Przetargi.pl
Utrzymanie czystości w miejscowości Banie oraz administrowanie cmentarzami komunalnymi

Gmina Banie ogłasza przetarg

 • Adres: 74-110 Banie, ul. Skośna 6
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4166381 , fax. 091 4166353
 • Data zamieszczenia: 2016-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Banie
  ul. Skośna 6 6
  74-110 Banie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4166381, fax. 091 4166353
  REGON: 00053339200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.banie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości w miejscowości Banie oraz administrowanie cmentarzami komunalnymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w miejscowości Banie i administrowanie cmentarzami komunalnymi 2. Zakres zamówienia obejmuje, w szczególności: 2.1. Zimowe utrzymanie nawierzchni chodników i placów w miejscowości Banie (okres od stycznia do końca marca oraz od listopada do końca grudnia), 2.2. Letnie utrzymania nawierzchni ulic, chodników i placów terenów zielonych w miejscowości Banie 2.3. Administrowanie cmentarzami komunalnymi w Baniach, Lubanowie i Swobnicy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik A i B do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.banie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach