Przetargi.pl
Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego budowy ulicy Hieronima Fiodorowa w Darłowie

Gmina Miasto Darłowo ogłasza przetarg

 • Adres: 76-150 Darłowo, Plac Tadeusza Kościuszki 9
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3142223 do 26 , fax. 94 3142333
 • Data zamieszczenia: 2016-04-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Darłowo
  Plac Tadeusza Kościuszki 9 9
  76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3142223 do 26, fax. 94 3142333
  REGON: 33092093700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.darlowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego budowy ulicy Hieronima Fiodorowa w Darłowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego z wykorzystaniem aktualnej mapy do celów projektowych, wypisem z rejestru gruntów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, Projekt dróg winien zostać sporządzony, jako pełno branżowy tj. w branży drogowej, sanitarnej (odwodnienie drogi, ewentualna przebudowa istniejących sieci i przyłączy), proj. oświetlenia drogi (sugerowane oświetlenie LED z redukcją mocy do 50%). - sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego z uwzględnieniem ewentualnej konieczności usunięcia kolizji istniejącego uzbrojenia terenu z projektowanym zagospodarowaniem terenu, - sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów sieci, - sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego z wykorzystaniem opracowanej na potrzeby sporządzenia dokumentacji technicznej dokumentacji geotechnicznej, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i realizacji inwestycji; (minimalny rozstaw otworów badawczych co 50m, a minimalna liczba otworów badawczych 3 szt.; głębokość minimalna otworów 3m, w przypadku braku warstwy nośnej otwór należy wiercić do momentu osiągnięcia warstwy nośnej; niezależnie od wskazań minimalnych wartości do oceny zespołu projektowego należy podjęcie decyzji czy wskazywana ilość służyć będzie prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia); - wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR); - sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego z wykorzystaniem materiałów niezbędnych do uzyskania opinii, analiz, uzgodnień i pozwoleń, w tym wymaganych przepisami szczególnymi, - sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego z wykorzystaniem materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji - pozwolenia na budowę, w tym m.in. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeżeli konieczna), pozwolenie wodno - prawne (jeżeli konieczne), uzgodnienia ZUDP i inne wymagane w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia; - uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę; - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem przez odpowiednie instytucje, - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem przez odpowiednie instytucje, - wykonanie projektu budowlano - wykonawczego z wykorzystaniem inwentaryzacji drzew i krzewów; w przypadku konieczności usunięcia do zespołu projektowego należeć będzie uzyskanie zgody na wycinkę zgodnie z przepisami w tym zakresie, - sporządzenie tabeli robót ziemnych, - wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 4.3. Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienie zawierać ma następujące dokumenty wykonane w ilościach: - projekt budowlano - wykonawczy - wersja papierowa - 5 egz. - przedmiary robót oraz kosztorys inwestorski - wersja papierowa - 2 egz. - szczegółowe specyfikacje techniczne SST - wersja papierowa - 2 egz. Wszystkie powyższe dokumenty powinny zostać również dostarczone Zamawiającemu w wersji elektronicznej celem udostępnienia dokumentacji przetargowej na stronie internetowej. Na żądanie Zamawiającego zespół projektowy na etapie prac projektowych zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu propozycji materiałów, które użyte zostaną podczas budowy. Zamawiający wymaga by propozycja zawierała porównanie wskazujące na późniejszy etap eksploatacji i kosztów z tym związanych. Zespół projektowy na etapie przetargu na wybór wykonawcy zobowiązany jest również do pisemnego udzielania odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania dot. projektu budowlano - wykonawczego. 4.4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, - Ustawą Prawo Budowlane, - Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw do sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, - Ustawą z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych, Uwaga! Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych sporządzając projekt budowlano - wykonawczy, który Zamawiający wykorzysta, jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych, zespół projektowy w szczególności zobowiązany jest do przestrzegania zapisów art. 29 pkt 1, 2, 3 oraz art. 30, 4.5. Projekt budowlano - wykonawczy należy wykonać zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Darłowo. Projektowany obszar ulicy Fiodorowa zlokalizowany jest na działkach numer: - działka 31 obręb 6 Miasta Darłowo ul. Morska/ul. Fiodorowa - właściciel Skarb Państwa, administrator, Starosta Sławieński; - działka 38 obręb 6 Miasta Darłowo ul. Fiodorowa - właściciel Miasto Darłowo, - działka 9/1 obręb 6 Miasta Darłowo ul. Fiodorowa - właściciel Miasto Darłowo; W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Darłowo nieruchomości objęte projektem opisane są, jako: - 2KDZ - tereny dróg publicznych w klasie zbiorczej - działka 31 obręb 6; - 25.1KDD - tereny dróg publicznych w klasie dojazdowej - działka 38 obręb 6; Ustalenia dla terenu o symbolu 25.1 KDD; 1) Przeznaczenie terenu istniejące ulice (ul. Hieronima Fiodorowa) - klasy dojazdowej; 2) Ustalenia komunikacyjne a) szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m, b) przekrój: pieszo-jezdnia, c) wykonać włączenie w ulicę: 2 KDZ, 24 KDD i 33 KDN; 3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i dziedzictwa kulturowego a) teren 25.1 KDD w granicach zagrożenia powodzią, b) obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2, §9 ust. 1 i §11 ust. 14 niniejszej uchwały, c) teren częściowo w obszarze strefy ochronnej obiektów specjalnych; 4) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zakaz podziału terenu; 5) Zasady obsługi inżynieryjnej a) istniejące sieci infrastruktury technicznej do zachowania, b) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci, c) dopuszcza się prowadzenie w liniach rozgraniczających kompletu sieci infrastruktury technicznej. - 24 KDD/1KDZ - tereny dróg publicznych w klasie dojazdowej/ tereny dróg publicznych w klasie zbiorczej - działka 9/1 obręb 6; Ustalenia dla terenu o symbolu 24 KDD 1) przeznaczenie terenu projektowana ulica - klasy dojazdowej; 2) ustalenia komunikacyjne a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna: 12,0 m - 15,0 m, b) przekrój: jedna jezdnia jednopasmowa, c) wykonać włączenie w ulicę: 1 KDZ i 2 KDZ; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i dziedzictwa kulturowego a) teren w granicach zagrożenia powodzią, b) obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 § 9 ust. 1 i §11 ust. 14 niniejszej uchwały, c) istniejący rów melioracyjny do skanalizowania, d) teren w obszarze strefy ochronnej obiektów specjalnych; 4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zakaz podziału terenu; 5) zasady obsługi inżynieryjnej a) istniejące sieci infrastruktury technicznej do zachowania, b) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci, c) dopuszcza się prowadzenie w liniach rozgraniczających kompletu sieci infrastruktury technicznej. Poniżej mapy obrazujące zakres obszaru, który przewidziany jest do zaprojektowania, jako budowa ulicy Fiodorowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 15.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 300,00zł (słownie: trzysta złotych 00/100). 15.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego: Bałtycki Bank Spółdzielczy 09 8566 0003 0001 1149 2000 0002 Za datę wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu uważa się uznanie rachunku bankowego Zamawiającego. 15.3. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale. Zamawiający zaleca załączenie oryginału wadium do oferty. 15.4. Wadium wnoszone przez konsorcjum w innej formie niż pieniądz może być wnoszone przez poszczególnych konsorcjantów. Ze złożonych dokumentów musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 15.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium, w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie. 15.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowałoby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15.7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach gdy: (1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, (2) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. (3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.darlowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach