Przetargi.pl
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Goleniów

Gmina Goleniów ogłasza przetarg

 • Adres: 72-100 Goleniów, Plac Lotników 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4698200 , fax. 091 4698298
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Goleniów
  Plac Lotników 1
  72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4698200, fax. 091 4698298
  REGON: 81168436700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goleniow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Goleniów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Goleniów przy użyciu masy bitumicznej na gorąco z recyklera lub otaczarki w okresie od zawarcia umowy do dnia 28 lutego 2015 roku. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje: a) wycięcie uszkodzonej powierzchni, oczyszczenie oraz posmarowanie krawędzi emulsją bitumiczną; b) wypełnienie ubytków nawierzchni masą na gorąco z recyklera lub otaczarki; c) w przypadku gdy ubytek znajduje się w sąsiedztwie urządzeń kanalizacyjnych tj. włazów studni kanalizacji sanitarnej lub deszczowej oraz kratek ściekowych, należy wyregulować je do wysokości umożliwiającej spływ wody deszczowej; d) Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego oznakowania uszkodzonej nawierzchni znakiem U-21a, celem zabezpieczenia głębokiego uszkodzenia; e) Wykonawca w ciągu 24 godzin ma uzupełnić ubytek w nawierzchni wskazanej przez zleceniodawcę; f) średnia grubość ubytku wynosi 5,5 cm; g) szacunkowa ilość remontu do przeprowadzenia wynosi ok. 6500 m? (w tym na terenach zamiejskich - ok. 1000 m?); h) średnia ilość kilometrów dojazdu z miasta Goleniów na teren zamiejski to 15 km
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.goleniow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach