Przetargi.pl
Usługa kompleksowego żywienia pacjentów szpitala Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-252 Koszalin, ul. Niepodległości 44-48
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3423339 , fax. 094 3423339
 • Data zamieszczenia: 2016-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
  ul. Niepodległości 44-48 44-48
  75-252 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3423339, fax. 094 3423339
  REGON: 00029075900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa kompleksowego żywienia pacjentów szpitala Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa codziennego przygotowania i gotowania posiłków dla pacjentów szpitala w ramach istniejącej kuchni szpitalnej oraz prowadzenie stołówki dla pracowników. 1. Zamawiający wydzierżawi istniejące zaplecze kuchenne do prowadzenia usługi o pow. 180m2, za które będzie ponosił koszty zawarte w oddzielnej umowie dzierżawy, obejmujące dzierżawę pomieszczeń za cenę 13,00zł. netto za 1m2 bez kosztów mediów (energii elektrycznej, gazu, wody, telefonu, wywozu odpadów komunalnych) oraz uzgodnione koszty użycia sprzętu i wyposażenia kuchennego przejętego protokołem przez wykonawcę. Stan techniczny pomieszczeń i urządzeń ogólnie dobry.Koszty zużycia energii, gazu, wody bieżącej ustalone zostaną wg. wskazań licznika po cenach dostawy. 2. Wykonawca zagwarantuje, że Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2010 nr 136 poz. 914) wraz z aktami wykonawczymi. 3. Każdy posiłek podstawowy (śniadanie, obiad i kolacja) z tzw. diety normalnej oraz innej diety musi zawierać dostateczną ilość produktów białkowych oraz dodatek warzyw lub owoców. Wartość kaloryczna posiłków ogółem powinna się mieścić w granicach 2300 - 2400 kcal, w tym białko ogółem 80g, (białko zwierzęce-45g, tłuszcze-80g, węglowodany-325g) Wartość kaloryczna poszczególnych posiłków winna mieścić się w następujących przedziałach: Śniadanie: 690 - 805 kcal, co stanowi 30-35 % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki. Zupa mleczna (min. 5 razy w tygodniu), herbata czarna/owocowa/ziołowa, kawa zbożowa z mlekiem, kakao, pieczywo mieszane, pokrojone (graham, żytnie, pszenne), dodatek tłuszczowy - masło, dodatek do pieczywa - dodatek nabiałowy lub dodatek z białka zwierzęcego (chude wędliny, jaja, sery twarogowe, topione i podpuszczkowe, pasty), dodatek warzywny lub owocowy (świeży lub przetworzony, ale nie konserwowy). II śniadanie - w przypadku diety cukrzycowej - pięcioposiłkowej: np., kanapka z wędliną o niskiej zawartości tłuszczu, jogurt naturalny, kefir, maślanka, kisiel bez cukru, budyń bez cukru, kasza manna bez cukru, suchary bez cukru, owoce o niskiej zawartości cukru. Obiad: 805 - 920 kcal, co stanowi 35 - 40 % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki. Zupa, drugie danie z uwzględnieniem składnika węglowodanowego (np.: ziemniaki, makaron, kasze, ryż, kopytka, kluski itp.), składnika białkowego, składnika warzywnego (surowego lub po obróbce termicznej), napój/kompot. Kolacja: 575 - 690 kcal, co stanowi 25 - 30 % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki. Herbata czarna/owocowa/ziołowa, pieczywo mieszane, pokrojone (graham, żytnie, pszenne), dodatek tłuszczowy - masło, dodatek do pieczywa - dodatek nabiałowy lub dodatek z białka zwierzęcego (chude wędliny, jaja, sery twarogowe, topione i podpuszczkowe, pasty), dodatek warzywny lub owocowy (świeży lub po obróbce termicznej), lub potrawa z białka roślinnego z dodatkiem węglowodanowym (sałatki) lub potrawa warzywna lub mięsno-warzywna z dodatkiem węglowodanowym (sałatki). II kolacja w przypadku diety cukrzycowej pięcioposiłkowej: np. grahamka z wędliną o niskiej zawartości tłuszczu, jogurt naturalny, kefir, maślanka, kisiel bez cukru, budyń bez cukru, kasza manna bez cukru, suchary bez cukru, owoce o niskiej zawartości cukru. Wykonawca dostarczać będzie także napoje zimne dla pacjentów wg. potrzeb (kawa czarna, herbata, kompot/napój i inne). 4. Wykonawca dostarczy posiłki w sposób gwarantujący zachowanie temperatury właściwej dla podania posiłku pacjentowi tj. w temp. zupy 75 0C, II danie 63 0C, surówki 4 0C.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 20.000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ) 2) Wadium może być wnoszone w następujących (w jednej lub kilku) formach: a) Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego prowadzone przez PEK0 S.A. II Oddział Koszalin 51124036531111000041881738 W przypadku tej formy należy uwzględnić czas niezbędny do zaksięgowania przelewu - wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Przelew musi posiadać informację .Wadium na usługę kompleksowego żywienia pacjentów szpitala Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej zaleca się, aby Wykonawca złożył kopię dokonanego polecenia przelewu, na którym znajdować się będzie stempel potwierdzający dokonanie przelewu. W przypadku złożenia wadium w formie innej niż pieniądza, oryginał wniesienia wadium musi zostać złożony z ofertą, przy czym oryginał może zostać złożony w oddzielnej kopercie. Jeżeli Wykonawca będzie żądał zwrotu oryginału wniesienia wadium po zakończeniu postępowania zobowiązany jest w takim przypadku do złożenia z ofertą jego kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3) Wadium w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną lub na pełnomocnika ustanowionego zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy oraz zawierać: nazwę dającego gwarancję (Wykonawcę), beneficjenta -Zamawiającego , gwaranta (bank / inst. ubezpieczająca), kwotę gwarancji, zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji /poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt. 6 SIWZ, bez potwierdzania tych okoliczności, termin ważności gwarancji (złożone wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania tj. 30 dni od upływu terminu do składania ofert). 4) Wadium, bez względu na formę, należy wnieść w terminie do dnia i godziny składania ofert. Decyduje data wpływu środków/ wniesienia do Zamawiającego. 5) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wysokość lub w niedopuszczalnej formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6) Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy: a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wiedza i doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szgichp.med.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach