Przetargi.pl
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej i masy asfaltowej na zimno do wykonywania remontów cząstkowych dróg powiatowych Powiatu Świdwińskiego wraz z transportem Wykonawcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie ogłasza przetarg

 • Adres: 78-300 Świdwin, ul. Podmiejska 18
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 365 23 99 , fax. 94 365 64 54
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie
  ul. Podmiejska 18 18
  78-300 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 365 23 99, fax. 94 365 64 54
  REGON: 33096520700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.powiatswidwinski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kationowej emulsji asfaltowej i masy asfaltowej na zimno do wykonywania remontów cząstkowych dróg powiatowych Powiatu Świdwińskiego wraz z transportem Wykonawcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej i masy asfaltowej na zimno do wykonywania remontów cząstkowych dróg powiatowych Powiatu Świdwińskiego wraz z transportem Wykonawcy z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1 Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C65B3 RC (K1-65) do wykonywania remontów cząstkowych dróg wraz z transportem Wykonawcy. Maksymalna ilość przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy wyniesie 90 Mg. Emulsja dostarczana będzie każdorazowo na telefoniczne żądanie Zamawiającego w partiach po 5 Mg (2,5 Mg do Obwodu Drogowego w Świdwinie i 2,5 Mg dla Obwodu Drogowego w Połczynie - Zdroju) transportem Wykonawcy lub w ilościach mniejszych lub większych określonych przez Zamawiającego. Zadanie nr 2 Sukcesywna dostawa masy asfaltowej na zimno do wykonywania remontów cząstkowych dróg wraz z transportem Wykonawcy. Maksymalna ilość przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy wyniesie 60 Mg. Masa na zimno dostarczana będzie każdorazowo na telefoniczne żądanie Zamawiającego w partiach po 10 Mg (5 Mg do Obwodu Drogowego w Świdwinie i 5 Mg dla Obwodu Drogowego w Połczynie - Zdroju) transportem Wykonawcy lub w ilościach mniejszych lub większych określonych przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441137002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pzd.powiatswidwinski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach