Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Lokata na jutro, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego-z podziałem na 27 zadań.

Powiat Kamieński ogłasza przetarg

 • Adres: 72-400 Kamień Pomorski, ul. Wolińska 7b
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3823120 , fax. 091 3823121
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kamieński
  ul. Wolińska 7b 7b
  72-400 Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3823120, fax. 091 3823121
  REGON: 81177215000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkamienski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Lokata na jutro, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego-z podziałem na 27 zadań.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Lokata na jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Pomoce dydaktyczne, będące przedmiotem zamówienia muszą odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003 r., poz. 69 ze zmianami w Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1130 i w Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1408). Przedmiot zamówienia podzielony jest na 21 zadań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatkamienski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach