Przetargi.pl
Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego budowy przystani kajakowej na Wyspie Łososiowej w Darłowie

Gmina Miasto Darłowo ogłasza przetarg

 • Adres: 76-150 Darłowo, Plac Tadeusza Kościuszki 9
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3142223 do 26 , fax. 94 3142333
 • Data zamieszczenia: 2016-04-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Darłowo
  Plac Tadeusza Kościuszki 9 9
  76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3142223 do 26, fax. 94 3142333
  REGON: 33092093700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.darlowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego budowy przystani kajakowej na Wyspie Łososiowej w Darłowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy przystani kajakowej na Wyspie Łososiowej i dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia robót lub uzyskanie w jego imieniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę; - sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego z wykorzystaniem materiałów niezbędnych do uzyskania opinii, analiz, uzgodnień i pozwoleń, w tym wymaganych przepisami szczególnymi, - sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego z wykorzystaniem materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji - zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, w tym m.in. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeżeli konieczna), pozwolenie wodno - prawne, uzgodnienia ZUDP i inne wymagane w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia; - sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego z wykorzystaniem aktualnej mapy do celów projektowych, wypisem z rejestru gruntów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; - sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego zgodnie z pismem - wytycznymi ZZMiUW w Szczecinie (w załączeniu); - wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR); - wykonanie przedmiaru robót; - wykonanie kosztorysu inwestorskiego; - wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. - sporządzenie koncepcji przystani kajakowej (konstrukcja, rodzaj materiału na etapie wykonawstwa) w ciągu 15 dni od dnia podpisania umowy i przedstawienia jej do akceptacji Zamawiającemu z wykorzystaniem następujących założeń: - miejsce planowanej przystani kajakowej, której ma dotyczyć opracowanie, znajduje się w przy rzece Wieprzy na terenie Wyspy Łososiowe w Darłowie, dz. nr 18/2 obręb 12 miasta Darłowo oraz na działce wodnej rzeki Wieprzy dz. nr 2/1 obręb 12 miasta Darłowo. Nowa przystań kajakowa znajdować ma się w miejscu istniejącej przystani przedstawionej na zdjęciu poniżej: Działka 18/2 obr. 12 Darłowo w MPZP opisana jest jako B13ZP,US - przeznaczenie terenu, teren publicznej zieleni urządzonej i rekreacji - park miejski. Natomiast działka 2/1 obr. 12 Darłowo opisana jest jako B14WS - teren wód śródlądowych płynących - rzeka Wieprza i Kanał Młyński. Zamawiający zakłada, że przedmiotowa przystań kajakowa wykonana ma być jako pochylnia o długości około 8 m i szerokości około 2 m. Na pochylnię tą częściowo zanurzoną w wodzie mają napływać kajaki, tak, aby kajakarz mógł wysiąść z kajaka suchą stopą. Druga część przystani to poziomy pomost o długości około 5 m i szerokości około 2m. Z pomostu kajakarz będzie mógł opuścić przystań. 4.3. Dokumentację będącą przedmiotem umowy należy wykonać w ilości: - wersja papierowa (projekt) - 5 egz. - wersja papierowa (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie - 2 egz.; STWiOR - 2 egz.) - wersja elektroniczna (projekt budowlano - wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, STWiOR) do udostępniania dokumentacji przetargowej na stronie internetowej - 1 kpl. Na żądanie Zamawiającego zespół projektowy na etapie prac projektowych zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu propozycji materiałów, które użyte zostaną podczas budowy. Zamawiający wymaga by propozycja zawierała porównanie wskazujące na późniejszy etap eksploatacji i kosztów z tym związanych. Zespół projektowy na etapie oceny wniosku złożonego o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zobowiązany jest do dokonania niezbędnych korekt, uzupełnień, w celu zakończenia postępowania administracyjnego. Zespół projektowy na etapie przetargu na wybór wykonawcy zobowiązany jest również do pisemnego udzielania odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania dot. projektu budowlano - wykonawczego. 4.4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, - Ustawą Prawo budowlane, - Ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, Uwaga!!! Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzając projekt budowlano - wykonawczy, który Zamawiający wykorzysta jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wybór wykonawcy drogi, zespół projektowy w szczególności zobowiązany jest do przestrzegania zapisów art. 29 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 30. - Ustawą z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska, - innymi przepisami mającymi zastosowanie w danym przedmiocie zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 15.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 100,00zł. (słownie: sto złotych 00/100). 15.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego: Bałtycki Bank Spółdzielczy 09 8566 0003 0001 1149 2000 0002 Za datę wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu uważa się uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 15.3. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale. Zamawiający zaleca załączenie oryginału wadium do oferty. 15.4. Wadium wnoszone przez konsorcjum w innej formie niż pieniądz może być wnoszone przez poszczególnych konsorcjantów. Ze złożonych dokumentów musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 15.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium, w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie. 15.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowałoby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15.7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach gdy: (1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, (2) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, (3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.darlowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach