Przetargi.pl
Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego z zabudową wywrotki trójstronnej oraz żurawiem hydraulicznym

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 73-200 Choszczno, ul. Wolności 26
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7652375 , fax. 095 7652375
 • Data zamieszczenia: 2016-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
  ul. Wolności 26 26
  73-200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 095 7652375, fax. 095 7652375
  REGON: 32043044800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgkchoszczno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy Choszczno

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego z zabudową wywrotki trójstronnej oraz żurawiem hydraulicznym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wraz z zabudową wywrotki trójstronnej oraz żurawiem hydraulicznym. Szczegółowy opis zamówienia określa Rozdział XV SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341300007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego : Bank GBS Oddział w Choszcznie Nr rachunku 45 8359 0005 0037 0901 2004 0001 z dopiskiem: Wadium- Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego z zabudową wywrotki trójstronnej wraz z żurawiem hydraulicznym 3. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 7. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, poprzez dołączenie oryginału dokumentu wadialnego do oryginału oferty. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt. 8 bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 7. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpgkchoszczno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach