Przetargi.pl
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Zagórz

Gmina Zagórz ogłasza przetarg

 • Adres: 38-540 Zagórz, ul. 3 Maja 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4622062 , fax. 013 4622062
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zagórz
  ul. 3 Maja 2 2
  38-540 Zagórz, woj. podkarpackie
  tel. 013 4622062, fax. 013 4622062
  REGON: 37044077800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zagorz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Zagórz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Zagórz, obejmująca swym zakresem: a) budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poraż, Morochów, Zagórz (osiedla Wielopole, Skowronówka, Stary Zagórz, Pod Klasztorem, Leska Góra), Tarnawa Dolna i Tarnawa Górna; b) budowę sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Zagórz (osiedla Wielopole i Stary Zagórz); c) remont sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Zagórz, osiedle Zasław; d) montaż osadnika koalescencyjnego i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w miejscowości Zagórz, os. Zasław; e) budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Zagórz, osiedle Zasław; f) budowę zjazdu z drogi powiatowej do przepompowni ścieków P1 w miejscowości Zagórz; g) utwardzenie drogi dojazdowej do przepompowni ścieków P2 w miejscowości Zagórz oraz przepompowni ścieków PS2 w miejscowości Poraż; h) budowę przepustu oraz dojazdu do przepompowni ścieków PS1 w miejscowości Morochów. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania ze względów związanych z koniecznością odrębnego ich rozliczenia. 3. Zadanie pierwsze jest częścią projektu Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy transgranicznej infrastruktury ochrony środowiska w miejscowości Poraż i Zagórz w Polsce oraz w miejscowości Horodok na Ukrainie, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś -Ukraina 2007-2013. Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia części pierwszej na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy. 4. W przypadku zadania drugiego Zamawiający wstrzyma się z wyborem najkorzystniejszej oferty do momentu otrzymania informacji o przyznaniu lub nieprzyznaniu oczekiwanego dofinansowania z środków z budżetu UE dotyczącego drugiej części zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w drugiej części zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie tej części zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy. W przypadku przyznania dofinansowania zadanie drugie będzie realizowane w ramach tego samego projektu co zadanie pierwsze tj. projektu Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy transgranicznej infrastruktury ochrony środowiska w miejscowości Poraż i Zagórz w Polsce oraz w miejscowości Horodok na Ukrainie, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś -Ukraina 2007-2013 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, przedmiary robót oraz specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych będące integralną częścią specyfikacji. Szczegółowy zakres zobowiązań wykonawcy związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący integralną część specyfikacji. Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a) 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) - w przypadku składnia oferty na realizację zadania pierwszego, b) 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) - w przypadku składnia oferty na realizację zadania drugiego, c) 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) - w przypadku składnia oferty na oba zadania. 2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 7.3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek banku: Bank PEKAO S. A. I Oddział w Sanoku Nr rach. 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489. Zaleca się, by wadium w formie poręczeń lub gwarancji składać w oryginale. Nie jest wskazane trwałe wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty w przypadku woli jego zwrócenia w sytuacjach określonych ustawą. 4. Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez Zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom wyklucza się. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej..

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zagorz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach