Przetargi.pl
Utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisowaniem koszy przystankowych na prawobrzeżu Szczecina

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 71-241 Szczecin, ul. Klonowica 5
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4800444,4800434 , fax. 91 4393003, 4800453
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
  ul. Klonowica 5 5
  71-241 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4800444,4800434, fax. 91 4393003, 4800453
  REGON: 32116569800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zditm.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisowaniem koszy przystankowych na prawobrzeżu Szczecina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje utrzymanie w czystości pętli i przystanków komunikacji miejskiej wraz z opróżnianiem z wszelkich nieczystości i serwisowaniem koszy przystankowych na Prawobrzeżu Szczecina: a) utrzymanie stałej czystości 9 pętli (przystanki końcowe) autobusowych, tramwajowych i autobusowo - tramwajowych o łącznej powierzchni 43 589,97 m2, w tym tereny zielone (trawniki) o powierzchni 22 081,66 m2 oraz opróżnianie z wszelkich nieczystości i serwisowanie koszy przystankowych w ilości 74 sztuk, b) utrzymanie stałej czystości 231 przystanków autobusowych i tramwajowych oraz opróżnianie i serwisowanie koszy przystankowych w ilości 229 sztuk zgodnie z podziałem z n/w STREFY: STREFA A - sprzątanie 30 przystanków o łącznej powierzchni 5170 m2, z częstotliwością 2 x dziennie oraz opróżnianie z wszelkich nieczystości i serwisowanie usytuowanych na nich koszy przystankowych w ilości 38 sztuk, zgodnie z cyklem oczyszczania przystanków tj. w godz. 4:00 - 8:00 oraz 14:00 - 18:00, STREFA B - sprzątanie 65 przystanków o łącznej powierzchni 8 933 m2, z częstotliwością 1 x dziennie oraz opróżnianie z wszelkich nieczystości i serwisowanie usytuowanych na nich koszy przystankowych w ilości 73 sztuki, zgodnie z cyklem oczyszczania przystanków tj. w godz. 02:00 - 8:00, STREFA C - sprzątanie 52 przystanków o łącznej powierzchni 4 163 m2, z częstotliwością 3 x w tygodniu oraz opróżnianie z wszelkich nieczystości i serwisowanie usytuowanych na nich koszy przystankowych w ilości 49 sztuk, zgodnie z cyklem oczyszczania przystanków tj. poniedziałki, środy i soboty w godz. 02:00 - 10:00, STREFA D - sprzątanie 84 przystanków o łącznej powierzchni 4 456 m2, z częstotliwością 1 x w tygodniu (piątek) oraz opróżnianie z wszelkich nieczystości i serwisowanie usytuowanych na nich koszy przystankowych w ilości 69 sztuk, zgodnie z cyklem oczyszczania przystanków tj. w godz. 02:00 - 10:00, c) interwencyjne oczyszczanie przystanków i opróżnianie koszy z wszelkich nieczystości (poza ustalonym harmonogramem oraz przystanki nie ujęte w załącznikach). Zlecenia będą przekazywane przez Zamawiającego i będą określały miejsce, zakres podany w m2 lub sztukach. Czas realizacji zlecenia nie może być dłuższy niż 3 godziny od chwili przyjęcia zgłoszenia, d) za interwencyjne opróżnienie kosza uważa się opróżnienie kosza z wszelkich nieczystości oraz oczyszczenie terenu w promieniu jednego metra wokół kosza, e) Wykonawca ma obowiązek przy każdorazowej czynności przy koszu skanować kod posiadanym smartfonem ze stałym dostępem do internetu, w każdych warunkach atmosferycznych w następujących przypadkach: 1) opróżnianie kosza, 2) serwisowanie kosza, f) po zeskanowaniu kodu Wykonawca ma wybrać wykonaną czynność z wyświetlonej na smartfonie listy: opróżnienie kosza lub serwis kosza. Pod hasłem serwis będzie widniała uszczegółowiona lista czynności, które będzie można wybrać.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 28.07.2016 r. do godziny 10:30 w wysokości 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące i 00/100), Decyduje data i godzina wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek depozytowy ZDiTM w Szczecinie Nr 85 1020 4795 0000 9702 0278 0682, Zaleca się aby w tytule przelewu oprócz nazwy wykonawcy, informacji do jakiego postępowania wadium zostało wniesione podać nr NIP, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie ZDiTM, (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:30.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas realizacji zlecenia interwencyjnego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zditm.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach