Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w ramach mikroprojektu: Wspólne dzieje - wspólna edukacja - wspólna przyszłość nr PL-SK/KAR/IPP/III/121 realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego zgodnie z decyzją Podkomitetu Monitorującego, uchwała nr 7/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Muzeum Podkarpackie w Krośnie ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, ul. Piłsudskiego 16
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4321376 , fax. 013 4324301
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Podkarpackie w Krośnie
  ul. Piłsudskiego 16 16
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 013 4321376, fax. 013 4324301
  REGON: 00063063000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.krosno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: wojewódzka samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w ramach mikroprojektu: Wspólne dzieje - wspólna edukacja - wspólna przyszłość nr PL-SK/KAR/IPP/III/121 realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego zgodnie z decyzją Podkomitetu Monitorującego, uchwała nr 7/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych tj. Rekonstrukcji wiaty słupowej (odpowiednik chaty słupowej kultury Otomani - Füzesabony bez wyplatanych ścian o wymiarach 15 x 6 m. Słupy w ziemi (średnica - 25-40 cm) zagłębione 150 cm i sochy dębowe (średnica - 25-40 cm), dach z drzew iglastych (belki - średnica 15-25 cm, łaty - 10 cm średnica. Budynek kryty strzechą z trzciny. Dach dwuspadowy. Facjaty wyplecione wikliną. Odległość słupów 160 cm. Drewno i trzcina impregnowane. Wysokość ścian 220 cm. Klepisko. Płot przy ścianach pomiędzy słupami. Kołki w płocie średnica 10 cm. Przypory. Wewnątrz trzy stoły z dranic, a ławki z połówek pni. Polepa na podłodze. Wszystkie elementy łatwopalne muszą być impregnowane, a części wchodzące w ziemię dodatkowo impregnatem bitumicznym.2.Przedmiot zamówienia opisany jest w dokumentacji projektowej, wykonawczej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załączniki nr 8 i 9). Dokumentacja projektowa obejmuje budowę sanitariatów z zewnętrznymi odcinkami instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz rekonstrukcje pradziejowych i wczesnośredniowiecznych projektów rzemieślniczych i gospodarczych - kuźni, wiaty, dwóch obór i stodoły. 3.Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia. Roboty takie muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. Roboty te nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu zamówienia.4.Wykonawca zobowiązany jest do: a)Zabezpieczenia robót budowlanych przez cały okres wykonywania robót wraz z tymczasową organizacją ruchu; b)Utrzymania zaplecza budowy przez cały okres wykonywania robót; c)Podjęcia wszelkich niezbędnych działań w przypadku zaistnienia takiej konieczności, celem zapewnienia prawidłowej eksploatacji obiektu; d)Współpracy z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru a także do opracowania co miesięcznych raportów z postępu robót. 5.W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. 6.Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie przez Zamawiającego, która będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń.7.W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z dokumentami, w których są wymienione. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia poprzez zastosowanie różnych norm kolejność stosowania odpowiednich norm winna być zgodna z art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.8.Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł do dnia 9.03.2015 r. do godz. 1000 . 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d.gwarancjach ubezpieczeniowych, e.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Uwaga: W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1)w art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że nie wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 2)w art. 46 ust. 5 prawa zamówień publicznych, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego Wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/ Krosno Nr 62864210832002830913130001. Terminem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest termin wpływu wadium na konto Zamawiającego. 4.Brak wadium (wpłaconego przez Wykonawcę) w wyznaczonym terminie na koncie Zamawiającego spowoduje wykluczenie tego Wykonawcy. 5.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2.nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,3.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeum.krosno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach