Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie - Stara Studnica - Orle - Mirosławiec

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Złocieniecka 22 a
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3633283 , fax. 094 3633283
 • Data zamieszczenia: 2016-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Złocieniecka 22 a 22 a
  78-500 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3633283, fax. 094 3633283
  REGON: 33096362200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdp.powiatdrawski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie - Stara Studnica - Orle - Mirosławiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania robót budowlanych zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie - Stara Studnica - Orle - Mirosławiec oraz wykonanie czynności nadzoru autorskiego podczas realizacji tego zadania. Zakres prac projektowych obejmuje przebudowę 15,318 km drogi przebiegającej przez dwa powiaty, z podziałem dokumentacji na dwie części: - odcinek należący do powiatu drawskiego (z pominięciem m. Stara Studnica) - w kilometrażu 0+000 - 5+850 i 6+585 - 8+367 - czyli 7,632 km - odcinek należący do powiatu wałeckiego - w kilometrażu 8+367 - 16+044 - czyli 7,686 km Przebudowa ma polegać na poszerzeniu jezdni do szerokości min. 5,5 m z utwardzonym poboczem po obu stronach drogi, poszerzenie na łukach, przebudowę istniejących przepustów (ok. 4 sztuki o średnicy powyżej 800 mm), wykonanie chodnika oraz kanalizacji deszczowej w miejscowości Pępłówek. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej niezbędnej do uzyskania decyzji realizacyjnej (zrid, pozwolenia na budowę/ zgłoszenia) oraz kompletnej dokumentacji wykonawczej niezbędnej do sprawnej realizacji robót, opisu przedmiotu zamówienia i wyboru wykonawcy inwestycji zgodnie z wymaganiami Prawa zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin oddania kompletnej dokumentacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdp.powiatdrawski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach