Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. Zachodniopomorskiego. Usługa obejmuje przygotowanie i dowiezienie posiłków

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (091) 8211479, 8211478 , fax. (091) 8211477 8215406
 • Data zamieszczenia: 2016-04-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Małopolska 47 47
  70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (091) 8211479, 8211478, fax. (091) 8211477 8215406
  REGON: 81090304000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.kwp.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. Zachodniopomorskiego. Usługa obejmuje przygotowanie i dowiezienie posiłków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. Zachodniopomorskiego. Usługa obejmuje przygotowanie i dowiezienie posiłków. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części zgodnie z opisem w załączniku nr 8 do siwz: - część I - KPP Łobez ul. Wojska Polskiego 2; - część II - KPP Wałcz ul Kościuszki 33; - część III - KPP Drawsko Pomorskie ul. Obrońców Westerplatte 3; - część IV - KPP Gryfice ul. Mickiewicza 19; - część V - KPP Myślibórz ul. Łuzycka 21 a; - część VI - KPP Sławno ul. Gdańska 2. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedną lub kilka części. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wielkość i zakres oraz wymagania zostały określone w załączniku nr 8 do siwz dla każdej części zamówienia oraz formularzach kalkulacji cenowej, stanowiących załączniki od nr 9.1 do 9.6 do siwz. 5.Szczegółowe wymagania odnośnie świadczenia usług, warunków płatności, kar umownych określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do siwz. 6. Podwykonawcy: W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/3523,tabela-ogloszen
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach