Przetargi.pl
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW

Gmina Nowogard ogłasza przetarg

 • Adres: 72-200 Nowogard, Plac Wolności 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3926200 , fax. 091 3926206
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowogard
  Plac Wolności 1 1
  72-200 Nowogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3926200, fax. 091 3926206
  REGON: 81168427800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Nowogard oraz zimowe utrzymanie ulic i chodników. Łączna powierzchnia dróg wynosi 180124 m2. Łączna powierzchnia chodników53493m2. Do zadan wykonawcy należeć będzie również sprzątanie przystanków autobusowych, słupów ogłoszeniowych, likwidacja ulotek reklamowych z latarni ulicznych opróżnianie koszy ulicznych w ilości 227szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowogard.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach