Przetargi.pl
Wykonanie remontu nawierzchni alejek cmentarnych między kwaterami P34, P35, P36 , a kwaterami R34, P37, P38 oraz remont nawierzchni alejki przy planowanym kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej 44.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 75-724 Koszalin, ul. Komunalna 5
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3484444 , fax. 94 3484434
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Komunalna 5 5
  75-724 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3484444, fax. 94 3484434
  REGON: 33025398400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkkoszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu nawierzchni alejek cmentarnych między kwaterami P34, P35, P36 , a kwaterami R34, P37, P38 oraz remont nawierzchni alejki przy planowanym kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej 44.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia został określony w rozdziale II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w wysokości: 5.000,00 zł. 2.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A nr 79150010961214700000490000 Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy. 3.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego, przy czym musi to nastąpić do terminu składania ofert. Kopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty. 5. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiednie dokumenty należy złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o. o. w Koszalinie, a kserokopię dołączyć do oferty. 6. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Dowód wniesienia wadium zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, należy złożyć wraz z ofertą. 8. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiednie dokumenty należy złożyć w kasie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie a kserokopię dołączyć do oferty. UWAGA!: Zgodnie z zapisami w PZP, w świetle art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.Ponieważ jest to nowa okoliczność skutkująca zatrzymaniem wadium przez Zamawiającego - gwarant, udzielający wykonawcy gwarancji jest zobowiązany taką okoliczność w wystawianym przez siebie dokumencie przewidzieć.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgkkoszalin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach