Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUG KELNERKI

"Uzdrowisko Świnoujście" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Nowowiejskiego 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3213760 , fax. 091 3212314
 • Data zamieszczenia: 2015-12-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Uzdrowisko Świnoujście" S.A.
  ul. Nowowiejskiego 2 2
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3213760, fax. 091 3212314
  REGON: 00028826000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG KELNERKI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres obowiązków : - podawanie posiłków oraz uprzejma i sprawna obsługa kuracjuszy i innych konsumentów, - mycie i wyparzanie sztućców, a w sytuacjach awaryjnych - innej zastawy stołowej, - utrzymywania w porządku i czystości sali konsumenckiej oraz przyległych pomieszczeń, - zanoszenie w razie potrzeby posiłków dla chorych kuracjuszy do dyżurki pielęgniarek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Przyjęcie obowiązków służbowych poza harmonogramem pracy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uzdrowisko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach