Przetargi.pl
Opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych zlokalizowanych w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 71-241 Szczecin, ul. Klonowica 5
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4800444,4800434 , fax. 91 4393003, 4800453
 • Data zamieszczenia: 2016-06-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
  ul. Klonowica 5 5
  71-241 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4800444,4800434, fax. 91 4393003, 4800453
  REGON: 32116569800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zditm.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych zlokalizowanych w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych. Miejsce realizacji zamówienia: Szczecin Kod CPV: 90.61.00.00 Usługi sprzątania i zamiatania ulic 2. Zakres przedmiotu zamówienia 1) Utrzymanie w czystości poprzez opróżnianie 153 sztuki koszy ulicznych, 9 x w tygodniu wraz ze skanowaniem, 2) Utrzymanie w czystości poprzez opróżnianie 497 sztuki koszy ulicznych, 7 x w tygodniu wraz ze skanowaniem, 3) Utrzymanie w czystości poprzez opróżnianie 1224 sztuki koszy ulicznych, 5 x w tygodniu wraz ze skanowaniem, 4) Utrzymanie w czystości poprzez opróżnianie 486 sztuki koszy ulicznych, 2 x w tygodniu wraz ze skanowaniem, 5) Serwisowanie koszy ulicznych w ilości 2 360 sztuk wraz ze skanowaniem. 6) Zakres utrzymania przy opróżnianiu koszy obejmuje: a) systematyczne opróżnianie każdego z koszy ulicznych z wszelkich nieczystości zgodnie z harmonogramem, b) oczyszczanie wraz z odchwaszczaniem powierzchni w promieniu 2 metrów wokół kosza. c) każdorazowe potwierdzenie wykonania czynności opróżnienia kosza poprzez zeskanowanie kodu umieszczonego na koszu, zgodnie z wymogiem § 3 ust. 4. 7) Serwis koszy obejmuje wszelkie naprawy uszkodzeń koszy powstałych podczas ich eksploatacji, wykonywane na bieżąco, zgodnie z potrzebą, m.in.: a) mycie i dezynfekcja całej powierzchni koszy, b) ponowne zamontowanie np. wyrwanego kosza (z podłożem lub bez), c) wyprostowanie przechylonego (wygiętego) kosza lub podstawy, d) spawanie kosza, e) naprawa zawiasów (np. od urwanej pokrywy), f) uzupełnianie kołków mocujących, g) naprawa popielniczki, h) usuwanie graffiti oraz naklejek, i) malowanie kosza (na kolor zielony nr RAL 6029) oraz malowanie podstawy, j) uzupełnianie pokryw (daszków), k) prostowanie pokryw (daszków), l) uzupełnianie numerów, na koszach - dla koszy o poj. 35-40 l. wysokość cyfr 5 cm (+/- 0,5cm), dla koszy o poj. 50-55l. wys. cyfr 9 cm (+/- 0,5 cm) ł) uzupełnianie koszy i wkładów, m) naprawianie mechanizmu obrotowego, n) uzupełnianie podstaw do koszy, o) przestawienie lub usunięcie kosza, p) wymiana kosza na nowy w przypadku całkowitej dewastacji lub w przypadku skorodowanego kosza, r ) każdorazowe potwierdzenie wykonania serwisu danego kosza poprzez zeskanowanie kodu umieszczonego na koszu zgodnie z wymogiem §3 ust. 4. 8) W trakcie trwania umowy uzupełnianie i utrzymanie stałej liczby koszy (zgodnych ze stanem z dnia przyjęcia). 9) Po każdorazowym przestawieniu lub zamontowaniu nowego kosza ulicznego Wykonawca ma obowiązek przesłania poprawionego wykazu koszy ulicznych do zamawiającego w formie elektronicznej w ciągu 48 godzin od przestawienia lub zamontowania. 10) Prace interwencyjne związane ze sprzątaniem w obrębie pasa drogowego wg zleceń jednorazowych wystawianych przez Zamawiającego, zwiększenie zakresu opróżniania i zmiana częstotliwości do wysokości 5 % wartości wynagrodzenia wynikającego z Oferty Wykonawcy. 3. Realizacja przedmiotu umowy 1. Opróżnianie koszy ulicznych i serwis koszy ulicznych odbywa się całorocznie bez względu na warunki atmosferyczne. 2. Serwisowanie koszy przekazanych do eksploatacji przez zamawiającego. Jednostką rozliczeniową jest serwis 1 kosza. 3. Opróżnianie koszy winno się odbywać z zachowaniem częstotliwości wskazanych przez Zamawiającego: - 9 x w tygodniu - poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki, soboty, niedziele do godz. 08:00 oraz soboty i niedziele w godzinach 14:00 - 16:00 - 7 x w tygodniu - poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki, soboty, niedziele do godz. 08:00 - 5 x w tygodniu - poniedziałki, środy, piątki, soboty i niedziele - do godz. 08:00 - 2 x w tygodniu - poniedziałki i czwartki - do godz. 08:00 Opróżnianie koszy, które, zgodnie z harmonogramem, ma się zakończyć do godz. 8:00 nie może rozpocząć się wcześniej niż o godz. 20:00 dnia poprzedniego. Jednostką rozliczeniową jest cena za 1 opróżnienie kosza. 4. Wykonawca ma obowiązek przy każdorazowej czynności przy koszu tj. opróżnianiu kosza lub serwisowaniu kosza zeskanować kod QR umieszczony na naklejce na koszu a następnie potwierdzić kliknięciem wykonaną czynność (tj. opróżnienie lub serwis) po wybraniu jej z wyświetlonej listy na smartfonie. 5. W przypadku uszkodzonej naklejki lub braku naklejki Wykonawca ma zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego drogą mailową niezwłocznie, jednak nie później niż do godziny 11:00 po opróżnianiu w danym dniu oraz w czasie do 5 godzin od zgłoszenia interwencyjnego. 6. W przypadku uszkodzonej naklejki lub braku naklejki Wykonawca zobowiązany jest do odebrania nowej naklejki w siedzibie Zamawiającego w godzinach 11:00-14:30 celem niezwłocznego uzupełnienia naklejki na koszu i kontrolnego zeskanowania. 7. Zakupione na koszt własny przez Wykonawcę smartfony zostaną wyposażone przez Zamawiającego we właściwą aplikację mobilną do obsługi kodów QR. 8. W ciągu 7 dni od podpisania umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy opis czynności do wykonania oraz instrukcję użytkowania aplikacji mobilnej. 9. Prace interwencyjne wykonywane będą na podstawie dyspozycji zamawiającego, określonej odrębnym zleceniem, przekazanej telefonicznie lub sms-em lub fax-em lub pocztą elektroniczną lub listownie. Zadanie interwencyjne to opróżnianie koszy. Termin wykonania zlecenia interwencyjnego nie może przekroczyć: - 1 godzinę dla zleceń związanych z opróżnianiem koszy ulicznych. Jednostką rozliczeniową prac interwencyjnych jest: - cena za 1 opróżnienie kosza 10. Wyjazd służb Wykonawcy do uszkodzonego kosza winien nastąpić w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od chwili zgłoszenia uszkodzenia przez zamawiającego (upoważnionego pracownika lub dyżurnego dyspozytora Centrali Ruchu). Termin usunięcia usterek pożądany przez zamawiającego nie może być dłuższy niż 3 godziny od chwili przyjęcia informacji o zgłoszeniu. 11. W przypadku konieczności zabrania kosza na warsztat Wykonawca winien powiadomić o tym Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazując przybliżony termin usunięcia usterki. Termin ten nie może przekroczyć 72 godzin. 12. W celu potwierdzenia wykonania zlecenia w czasie objętym Umową Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o powyższym Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 13. Wykonawca na bieżąco będzie dokonywał przeglądu koszy. W celu potwierdzenia realizacji samokontroli wykonywanej przez Wykonawcę będzie on zobowiązany do przesyłania miesięcznego zestawienia zawierającego wykaz naprawionych koszy w miesiącu poprzedzającym. Wykonawca będzie również przesyłał Zamawiającemu raport stanu technicznego wszystkich koszy. Oba zestawienia winny być przekazywane do 10 dnia każdego miesiąca do godziny 15:30. 14. Zamawiający przewiduje, że w trakcie realizacji zamówienia może ulec zmianie wykaz koszy ulicznych (zwiększenie lub zmniejszenie). Wprowadzenie do stałego oczyszczania dodatkowych koszy będzie rozliczane po cenach podanych w Ofercie na utrzymanie stałe. 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany częstotliwości opróżniania koszy ulicznych w trakcie trwania umowy. Zmiany w harmonogramie będą rozliczane po cenach podanych w Ofercie cenowej na utrzymanie stałe. 16. Przekazanie koszy zakończone podpisaniem protokołu przekazania zakończy się najpóźniej do 7 dni od dnia podpisania umowy. Przekazanie koszy odbędzie się przy udziale Zamawiającego oraz Wykonawcy a także Wykonawcy z poprzedniej umowy, w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie także do uczestniczenia w przekazaniu koszy następnemu Wykonawcy celem rozliczenia się z umowy, w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli bez udziału przedstawiciela Wykonawcy. Fakt przeprowadzenia kontroli zostanie potwierdzony stosownym dokumentem (protokołem lub notatką służbową). 4. Warunki stawiane wykonawcom 1) Środek transportu do opróżniania koszy musi zapewniać sprawne realizowanie przedmiotu zamówienia - minimum 4 szt. 2) Środki transportu winny być przystosowane do odbioru odpadów z pojemników małogabarytowych 3) Pojazdy przeznaczone do przewozu nieczystości winny posiadać nadwozie zamknięte uniemożliwiające wydostanie się zanieczyszczeń na zewnątrz. 4) Środek transportu do przewozu koszy (serwis) - minimum 1 szt 5) Smartfony z systemem Android wersja minimum 4.0 z lampą błyskową oraz wyposażone w GPS do skanowania kodów QR na koszach przy opróżnianiu oraz serwisowaniu koszy w każdych warunkach atmosferycznych - minimum 4 sztuki. Wymagane jest aby telefon łączył się z siecią Internet. 6) Wszystkie pojazdy Wykonawcy maja być oznakowane, a także maja posiadać w widocznym miejscu na pojeździe nazwę firmy. 7) Pracownicy muszą na odzieży roboczej posiadać w widocznym miejscu nazwę firmy. 8) Wykonawca musi utrzymywać całodobową łączność telefoniczną ze służbami Zamawiającego. 9) Wykonawca będzie ustawiać kosze uliczne będące własnością Zamawiającego zgodnie z jego wytycznymi (w sposób gwarantujący zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego). Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przestawiania (przegrupowania) koszy w miejsca przez niego wskazane. 10) Wykonawca musi utrzymywać stały dyżur osobowy, posiadający kwalifikacje w zakresie usuwania powstałych uszkodzeń (np. ślusarz, mechanik) do serwisowania koszy. 11) Wykonawca ma obowiązek usunąć i przechowywać kosze wskazane przez zamawiającego we własnym zakresie. 12) Wykonawca musi dysponować warsztatem ślusarskim do serwisowania koszy, który pozwoli realizować zakres przedmiotu zamówienia w obrębie serwisu koszy. 13) Wykonawca musi prowadzić ciągłą współpracę w zakresie opróżniania i serwisowania koszy (współpraca pomiędzy brygadami opróżniającymi kosze i serwisującymi kosze). 14) Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i przedłożenia harmonogramu opróżniania koszy (harmonogram godzinowy) 15) Harmonogram powinien być opracowany i przedłożony w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 16) Wykonawca będzie odpowiadał za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w stosunku do osób trzecich, które spowodowane zostaną na skutek nienależytego wykonania zamówienia. Wykonawca obciążony będzie wszelkimi kosztami wynikającymi z nienależytego wykonania zamówienia, łącznie z przejęciem kar pieniężnych nałożonych przez właściwe jednostki kontrolujące, np. Sanepid, Straż Miejska, Policja. 17) Wykonawca jest w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 21) Wytwórcą odpadówpowstających w wyniku świadczenia usług. Wykonawca będzie zobowiązany do okazania Zamawiającemu na jego żądanie wskazanych kart przekazania odpadów. 18) Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia 1) Za wykonanie zadań objętych zamówieniem ustalone zostanie wynagrodzenie miesięczne na podstawie ceny ofertowej, wynikające z obmiaru koszy oraz krotności ich opróżnienia w danym miesiącu. 2) Za realizację zadania dotyczącego serwisu koszy ustalone zostanie wynagrodzenie miesięczne wynikające z ceny określonej w formularzu ofertowym za miesięczny serwis kosza. 3) Za wykonanie prac interwencyjnych w obrębie pasa drogowego ustalone zostanie wynagrodzenie zgodne ze stawką określoną w ofercie za oczyszczanie: - za 1 opróżnianie kosza ulicznego 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania dodatkowych 5 % wartości wynagrodzenia wynikającego z oferty cenowej na zlecenia interwencyjne, zwiększenie zakresu i zmianę częstotliwości opróżniania koszy ulicznych. 6. Kary umowne 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania na niżej opisanych zasadach. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: a) W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu umowy polegającego na nieoczyszczeniu nie lub nieodchwaszczeniu powierzchni chodnika w promieniu 2 m wokół kosza, wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100 PLN brutto za każdy stwierdzony przypadek. b) W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu umowy określonego w §2 ust. 2 pkt. 1, 2, 3,4) Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 150 PLN brutto, za każdy stwierdzony przypadek nieopróżnienia kosza zgodnie z przedstawionym harmonogramem godzinowym (UWAGA: każdy przypadek braku zeskanowania kodu na koszu będzie równoznaczny z nienależytym opróżnieniem danego kosza) c) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia dodatkowego - interwencyjnego, wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 200 PLN brutto, za każdy stwierdzony przypadek. d) Za nieterminowe lub nienależyte wykonanie serwisu kosza w wysokości 150 PLN brutto, za każdy stwierdzony przypadek (UWAGA: każdy przypadek braku zeskanowania kodu na koszu będzie równoznaczny z nienależytym wykonaniem serwisu danego kosza), e) Za nieprzesłanie po każdorazowym przestawieniu lub zamontowaniu nowego kosza ulicznego poprawionego wykazu koszy ulicznych w wysokości 50 PLN brutto za każdy dzień zwłoki. f) Za nie przesłanie w terminie miesięcznego wykazu napraw koszy ulicznych, w wysokości 100 PLN brutto, za każdy dzień zwłoki. g) Za niewykonanie obowiązku określonego w § 3 ust. 5 umowy, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 50,00 PLN brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego. 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego. 5. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne: a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 7. W przypadku wystąpienia jednocześnie kilku podstaw przewidzianych w Umowie, które uprawniają Zamawiającego do naliczenia kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo do łącznego naliczania kar umownych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 10 000 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) w terminie do dnia 29.06.2016 do godziny 08:30 Decyduje data i godzina wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek depozytowy ZDiTM w Szczecinie Nr 85 1020 4795 0000 9702 0278 0682. Zaleca się aby w tytule przelewu oprócz nazwy wykonawcy, informacji do jakiego postępowania wadium zostało wniesione podać nr NIP. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie ZDiTM (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:30.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania zlecenia interwencyjnego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zditm.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach