Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia członków OSP i MDP Gminy Ustronie Morskie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi

Gmina Ustronie Morskie ogłasza przetarg

 • Adres: 78-111 Ustronie Morskie, ul. Rolna 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 35 155 35 , fax. 94 35 155 97
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ustronie Morskie
  ul. Rolna 2 2
  78-111 Ustronie Morskie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 35 155 35, fax. 94 35 155 97
  REGON: 00054544900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustronie-morskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia członków OSP i MDP Gminy Ustronie Morskie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Gminy Ustronie Morskie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie pobiera się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Akceptacja klauzul fakultatywnych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustronie-morskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach