Przetargi.pl
Przygotowanie i wydanie gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie.

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 74-400 Dębno, ul. Droga Zielona 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-95 760 9345 , fax. 0-95 760 9345
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Droga Zielona 1 1
  74-400 Dębno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-95 760 9345, fax. 0-95 760 9345
  REGON: 00313228000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i wydanie gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przygotowanie i wydanie gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie, o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Wielkość szacunkowa: średnio 70 posiłków dziennie, 16100 w okresie od 02 lutego 2014 r. r. do 31 grudnia 2014 r. Liczba posiłków może ulec zmianie w trakcie trwania umowy i jest liczbą szacunkową..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ops.debno.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach