Przetargi.pl
Budowa stałego pomostu rekreacyjnego przy działce nr 287 obręb Siemczyno

Gmina Czaplinek ogłasza przetarg

 • Adres: 78-550 Czaplinek, Rynek 6
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 37 26 200 , fax. 94 37 26 202
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czaplinek
  Rynek 6 6
  78-550 Czaplinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 37 26 200, fax. 94 37 26 202
  REGON: 33092054100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czaplinek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa stałego pomostu rekreacyjnego przy działce nr 287 obręb Siemczyno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowę pomostu o konstrukcji nośnej z pali stalowych oraz drewnianej w zakresie elementów składowych pokładu pomostu w kształcie litery T o powierzchni 119,1 m2, długości 56 mb, szerokości 2,20 - 3,50 mb. A.Wnętrze pali stalowych należy wypełnić piaskiem o uziarnieniu do 0,5 mm w części pala poniżej lustra wody, natomiast w części powyżej lustra wody wnętrze pali stalowych wypełnić należy betonem B-20 z przezbrojeniem prętami żebrowanymi fi 12 - 14 mm. B.Deski z bali iglastych gr. 50 mm przeznaczone na pokład muszą być z jednej strony ryflowane oraz posiadać II klasę jakości, tj. dopuszcza się do 2 sęków na 1 m, o średnicy nie większej niż 1/1 grubości sztuki. Nie mogą występować w desce sęki wypadające i czarne (zmurszałe). Szczegółowy przedmiot zamówienia określa projekt budowlany budowy stałego pomostu rekreacyjnego, projekt zagospodarowania działki oraz przedmiary robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od obowiązku wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czaplinek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach