Przetargi.pl
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 36 mieszkaniami na wynajem i infrastrukturą zewnętrzną w zakresie niezbędnym do funkcjonowania budynku na osiedlu Unii Europejskiej w Koszalinie - budynek nr 11, segment A (działka nr 9/101 obręb 12 m. Koszalina)

Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 75-622 Koszalin, pl. Wolności 2-3
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3462030 , fax. 094 3465781
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o.
  pl. Wolności 2-3 2-3
  75-622 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3462030, fax. 094 3465781
  REGON: 33054289500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.tbskoszalin.com.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 36 mieszkaniami na wynajem i infrastrukturą zewnętrzną w zakresie niezbędnym do funkcjonowania budynku na osiedlu Unii Europejskiej w Koszalinie - budynek nr 11, segment A (działka nr 9/101 obręb 12 m. Koszalina)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z 36 mieszkaniami na wynajem (zakres obejmuje budowę segmentu A budynku nr 11 zgodnie z oznaczeniem w dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowo - Consultingowe STRUKTURA Sp. z o.o., 70-560 Szczecin, ul. Heyki 27) oraz infrastrukturą zewnętrzną w zakresie niezbędnym do funkcjonowania budynku na Osiedlu Unii Europejskiej w Koszalinie (działka 9/101 obręb 12 m. Koszalina). Charakterystyka obiektu: 1. Charakterystyka ogólna Budynek nr 11, segment A Metoda realizacji:tradycyjna, częściowo uprzemysłowiona Typ budynku (segmentu): budynek 4- klatkowy Liczba kondygnacji nadziemnych: 4 Podpiwniczenie: 100% Ilość mieszkań: 36 Powierzchnia użytkowa budynku: 1.876,97 m2 Struktura i powierzchnie mieszkań ? 1-pokojowe - 4 szt. o powierzchni od 33,04 m2 do 33,45 m2 ? 2-pokojowe (małe) - 8 szt. o powierzchni od 46,87 m2 do 48,30 m2 ? 2-pokojowe (duże) - 20 szt. o powierzchni od 53,28 m2 do 56,01 m2 ? 3-pokojowe - 4 szt. o powierzchni od 66,16 m2 do 66,54 m2 Razem: 36 mieszkań o łącznej powierzchni 1.876,97 m2 2. Wyposażenie budynków w instalacje ? Instalacja wody zimnej ? Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania ? Instalacja kanalizacji sanitarnej ? Instalacja elektryczna oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych, w piwnicy inst. oświetlenia 24V ? Instalacja wentylacji grawitacyjnej ? Instalacja odgromowa ? Instalacja telefoniczna ? Instalacja telewizyjna - ruraż ? Domofon - z instalacją zdalnego otwierania drzwi wejściowych 3. Wyposażenie mieszkań ? kuchnia - kuchenki elektryczne (zasilanie trójfazowe), zlewozmywaki emaliowane lub z blachy nierdzewnej dwukomorowe z baterią na ciepłą i zimną wodę ? łazienki - wanny stalowe emaliowane z bateriami z natryskiem, umywalki z bateriami ? wc - muszle klozetowe typu compakt, umywalki z bateriami 4. Pozostałe elementy wyposażenia budynków ? urządzenie dla niepełnosprawnych - schodołaz ? numery administracyjne przy wejściu do klatki ? numery administracyjne podświetlane nad wejściem do klatki ? skrzynki na listy ? numery na drzwiach mieszkań ? numery piwnic ? haczyki do sznurków w pomieszczeniach suszarni (16 szt na 1 suszarnię) ? odboje drzwiowe ? wycieraczki stalowe przed wejściem do budynku ? uchwyty do flag ? tablice informacyjne na klatkach schodowych (korkowe) 5. Opisy architektoniczne - budowlane ? zgodnie z projektem budowlanym i budowlano - wykonawczym budynku nr 11 6. Sieci i przyłącza ? przyłącze wodociągowe dz.9/101 przyłącze PE 90x5,4 od punktu W05 do punktu W22 dł 11,73 m ? sieć sanitarna i przykanaliki dz. 9/101 sieć PCV 200 od studni S004 do studni S030 dł. 24,78 m i studnie S026, S027, S029, S030 sieć PCV 160 od studni S030 do studni S039 dł. 106,49 m i studnie S031, S032, S033, S034, S035, S036, S037, S038, S039 przykanaliki PCV 160 ? sieć deszczowa i przyłącza dz. 9/101 sieć PCV 200 od studni D007 do studni D099 dł. 116,44 m i studnie D087, D088, D089, D090, D091, D092, D093, D094, D095, D096, D097, D099 sieć PCV 200 od studni D017 do studni D066 dł. 53,03 m i studnie D062, D063, D064, D065, D066 sieć PCV 160 od studni D099 do studni D101 dł. 12,95 m i studnie D100, D101 sieć PCV 160 od studni D066 do studni D068 dł. 20,35 m i studnie D067, D068 sieć PCV 160 od studni D133 do wpustu ulicznego D137 dł. 17,36 m sieć PCV 160 od studni D133 do wpustu ulicznego D138 dł. 4,03 m i wpust uliczny D138 wpust uliczny D135 przyłącza PCV 160 ? oświetlenie zewnętrzne dz. 9/101 linia kablowa od punktu E23 (lampy L4/7) do punktu E24 (lampy L4/8) dł. 29 m i 2 słupy oświetleniowe SW-8 z oprawą oświetleniową OUS 150W (stalowe h=8m) 7. Roboty drogowe ? ciągi piesze, ciągi piesze wzmocnione na dz. 9/101 (w części przy segmencie A budynku nr 11) ? parking z 35 miejscami postojowymi, jezdnią manewrową, wydzielonymi z zaprojektowanego parkingu na dz. 9/101 (wydzielenie zlokalizowane jest w części płn-wsch działki 9/101) 8. Zieleń i mała architektura ? zieleń na dz. 9/101 (w części przy segmencie A budynku nr 11) ? elementy małej architektury dz.9/101 - 2 kosze na odpadki Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w dokumentacji projektowej, rysunkach zamiennych piwnic oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 8 i 9 do SIWZ opracowanej przez: Biuro Projektowo - Consultingowe STRUKTURA Sp. z o.o. 70-560 Szczecin ul. Heyki 27
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452113404
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 130 000,00 PLN 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, ze zm.) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. nr 46 1020 2791 0000 7002 0077 4216 z dopiskiem: Wadium - budowa mieszkań osiedle Unii Europejskiej w Koszalinie budynek nr 11, segment A 5. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Kopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty. 7. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiednie dokumenty należy złożyć w sekretariacie Koszalińskiego TBS Sp. z o.o. pokój nr 109, a kserokopię dołączyć do oferty. 8. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 9. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia z treści gwarancji lub poręczenia musi w szczególności jednoznacznie wynikać termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, a także miejsce i termin zwrotu gwarancji/poręczenia. 10. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony, a jego oferta odrzucona. 11. Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium zgodnie z art. 46 ust. 1-5 Prawa Zamówień Publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.tbskoszalin.com.pl/index.php/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach