Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa środków dezynfekcyjnych

Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 72-100 Goleniów, ul. Nowogardzka 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 46 64 301 , fax. 91 46 64 315
 • Data zamieszczenia: 2016-04-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Nowogardzka 2 2
  72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 46 64 301, fax. 91 46 64 315
  REGON: 32118893700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalgoleniow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa środków dezynfekcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa środków dezynfekcyjnych 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 244316001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalgoleniow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach