Przetargi.pl
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3RC

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3427831 , fax. 094 3424328
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Szczecińska 31 31
  75-122 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3427831, fax. 094 3424328
  REGON: 33096113200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzdw.koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna samorządu Województwa Zachodniopomorskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3RC
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3RC w ilości 84,7 Mg na potrzeby Rejonów Dróg Wojewódzkich z transportem do wskazanych Obwodów Drogowych w następujących ilościach: 1) RDW w Chojnie OD w Chojnie, ul. Polna 2 - 24,0Mg; 2) RDW w Drawsku Pomorskim OD w Drawsku Pomorskim, ul. Złocieniecka 22a -11,2Mg i OD w Kaliszu Pomorskim, ul. Koszalińska 19 - 7,0Mg; 3) RDW w Pyrzycach OD w Pyrzycach, ul. Stargardzka 42 - 12,5Mg i OD w Choszcznie, ul. Baczyna 4 - 10,0Mg; 4) RDW w Stargardzie Szczecińskim OD w Nowogardzie, ul. Dąbrowszczaków 15b - 10,0Mg i OD w Tarnowie, Tarnowo 60 - 10,0Mg. Dostawy będą wykonywane sukcesywnie, każdorazowo na jednostkowe zlecenie Zamawiającego przekazane (według wyboru Zamawiającego) w formie telefonicznej, pisemnej lub za pośrednictwem faksu bądź poczty elektronicznej. Wykonanie dostawy powinno nastąpić w terminie wskazanym w ofercie (kryterium -dyspozycyjność), od dnia zlecenia zamówienia w godz. 7.00 -14.00 do siedziby Zamawiającego - wskazanego Obwodu Drogowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441137002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dyspozycyjność
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzdw.koszalin.pl/html/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach