Przetargi.pl
Odbudowa wałów przeciwpowodziowych nad kanałem R1-A wał prawy w km 0+000-4+000 i wał lewy w km 0+000-0+375

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-415 Szczecin, Al. Papieża Jana Pawła II 42
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 440 51 00 , fax. 91 440 51 01
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
  Al. Papieża Jana Pawła II 42 42
  70-415 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 440 51 00, fax. 91 440 51 01
  REGON: 00103633600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa wałów przeciwpowodziowych nad kanałem R1-A wał prawy w km 0+000-4+000 i wał lewy w km 0+000-0+375
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.2. Miejsce realizacji:Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Będzino w obrębie ewidencyjnym Łekno, Będzinko gm. Będzino oraz obrębie Mielenko gm. Mielno, powiat Koszalin, województwo zachodniopomorskie. 1.3. Zakres przedmiotu zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Odbudowa wałów przeciwpowodziowych nad kanałem R1-A wał prawy w km 0+000-4+000 i wał lewy w km 0+000-0+375. W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować odbudowę istniejącego prawego i lewego wału przeciwpowodziowego. Przeznaczone do odbudowy wały chronią polder Kazimierz. Wały uległy znacznej dekapitalizacji oraz punktowym uszkodzeniom spowodowanym przez zwierzęta ryjące.Stan ten spowodował znaczne obniżenie rzędnej korony wałów oraz częściową utratę jego szczelności na całym odcinku przewidzianym do odbudowy.Powstałe uszkodzenia przy ewentualnych wysokich stanach wody w rzece zagrażają stabilności wału oraz mogą spowodować zalanie użytków rolnych znajdujących się na terenie polderu Kazimierz.Sytuacja taka sprawia, że wał w czasie wezbrań wody w cieku narażony jest na przerwanie.Zakres prac na obiekcie obejmuje odbudowę wałów na długości 4,375 km m polegającą na nadsypaniu wału do rzędnych projektowych, uformowanie korony i skarp wału z nadaniem odpowiednich parametrów oraz obsiew mieszanką traw.Odbudowę wału należy tak zaprojektować aby z każdej strony dowiązywała się do wyższych rzędnych terenu i w pełni zabezpieczała chroniony teren, a co za tym idzie długość projektowanego wału może ulec wydłużeniu lub skróceniu w granicach 10% długości, co nie będzie skutkować zmianą wartości zamówienia podanej w ofercie. W przypadku braku możliwości dołączenia wału do projektowanej rzędnej podać rozwiązania alternatywne z dowiązaniem wału przeciwpowodziowego przegrodami mobilnymi lub rękawami przeciwpowodziowymi. Parametry techniczne wałów przeciwpowodziowych objętych opracowaniem powinny spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Ponadto rozwiązania projektowe powinny przedstawiać rozwiązania mające wpływ na ograniczenie filtracji przez korpus wałów. Dodatkowo Wykonawca dokumentacji projektowej w ramach przedmiotowego zadania wykona wstępny podział nieruchomości zajętych przez wał przeciwpowodziowy z działkami przyległymi wraz z wyliczeniem powierzchni każdej z nowo powstałych działek. Zestawienie takie powinno zawierać nowe granice wału przeciwpowodziowego po wykonaniu jego odbudowy. Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące części składowe (elementy):1.Projekt budowlany - 7 egzemplarzy,2.Operat wodnoprawny - 4 egzemplarze,3.Raport o oddziaływaniu na środowisko - 4 egzemplarze, 4.Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 3 egzemplarze,5.Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót (wykonany w oparciu o KNR) - 3 egzemplarze,6.Kosztorys inwestorski (wykonany w oparciu o KNR) - 1 egzemplarz,7.Inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich lokalizacją i podziałem (przy występowaniu takich) na gatunki - 3 egzemplarze,8.Dokumentację terenowo-prawną- 1 egzemplarz,9.Dokumentacja podziału nieruchomości - 2 egzemplarze Dokumentacja projektowa posiadać ma niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi oraz z właścicielami gruntów przyległych do wału. Przyjęte rozwiązania należy przyjąć tak, aby maksymalnie oprzeć odbudowywany wał na wale istniejącym, z minimalizacją wyjścia dolnej skarpy odpowietrznej na działki przyległe. Dokumentacja ma również przewidywać oznaczenie wału na mapie poglądowej wraz z opisem stanu technicznego dróg dojazdowych z zakresem ewentualnych ich napraw po inwestycji.1.4. Wymagania ogólne w stosunku do wszystkich części składowych dokumentacji projektowej. 1)Każda część składowa (element) dokumentacji projektowej ma być przedłożony Zamawiającemu w formie jednolitego, trwale spiętego lub zszytego skoroszytu (opracowania), obejmująca całość przedmiotu zamówienia, 2)Każdy z rozdziałów zawartych wewnątrz skoroszytu (opracowania) w treści wyczerpywać ma obowiązujące przepisy prawa w zakresie odnoszącym się do poszczególnych części składowych dokumentacji projektowej oraz odpowiadać ma wymaganiom szczegółowym opisanym w pkt 1.5.1.5. Wymagania szczegółowe w stosunku do części składowych dokumentacji projektowej.ad.1 Projekt budowlany (z koncepcją) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację zadanie inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129) w liczbie 7 egzemplarzy.W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót projektowych oraz załączyć min. kopie opisów dwóch reperów państwowych.Dokumentacja ta powinna zawierać dane hydrologiczne dotyczące obiektu, opis stanu istniejącego (warunki glebowo - wodne) w formie: opracowań warunków glebowo - wodnych (w wypadku robót melioracyjnych) lub badań geotechnicznych (w wypadku budowli hydrotechnicznych). W opracowaniu dokumentacji glebowo-wodnej lub geotechnicznej należy uwzględnić wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszące się do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.Ponadto dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych zawarte w koncepcji projektowej uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiającego.Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne rysunki i opisy umożliwiające wykonanie robót budowlanych, a w szczególności rysunki konstrukcyjne, warsztatowe, montażowe (o ile dotyczy). Uwagi:Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić szczegółowe rozwiązania projektowe zawarte w koncepcji (odrębny skoroszyt), które chce zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji przez Zamawiającego w jego siedzibie przed przystąpieniem do stosowania ich w pracach projektowych. Przedstawione prace projektowe w wersji koncepcyjnej powinny zostać okazane w co najmniej dwóch wariantach z porównaniem zalet i wad proponowanych wariantów oraz zawierających zestawieniem kosztów jednostkowych. Wszystkie dane charakteryzujące inwestycję w jednostkach: m, m2, m3, m s, kN, kg, kPa itp. należy przedstawić w tabelce na początku opracowania.Projekt budowlany powinien zawierać w formie odrębnych skoroszytów opracowania branżowe konieczne do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia a wynikające z zastosowanych założeń projektowych przedstawionych Zamawiającemu w koncepcji projektowej. Za opracowania branżowe rozumie się również projekty usunięcia kolizji z infrastrukturą będącą własnością odrębnych podmiotów. Opracowania branżowe powinny być sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. ad.2 Operat wodnoprawny i niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz.U.z 2012r.,poz.145 w liczbie 4 egzemplarzy.ad.3 Raport oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego z waloryzacją przyrodniczą zgodnie z przepisami ustaw z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.) - w liczbie 4 egzemplarzy ad.4 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.) - w liczbie 3 egzemplarzy.ad.5 Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR-y, z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu. Ponadto należy dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013r., poz. 1129 z późn. zm.) - w liczbie 3 egzemplarzy.ad.6 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w przedmiarze robót (Dz. U. z 2013r., poz.1389 ze zm.) - w liczbie 1-ego egzemplarza.ad.7 Inwentaryzacja drzew i krzewów przewidzianych do wycinki umożliwiająca uzyskanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627). Należy przedstawić dodatkowo w zestawieniu tabelarycznym na poszczególne działki ilości dłużyc, karpiny i gałęzi (w stosunku do właściciela działki) - w liczbie 3 egzemplarzy. ad.8 Dokumentacja terenowo - prawna - 1 egz. - zawierająca: mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji w 3 egz., wypisy uproszczone z ewidencji gruntów w 2 egz.,zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji,uzgodnienia z jednostkami branżowymi.ad.9 Dokumentacja podziału nieruchomości 2 egz. zawierająca:mapy podziałowe działek zajętych przez wał, zestawienie działek wraz z nowymi powierzchniami, dokumentacja terenowo prawna (władający działkami i nowe powierzchnie).Dokumentacja podziału nieruchomości ma być podpisane przez uprawnionego projektanta lub geodetę.Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej ww. składników dokumentacji projektowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną w formatach odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo w formie plików nieedytowanych (*pdf ).Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.),ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. Nr 28 poz. 145 z późn. zm.),ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r.Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129),rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389), rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133).Wykonawca zobowiązany będzie po podpisaniu umowy w terminie 7 dni, przedłożyć Zamawiającemu polisę od odpowiedzialności cywilnej wraz z umową ubezpieczeniową, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, ważną na cały okres realizacji niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).Zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać Zamawiającego z możliwymi do zastosowania rozwiązaniami projektowymi przy realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający dokona wyboru jednego z przedłożonych rozwiązań projektowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach