Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych na terenie Powiatu Świdwińskiego w ramach projektu pn.: Równe szanse w zdrowiu - program profilaktyki i promocji zdrowia w Powiecie Świdwińskim

Powiat Świdwiński ogłasza przetarg

 • Adres: 78-300 Świdwin, ul. Mieszka I 16
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3650301, 3650335 , fax. 094 3650330
 • Data zamieszczenia: 2015-08-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Świdwiński
  ul. Mieszka I 16 16
  78-300 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3650301, 3650335, fax. 094 3650330
  REGON: 33092078800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatswidwinski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych na terenie Powiatu Świdwińskiego w ramach projektu pn.: Równe szanse w zdrowiu - program profilaktyki i promocji zdrowia w Powiecie Świdwińskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiatswidwinski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach