Przetargi.pl
Remont rurociągów na ciekach i kanałach w celu zapewnienia ich drożności

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-421 Szczecin, ul. Wyzwolenia 105
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 440 51 00 , fax. 91 440 51 01
 • Data zamieszczenia: 2015-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
  ul. Wyzwolenia 105 105
  71-421 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 440 51 00, fax. 91 440 51 01
  REGON: 00103633600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont rurociągów na ciekach i kanałach w celu zapewnienia ich drożności
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.2. Miejsce realizacji: Województwo zachodniopomorskie; TO Choszczno- powiat choszczeński, TO Gryfice - powiat gryficki, TO Gryfino - powiat gryfiński Lokalizację przedstawiono na mapach poglądowych w załącznikach nr 8.1 - 8.4 do SIWZ 1.3. Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym rurociągów na ciekach i kanałach. Zakres robót obejmuje m.in.; - odkrzaczanie trasy rurociągu, - roboty ziemne, - oczyszczanie rurociągów, - wymiana rur Szczegółowy opis i zakres robót oraz czynności składających się na przedmiot zamówienia wyszczególniony jest w załącznikach nr 3.1÷3.4 do SIWZ - przedmiarach robót i kosztorysach nakładczych oraz załącznikach nr 4.1÷ 4.4 do SIWZ tj. uproszczonej dokumentacji technicznej, Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z załączonymi przedmiarami robót i kosztorysami nakładczymi. Ze względów logistycznych z uwagi na lokalizację obiektów i podział terytorialny Oddziałów Zamawiającego, prace będące przedmiotem zamówienia zostały pogrupowane na 4 zadania częściowe. 1.4. Wykaz zadań częściowych objętych zamówieniem: 1.4.1. Zadanie częściowe nr 1 - TO Choszczno 1) Remont rurociągów w km 10+361-10+ 658 oraz 13+215-13+230 Strugi Lubiana. 1.4.2. Zadanie częściowe nr 2.1 - TO Gryfice I 1) Naprawa rurociągu w km 5+304-5+473, oczyszczenie przepustu w km 4+685, zabudowa wyrwy przy studni w km 4+386 kanału Mojszewo. 1.4.3. Zadanie częściowe nr 2.2 - TO Gryfice II 1) Remont rurociągu w km 2+575-2+641 wraz z remontem kanału Jasiel Zagórcze. 1.4.4. Zadanie częściowe nr 3 - TO Gryfino 1) Kanał Wełtyń - Gardno remont rurociągu w km 2+235-2+530 oraz w km 3+272.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452460003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach