Przetargi.pl
Wykonanie napraw odcinków dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Goleniów w 2016 r.

Nadleśnictwo Goleniów ogłasza przetarg

 • Adres: 72-100 Goleniów, ul. Parkowa 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4182856, 4182459 , fax. 091 4182919
 • Data zamieszczenia: 2016-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Goleniów
  ul. Parkowa 1 1
  72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4182856, 4182459, fax. 091 4182919
  REGON: 81053911400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.goleniow.szczecin.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna Nieposiadajaca Osobowości Prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie napraw odcinków dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Goleniów w 2016 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie napraw odcinków dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Goleniów w 2016 r. Naprawa dróg gruntowych polegająca na uzupełnieniu tłuczniem powstałych kolein o szerokości 0,75m (jedna koleina) do grubości 15cm na terenie całego Nadleśnictwa. Szacunkowa ilość naprawy dróg gruntowych (uzupełnienie tłuczniem powstałych wybojów, nierówności w nawierzchni drogi oraz kolein do grubości 15cm) wynosi 2000,00m? na terenie całego Nadleśnictwa. Całość prac będzie polegać na dowiezieniu materiału, uzupełnieniu tłuczniem powstałych wybojów, nierówności w nawierzchni drogi oraz kolein do grubości 15cm na szerokości do 0,75m (jedna koleina), wyrównaniu oraz zagęszczeniu wbudowanego materiału. Jeżeli wskazane odcinki wykazują powstanie głębszych kolein lub wybojów, należy przed położeniem warstwy tłucznia, uzupełnić odpowiednio rodzimym gruntem mineralnym lub innym materiałem sypkim np. tłuczniem, powstałe zagłębienia tak by można było położyć warstwę tłucznia do grubości 15cm. Zarówno materiał użyty przed właściwą warstwą oraz warstwa właściwa tłucznia musi być prawidłowo zagęszczona. Naprawy zostaną wykonane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i Przedmiarem. Ilość i lokalizacja napraw wszystkich odcinków dróg przeznaczonych do wykonania naprawy będzie zlecana zleceniami szczegółowymi w zależności od potrzeb Zamawiającego, które będą uwarunkowane bieżąca sytuacją. Zamawiający po wykonaniu przez Wykonawcę zleconej naprawy odcinka drogi będzie przeprowadzał odbiór wykonanych robót. Podstawą rozliczenia dotyczącą naprawy drogi jest 1m?. Wykonawca musi udzielić minimum 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, licząc od dnia odbioru końcowego robót i podpisanego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego oraz minimum 24 miesięcznej rękojmi od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia szacunkowej ilości naprawy dróg, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadnionych gospodarczym interesem Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2.900,00 zł (słowie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100). Wadium może być wnoszone wedle wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 05124038391111000044140737, Bank PEKAO S.A./O Goleniów lub 44203000451110000000546490 Bank BGŻ oddział w Szczecinie. Wadium w formie gotówki nie będzie przyjmowane. Wadia wnoszone w innych formach niż pieniądz należy deponować w kasie w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 6) w godzinach 7.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 27.07.2016 r. do godz. 8:45 tj. do upływu terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za moment wniesienia wadium uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją /poręczeniem, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 PZP, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli jest wymagane) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Wykonawca musi udzielić minimum 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, licząc od dnia odbioru końcowego robót i podpisanego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego oraz minimum 24 miesięcznej rękojmi od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wydłużenie okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_goleniow/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach