Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim - Etap III

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Złocieniecka 22 a
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3633283 , fax. 094 3633283
 • Data zamieszczenia: 2016-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Złocieniecka 22 a 22 a
  78-500 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3633283, fax. 094 3633283
  REGON: 33096362200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdp.powiatdrawski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim - Etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim, od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 (ul. Toruńska) do skrzyżowania z ul. Gen. Wł. Sikorskiego, o długości odcinka 0,346 km wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej (od S1 do S8, z wykonaniem odcinka kolektora do S9). Zamówienie obejmuje: I. CZĘŚĆ DROGOWA Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym -km 0,35 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm -m2 381,77 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm - na zjazdach -m2 351,77 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin -m2 20,5 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem - trelinka- m2 185 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej -m2 1288,82 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin na chodnikach- m2 251,8 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej -m 680,86 Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25cm, na podsypce piaskowej -m 153 Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej -m 42,5 Frezowanie nawierzchni o średniej grubości 4,0 cm -m2 2323,41 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu -m2 2323,41 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową -m2 2323,41 Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową -t 270,04 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych SMA z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm -m2 2323,41 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm- m2 2323,41 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe -m 833,86 Ława betonowa z oporem pod krawężniki- m3 62,54 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej -m 695,63 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej- m 138,23 Ława betonowa zwykła pod opornik betonowy -m3 1,39 Oporniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej -m 66,5 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem -m 193,85 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm- m2 1259,98 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm -m2 1259,98 Chodniki z kostki betonowej typu STAROBRUK grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem -m2 1259,98 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm- m2 189,29 Wjazdy do bram z kostki betonowej POLBRUK typu 70/8 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem- m2 189,29 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu -m2 154,36 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową -m2 154,36 Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową- t 15,44 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych SMA z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm -m2 154,36 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych SMA z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm- m2 154,36 Regulacja pionowa włazów kanałowych -szt 13 Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych -szt 10 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych -szt 5 Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych -szt 12 Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie- m2 10 Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie -m2 10 Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie -m2 10 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm -szt 37 Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 -szt 37 Wywiezienie gruzu żużlobetonowego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km -m3 168,02 Obrobienie okienek piwnicznych -szt 25 II. CZĘŚĆ KANALIZACYJNA(S1-S8, z dowiązaniem do S9) Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk -m 83,8 Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk -m 294,5 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości 3m studnię -1 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości0,5m -3 Studzienki kanalizacyjne systemowe typu WAVIN o średnicy 315-425mm z zamknięciem rurą teleskopową -szt 10 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu -szt 16 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej 250mm (odcinek - 200m) odcinek 1,5 Przegląd kanalizacji systemem TV- szt 309,5 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej -m2 97,6 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm -m2 315,04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym -km 0,3 Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład -m3 82 Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5-m3 56,7 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 -m3 278,4 Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m -m3 262,5 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV -m3 4,4 Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi -m3 319 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 25cm -m2 232,5 Cięcie nawierzchni drogowej asfaltowej -m 787,6 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm -m2 315,04
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdp.powiatdrawski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach