Przetargi.pl
Remont urządzeń wodnych, budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli - rzeka Uniesta

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-421 Szczecin, ul. Wyzwolenia 105
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 440 51 00 , fax. 91 440 51 01
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
  ul. Wyzwolenia 105 105
  71-421 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 440 51 00, fax. 91 440 51 01
  REGON: 00103633600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont urządzeń wodnych, budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli - rzeka Uniesta
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.2 Miejsce realizacji: Roboty zlokalizowane są na rzece Unieście, położonej w gminie Sianów, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie Lokalizację oznaczono na załączniku graficznym - mapie w skali 1 : 25 000. 1.3. Stan istniejący Po przeprowadzeniu konserwacji cieku w 2014 r. i remontu w 2015 r. okazało się, że pozostałe umocnienia oraz progi betonowe zlokalizowane na rzece Unieście w km 0+500 - 10+000 są uszkodzone i wymagają naprawy. Remontu wymaga też część umocnienia w obrębie tych budowli. Naprawa budowli i umocnień poprawi ich stan techniczny oraz stabilność dna i brzegów w ich obrębie, co zapobiegnie ich dalszej erozji. 1.4. Zakres przedmiotu zamówienia. Zakres robót obejmuje remont umocnień i progów - lokalnie w km 0+500 - 10+00 rzeki Uniesty oraz ubezpieczeń tych budowli w ich obrębie, to jest umocnień w postaci opasek faszynowych i roboty z tym związane, wg wyszczególnienia w przedmiarze robót i tabelarycznego zestawienia w ust. 1 niniejszej dokumentacji. Remont progów polega na uzupełnieniu istniejącej konstrukcji betonem, remoncie okładziny betonowej i umocnień poprzez wykonanie umocnień siatkowo-kamiennych, wykonaniu palisad w dnie i na skarpach, umocnieniu brzegów w obrębie budowli za pomocą podwójnej opaski faszynowej, wyrównanie i zabudowę skarp gruntem miejscowym, z plantowaniem i obsiewem. Poniżej i powyżej budowli wykonać umocnienie dna narzutem kamiennym oraz pasów skarp szerokości 0,4 - 0,6 m darniną i kamieniem. Ponadto lokalnie przewiduje się zabudowę brzegów przez umocnienie potrójną kiszką faszynową, uzupełnienie dowiezionym gruntem oraz darniowanie. Zamówienie obejmuje również roboty przygotowawcze w postaci wykoszenia porostów. Szczegółowe określenie zakresu i ilości robót zawarte jest w kosztorysie nakładczym - ślepym, w tym przedmiarze robót stanowiącym jego integralną część (załącznik nr 3 do SIWZ), w uproszczonej dokumentacji technicznej (zał. nr 4 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452460003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wadium ustala się na kwotę 5.000,00 zł 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 23 czerwca 2016r., do godz. 12:00. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, za moment wniesienia wadium uznaje się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 nr 42 poz. 275 z późn. zm.). 4. Wadium w formie pieniężnej dla każdego zadania częściowego osobno należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w : PKO BP S.A. I Oddział w Szczecinie nr: 34 1020 4795 0000 9002 0122 0631. z adnotacją: WADIUM - przetarg ozn NP/NE/333/29/2016 1.Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 2.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy zdeponować w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, al. Wyzwolenia 105, przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 4.Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zgodnie z zapisami ustawy zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 5.Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy. UWAGA! Stosownie do zapisów art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający Zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt.5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraziła zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2. 6. Zgodnie z art. 148 ust. 4 ustawy, w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach