Przetargi.pl
Sprzątanie miasta Dobrzany i utrzymanie zieleni miejskiej w latach 2016 - 2019

Gmina Dobrzany ogłasza przetarg

 • Adres: 73-130 Dobrzany, Ul. Staszica 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 562 02 01 , fax. 91 561 02 04
 • Data zamieszczenia: 2015-11-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobrzany
  Ul. Staszica 1 1
  73-130 Dobrzany, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 562 02 01, fax. 91 561 02 04
  REGON: 81168567400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dobrzany.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie miasta Dobrzany i utrzymanie zieleni miejskiej w latach 2016 - 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi związane ze sprzątaniem i odśnieżaniem miasta Dobrzany oraz utrzymaniem zieleni miejskiej w latach 2016 - 2019. Zamówienie obejmuje następujący zakres usług: 1. Sprzątanie miasta w okresie zimowym od 01 listopada do końca lutego będzie polegało na wykonywaniu następujących prac: 1) utrzymanie zimowe II standardu zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, wszystkich ulic i chodników oraz placów przy Urzędzie Miejskim i OSP, placu targowego, dworca autobusowego oraz schodów przy ul. Armii Ludowej w Dobrzanach, Uwaga: przez utrzymanie zimowe chodników rozumie się odśnieżanie i likwidacje śliskości chodników przy posesjach gminnych oraz w przestrzeniach oddzielonych pasami zielonymi od posesji. 2) sprzątanie: a) codzienne sprzątanie pasa drogowego ulic: Świerczewskiego od ul. Staszica do ul. Dworcowej, Staszica od ul. Świerczewskiego do kościoła, place przy Urzędzie Miejskim, plac targowy, dworzec autobusowy, teren przy ul. Mickiewicza 1-3 (wokół pawilonu), b) dwa razy w tygodniu pasa drogowego ulic: pozostała część ulic Świerczewskiego, Staszica oraz ulice Mickiewicza, Szkolna, Kościuszki, A. Czerwonej, Strażacka, c) dwa razy w miesiącu do 15 i 30 dnia każdego miesiąca ulice: Cmentarna, Dworcowa, Leśna, Zacisze, A. Ludowej, d) raz w miesiącu pozostałe ulice miasta, e) sprzątanie pasa drogowego będzie polegało na opróżnianiu i naprawianiu koszy ulicznych i sprzątaniu terenu wokół koszy (ok. 45 koszy na terenie całego miasta) w dniach od poniedziałku do soboty. 2. Sprzątanie miasta w okresie wiosenno - letnim od 01 marca do 31 października: 1) codzienne sprzątanie pasa drogowego ulic: Świerczewskiego od ul. Staszica do ul. Dworcowej, Staszica od ul. Świerczewskiego do kościoła, placu przy budynku Urzędu, placu targowego, dworca autobusowego, terenu przy ul. Mickiewicza 1-3 (wokół pawilonu), 2) dwa razy w tygodniu pasa drogowego ulic: pozostała część ulic Świerczewskiego, Staszica oraz ulice Mickiewicza, Szkolna, Kościuszki, A. Czerwonej, Strażacka, 3) dwa razy w miesiącu do 15 i 30 dnia każdego miesiąca ulice: Cmentarna, Dworcowa, Leśna, Zacisze, A. Ludowej, 4) dwa razy raz w miesiącu pozostałe ulice miasta oraz schody od ul. A. Ludowej do ul. Staszica za budynkami 11-19 i 25-37, 5) dwa razy w miesiącu zamiatanie wszystkich ulic zamiatarką. Sprzątanie pasa drogowego będzie polegało na zbieraniu śmieci, zamiataniu, opróżnianiu i naprawie koszy ulicznych, sprzątaniu terenu wokół koszy (ok. 45 koszy na terenie całego miasta) w dniach od poniedziałku do soboty, sprzątanie parków i placów po imprezach organizowanych przez gminę (Dni Dobrzan, majówka, itp.). 3. Powstałe odpady, z wyjątkiem odpadów zielonych należy zbierać w sposób selektywny i niezwłocznie umieszczać we wskazanych przez Zamawiającego pojemnikach. 4. W dniach wyznaczonych do sprzątania miasta Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku przy ogólnodostępnych pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów. 5. Utrzymanie ciągów zieleni miejskiej w okresie wiosenno - letnim od 01 maja do 30 września. Utrzymanie ciągów zieleni miejskiej w okresie wiosenno - letnim, będzie polegało na wykonywaniu następujących prac: 1) koszenie traw i chwastów zgodnie z harmonogramem ustalonym w porozumieniu z pracownikiem ds. gospodarki komunalnej Urzędu Miejskiego trzy razy w miesiącu. Dotyczy obszaru: a) dwóch parków: P1 (Park Miejski) i P2 (park przy ul. Dworcowej), b) dworca autobusowego, c) zabaw ul. Ogrodowa, d) plac zabaw za Urzędem, e) plac zieleni przed Urzędem od strony ul. Staszica, f) plac zieleni wokół budynku autobusowego przy ul. Staszica, g) plac zieleni za przystankiem autobusowym do bloku przy ul. Staszica 20-28, f) plac zieleni przy ul. Mickiewicza 1-3 (wokół pawilonu), h) plac zieleni przy ul. Świerczewskiego (naprzeciw budynku remizy strażackiej), i) plac zieleni wokół ul. Świerczewskiego przy mostku, j) skarpa przy ul. Kościuszki - od ogrodzenia cmentarza do drogi (dz. nr 197), k) plac przy cmentarzu przy ul. Dworcowej (dz. nr 227) - od ul. Świerczewskiego do skrzyżowania z ul. Kościuszki, teren po torowisku, l) skarpy od ogrodzenia cmentarza przy ul. Cmentarnej od strony ul. Dworcowej do drogi, 2) koszenie traw trzy razy w miesiącu wzdłuż wszystkich ulic w obrębie miasta, placów zieleni przy ul. Szkolnej, Spółdzielczej, Kościuszki (za zakładem budowlanym - Piotr Biegański), teren skarpy przy ul. A. Ludowej, skwery - ul. Długa - Staszica, ul. Zielona, ul.Dworcowa oraz wzdłuż ul. Świerczewskiego, przed byłym POM-em, 3) koszenie traw i chwastów obejmuje również pobocza należące do pasa drogowego, 4) skoszoną trawę (w przypadku nadmiernej ilości) należy zgrabić i wywieźć natychmiast po skoszeniu. W miesiącu kwietniu zamiast koszenia, wyżej wymienione ciągi zieleni, należy wygrabić i wywieźć wygrabioną trawę i liście. 6. W myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U.2013 poz. 21 ze zm.) Wykonawca jest wytwórcą odpadów zielonych powstałych w związku z jego działalnością i winien je zagospodarować zgodnie z powołaną ustawą. Odpady zielone muszą być uprzątnięte maksymalnie w ciągu 24 godzin od momentu wytworzenia. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia każdorazowo 5 przenośnych kabin sanitarnych na 2-dniowe imprezy organizowane przez Zamawiającego oraz 2 przenośnych kabin sanitarnych wraz z serwisem końcowym na imprezy 1-dniowe wraz z ich przygotowaniem i serwisem końcowym, w trakcie trwania zamówienia. Przewidywane imprezy w ciągu roku kalendarzowego: 1) 2-dniowe: Dni Dobrzan, 2) 1-dniowe: Majówka, 3) dożynki, 4) dodatkowo maksymalnie 2 imprezy 1-dniowe. 7) Dekorowanie i flagowanie ulic, placów z okazji świąt państwowych i regionalnych takich jak: 1, 2 i 3 maja, 11 listopada, Dni Dobrzan, Dożynki. Zamawiający przewiduje możliwość dekorowania i flagowania podczas innych niż wymienione wyżej max 2 świąt -w przypadku pojewiania się takiej konieczności. 8) Utrzymanie znaków drogowych pionowych i poziomych na terenie miasta, w tym malowanie, czyszczenie, naprawa, konserwacja, wymiana zniszczonych na nowe - do 3 znaków rocznie na koszt Wykonawcy - sprawozdanie roczne. 9) Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z rejonem planowanych usług w szczególności ilością i długością ulic a także powierzchnią parków i placów. 10) Wykaz ilości koszy, znaków drogowych oraz ulic objętych przedmiotem zamówienia wymienione zostały w załączniku nr 8 do SIWZ. 11) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest sporządzić i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji harmonogram prac na cały rok kalendarzowy uwzględniający zakres przedmiotu zamówienia z dokładnością co do dnia (tj. np. zamiatanie ulic w miesiącu marcu 2016 r. nastąpi w dniach 11 i 25). Harmonogramy na kolejne lata Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu do akceptacji do dnia 15 grudnia każdego roku objętego zamówieniem. Na rok następny. 12) Prace składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie ze sztuką i przepisami prawa oraz zasadami współczesnej wiedzy i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji prac
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin zapłaty
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobrzany.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach