Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. Zachodniopomorskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oddział w Koszalinie

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (091) 8211479, 8211478 , fax. (091) 8211477 8215406
 • Data zamieszczenia: 2016-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Małopolska 47 47
  70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (091) 8211479, 8211478, fax. (091) 8211477 8215406
  REGON: 81090304000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.kwp.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. Zachodniopomorskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oddział w Koszalinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części zgodnie z opisem w załączniku nr 8 do siwz: - część I - KPP Police ul. Jana Kasprowicza 3; - część II - KPP Kołobrzeg ul. Kilińskiego 20; - część III - KPP Kamień Pomorski ul Żwirki i Wigury 2; - część IV - KMP Koszalin ul. Słowackiego 11; - część V - KWP Szczecin oddział Koszalin (Policyjna Izba Dziecka) ul. Ogrodowa 16 B; - część VI - KPP Pyrzyce ul. ul. Tadeusza Kościuszki 24; - część VII - KPP Gryfino ul. Ul Grunwaldzka 9; - część VIII - KPP Stargard ul. Warszawska 29. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na jedną lub więcej części zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym wielkość i zakres oraz wymagania zostały określone w załączniku nr 8 do siwz dla każdej części zamówienia. 4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za przedmiot zamówienia określone zostały we wzorach umów stanowiących załączniki nr 7.1 i 7.2 do siwz odpowiednio dla każdej części zamówienia. 5. Podwykonawcy: W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/3523,tabela-ogloszen
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach