Przetargi.pl
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego B2 wraz z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą w Stepnicy

Gmina Stepnica ogłasza przetarg

 • Adres: 72-112 Stepnica, ul. Kościuszki 4
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4188521 , fax. 091 4188580
 • Data zamieszczenia: 2014-08-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stepnica
  ul. Kościuszki 4 4
  72-112 Stepnica, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4188521, fax. 091 4188580
  REGON: 81168433800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stepnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego B2 wraz z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą w Stepnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego B2 wraz z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą w Stepnicy Przedmiotem przedsięwzięcia jest: Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie budynku B2 na osiedlu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z kompletną infrastrukturą obejmującą zagospodarowanie terenu : chodniki, parkingi wraz z oświetleniem zewnętrznym, tereny zielone oraz przebudowę linii zasilającej 15kV. Roboty obejmują również wykonanie sieci zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu budynku. Z uwagi na etapowanie budowy osiedla zasilanie przepompowni zbiornika wód opadowych zostało wykonane w pierwszy etapie i nie należy go wyceniać przy budowie budynku B2. Przedmiot zamówienia obejmuje wybudowanie następujących budynków :B - 2 budynek trzyklatkowy, Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Osiedle w przyszłości składać się będzie z siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.Część osiedla składającą się z czterech budynków oraz budynku B2 (będącym przedmiotem inwestycji) musi stanowić całość funkcjonalno - użytkową. Projekt nie przewiduje ogrodzenia osiedla. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie : a) 1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego, b) parkingi, chodniki wraz z oświetleniem tylko dla budowanego budynku, c) zasilanie elektryczne budynku, d) zasilanie budynku w gaz ( budowa sieci gazowej przez WSG ), e) kanalizację sanitarną wraz z odprowadzeniem ścieków (zakres z planu zagosp. dla budynku B2) f) przebudowę linii zasilającej 15kV g) zieleń niską i średnią, h) Osłonę śmietnikową. Budynek mieszkalny niepodpiwniczony konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem dwuspadowym wysokim, posadowiony na ruszcie z belek oczepowych żelbetowych montowanym na palach żelbetowych. Z uwagi na etapowanie inwestycji oraz fakt że obok planowanej budowy budynku B2, użytkowany jest już nowy budynek w ramach osiedla, należy zmienić sposób wykonania pali z wbijanych na wiercone. Ściany konstrukcyjne i działowe z bloczków ceramicznych typu porotherm. Konstrukcja dachu krokwiowo - jętkowa z pokryciem z blachodachówki. Budynki ocieplone - ściany zewnętrzne metodą lekką mokrą, dach oraz stropy między mieszkaniami ocieplone wełną mineralną. Każde mieszkanie wyposażone w pomieszczenie gospodarcze. Każde mieszkanie wyposażone w piec gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania zasilający instalację cwu i co mieszkania. Wentylacja mieszkań grawitacyjna. Mieszkania wyposażone w kuchnie gazowe z piekarnikiem elektrycznym i termoobiegiem. W budynku należy wykonać osłony pionowe instalacji elektrycznej dla głównych pionów elektrycznych (na ciągach komunikacyjnych) w celu uniknięcia umieszczania kabli pod tynkiem. Osłony (tzw. szachty pionowe) wykonane z płyty kartonowo-gipsowej (brak jest w projekcie). Instalację odgromową należy wykonać wykorzystując pokrycie dachowe wykonane z blachodachówki jako zwodów poziomych w instalacji odgromowej (zgoda projektanta jako zmiana nieistotna). Mieszkania wyposażone w instalacje elektryczne, wod. - kan., domofonowe, teletechniczne i RTV. Budynki wyposażone w instalację telewizyjną i radiową SMATV z masztem antenowym H = 2 - 3 m z anteną satelitarną offsetową z konwerterem quarto. Zadanie obejmuje nasadzenia wg projektu nasadzeń. Parametrów stolarki okiennej: Zastosować należy okna z PCV wyposażone w nawiewniki okienne i które będą spełniały wymagania wentylacji pomieszczeń poprzez odpowiedni współczynnik infiltracji zgodnie z wymaganiami normy PN-83 B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej lub równoważnej. a) kolor stolarki okiennej biały RAL9010, b) kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu w kolorze białym sześcio komorowe, c) szklenie-szkło niskoemisyjne zespolone jednokomorowe o wartości współczynnika przenikania ciepła U = 1,1 W:( m?K) w środkowej części szyby zespolonej ( bez uwzględniania mostków cieplnych). Zagospodarowanie terenu obejmuje : a) kosze na śmieci - 3 szt, z tworzywa sztucznego b) ławki na betonowych podstawach z oparciem - 3 szt Zarówno kosze nas śmieci jak i ławki należy dopasować do już istniejących na osiedlu, przykładowe wzory w załączeniu. Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach przedmiotu zamówienia powykonawczą Inwentaryzację geodezyjną. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne. 1) Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego wykonawcę do ich stosowania. 2) Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej. 3) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) oraz dokumentację techniczno - ruchową. 4) Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem: - spełnienia tych samych właściwości technicznych, - przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), Szczegółowy zakres określają następujące załączniki do SIWZ: 1) decyzje administracyjne, 2) projekt architektoniczno - budowlany budowy osiedla mieszkaniowego uzupełniony o wydane zezwolenia, uzgodnienia i decyzje administracyjne, 3) projekty wykonawcze, 4) przedmiary robót, Przedmiary robót są dokumentami pomocniczymi dla dokonania wyceny oferty i z uwagi na przyjęcie wynagrodzenia ryczałtowego nie będą służyły do ustalania wynagrodzenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamierzenie inwestycyjne opisane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, decyzjach administracyjnych. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (projekt architektoniczno - budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, decyzje administracyjne ) należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć kosztorys sporządzony na podstawie przedmiarów robót stanowiących załączniki do SIWZ, przedmiar robót stanowi element pomocniczy i przy wycenie należy ująć wszystkie elementy objęte projektem, rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na zasadzie ryczałtowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452113404
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 62.000,00 zł Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, na rachunek bankowy PKO O/GOLENIÓW 65 1020 4812 0000 0502 0007 7420, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.), - wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć przed terminem składania ofert w osobnej kopercie opisanej jak do przetargu z dopiskiem wadium, w sekretariacie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stepnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach