Przetargi.pl
Dostawa samochodu dostawczego w ramach rozszerzenia projektu pn Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard

Celowy Związek Gmin R-XXI ogłasza przetarg

 • Adres: 72-200 Nowogard, Plac Wolności 5
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 5791920; 5791950 , fax. 91 5791953,5791955
 • Data zamieszczenia: 2015-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Celowy Związek Gmin R-XXI
  Plac Wolności 5 5
  72-200 Nowogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 5791920; 5791950, fax. 91 5791953,5791955
  REGON: 81254669600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czg.nowogard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu dostawczego w ramach rozszerzenia projektu pn Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego do obsługi Punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz serwis gwarancyjny i szkolenie personelu - 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341300007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 3 000,00 zł, (słownie: trzy tysiące złotych) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach:. a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości . 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Bank Spółdzielczy w Goleniowie o. Nowogard 17 9375 1012 4200 4978 2000 0090. 3.1. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na ww. rachunku bankowym. 3.2. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku zamawiającego. 3.3. W ofercie należy wskazać numer rachunku, na który należy zwrócić wadium. 4. Wadium wnoszone w gwarancjach lub poręczeniach należy zdeponować w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pokój 211, CZG R-XXI, Słajsino 30, 72-200 Nowogard, lub złożyć wraz z ofertą najpóźniej w terminie składania ofert. Uwaga! Gwarancję należy zaadresować na adres statutowy CZG R-XXI, to jest: Celowy Związek Gmin R-XXI, Plac Wolności 5, 72-200 Nowogard 5. Zamawiający zwraca wadium, zgodnie z zapisami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: zużycie energii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czg.nowogard.pl, http://bip.gminy.pomorzezachodnie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach