Przetargi.pl
Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Choszczno Zadanie nr 2 - Barlinek

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3427831 , fax. 094 3424328
 • Data zamieszczenia: 2016-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Szczecińska 31 31
  75-122 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3427831, fax. 094 3424328
  REGON: 33096113200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzdw.koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna samorządu województwa zachodniopomorskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Choszczno Zadanie nr 2 - Barlinek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadania obejmują sprzątanie ulic, chodników, koszenie terenów zielonych oraz zimowe utrzymanie chodników w miastach w ciągach dróg wojewódzkich w zakresie: Zadanie nr 1 - Choszczno - oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdnie - 10 440,00 m2 - oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni chodników - 15 249,45 m2 - mechaniczne koszenie terenów zielonych - 11 607,40 m2, - zimowe utrzymanie chodników - 15 249,45 m2; Zadanie nr 2 - Barlinek - oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdnie - 8 119,00 m2 - oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni chodników - 7 366,10 m2 - mechaniczne koszenie terenów zielonych - 8 796,30 m2, - zimowe utrzymanie chodników - 7 366,10 m2. Szczegółowa lokalizacja i zakres usług dla danego zadania określony jest w Rozdziale III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i w Formularzach cenowych (wzory 4.1 - 4.2) SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1 - 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), Zadanie nr 2 - 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy. 5) Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale i wystawione na: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzdw.koszalin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach