Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań: Zadanie częściowe nr 1. Remont pompowni melioracyjnej Osieki, T/O Koszalin. Zadanie częściowe nr 2. Remont pompowni melioracyjnej Strzeżewo, T/O Kamień Pomorski. Zadanie częściowe nr 3. Remont pompowni melioracyjnej Wyspa Pucka, T/O Szczecin.

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-421 Szczecin, ul. Wyzwolenia 105
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 440 51 00 , fax. 91 440 51 01
 • Data zamieszczenia: 2016-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
  ul. Wyzwolenia 105 105
  71-421 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 440 51 00, fax. 91 440 51 01
  REGON: 00103633600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań: Zadanie częściowe nr 1. Remont pompowni melioracyjnej Osieki, T/O Koszalin. Zadanie częściowe nr 2. Remont pompowni melioracyjnej Strzeżewo, T/O Kamień Pomorski. Zadanie częściowe nr 3. Remont pompowni melioracyjnej Wyspa Pucka, T/O Szczecin.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.3. Miejsce realizacji: Zadanie nr 1. miejscowość Osieki, T/O Koszalin, woj. zachodniopomorskie. Zadanie nr 2. miejscowość Strzeżewo, T/O Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie. Zadanie nr 3. miejscowość Szczecin-Wyspa Pucka, T/O Szczecin, woj. zachodniopomorskie. 1.4. Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadań 1 - 3. 1.3.1. Projekt budowlany wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub innego równoważnego dokumentu, obejmujący: a) wtórnik do celów projektowych w wersji wektorowej, b) projekt zawierającą branżę budowlano-konstrukcyjną 3 egz., c) projekt zawierający branżę elektryczną 3 egz., 1.3.2. Raport nurkowy - 4 egz. Raport powinien zawierać inwentaryzację elementów konstrukcji części podwodnej pompowni oraz ocenę stanu technicznego budowli 1.3.3. Projekt wykonawczy - 4 egz. Projekt wykonawczy - w aspekcie uzupełnienia i uszczegółowienia projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji wszystkich robót budowlanych określonych w projekcie budowlanym, projekt wykonawczy ma zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą przede wszystkim rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali konstrukcyjnych, instalacji i wyposażenia technologicznego - w zakresie, w którym stopień szczegółowości lub skala w projekcie budowlanym jest niewystarczająca, projekt wykonawczy należy wykonać strukturalnie adekwat-nie do założeń określonych w ustawie Prawo Budowlane dla projektów budowlanych i dotyczyć ma wszystkich rodzajów robót budowlanych we wszystkich branżach, od robót przygo-towawczych do robót wykończeniowych. Projekt wykonawczy musi również zawierać harmonogram i sposób wykonywania robót tymczasowych oraz docelowych zapewniający utrzymywanie poziomu wody na polderach określonych w pozwoleniach wodnoprawnych. 1.3.4. Przedmiar robót - 3 egz. oraz kosztorys inwestorski - 2 egz., 1.4. Dokumenty wymienione w CZĘŚCI III punkt 1.3. podpunkty 1.3.1. - 1.3.4. należy wyko-nać w formie papierowej w podanych powyżej ilościach oraz w formie elektronicznej: część opisowa - pliki doc, docx, rysunki- pliki pdf, oraz dwg (wersja nie nowsza niż 2008), skany dokumentów - pliki pdf. Powyższe dostarczyć na nośniku CD lub USB - 3 sztuki. 1.5. Opracowana dokumentacja w tym dokumentacja projektowa wskazana w CZĘŚCI III punkt 1.3 podpunkty 1.3.1.b, 1.3.1.c, oraz 1.3.3. SIWZ powinna zawierać: 1.5.1. Projekty branżowe I. Część budowlano-konstrukcyjna a) inwentaryzację całego obiektu z oceną stanu technicznego; b) opis zaprojektowanego rozwiązania - naprawy uszkodzeń wraz z technologią robót naprawczych i zabezpieczających uwzgledniającego opinie zawarte w raporcie nurkowym oraz wynikające z oceny stanu istniejącego; c) dobór nowych agregatów pompowych na podstawie przeprowadzonych obliczeń uwzgledniających warunki określone w operatach wodno-prawnych (dotyczy zadań nr 1 i 3); II. Część elektryczną, w której należy przewidzieć: a) inwentaryzację stanu istniejącego, b) dostosowanie układu zasilania i sterowania pracą agregatów pompowych do nowych rozwiązań zawartych w branży budowlano-konstrukcyjnej, c) przebudowę przyłącza energetycznego SN 15kV - dotyczy zadania nr 2. III. Projekty budowlano-wykonawcze muszą zawierać rozwiązania techniczne i organizacyjne wykonywania robót naprawczych zapewniające utrzymywanie poziomu wody na polderach zgodnie z operatami wodno-prawnymi. IV. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego na cały zakres projektowy decyzji pozwolenia na budowę lub innego równoważnego dokumentu pozwalającego Zamawiającemu wykonać roboty zgodnie zobowiązującym na dzień przekazania przedmiotu zamówienia prawem i przepisami. 1.5.2. Do projektów budowlanych należy dołączyć wykaz opracowań, oświadczenie projektanta i osoby sprawdzającej o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz że jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć, jak również oświadczenie projektanta o przeniesieniu na Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszelkich polach eksploatacji. 1.5.3. Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej. W zakres nadzoru autorskiego wchodzą w szczególności czynności: 1) Pobyt na budowie na każde wezwanie zamawiającego (przez uzasadnione we-zwanie rozumie się każdą potrzebę konsultacji na etapie realizacji robót budowlanych mogącą mieć wpływ na jakość lub technologię wykonywanych robót), 2) Nadzór w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością zastosowanych rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową, 3) Uzgadnianie wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwe-storskiego, 4) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji robót, 5) Udział w naradach technicznych oraz w odbiorze końcowym inwestycji realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej objętej niniejszą umową. 1.5.5. Nadzór autorski pełniony będzie na każde wezwanie Zamawiającego, dwukrotnie w trakcie realizacji robót budowlanych i w każdym przypadku, w którym sytuacja na budowie wymagać będzie dokonania zmian lub konsultacji z wykonawcą nadzoru autorskiego, w tym również na każde wezwanie związane z procedurami odbiorowymi organizowanymi podczas realizacji robót budowlanych. 1. Zawiadomienie wykonawcy o konieczności podjęcia nadzoru autorskiego zamawiający przekazuje z zachowaniem formy pisemnej. 2.Potwierdzeniem wykonania nadzoru autorskiego będzie każdorazowo wypełniona Karta nadzoru autorskiego, stanowiąca załącznik nr 6 do umowy, wystawiona przez wykonawcę zgodnie ze stanem faktycznym po zakończeniu pobytu na budowie i potwierdzona każdorazowo przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 3. Nadzór autorski sprawowany będzie w okresie od dnia podpisania przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej objętej niniejsza umową do dnia kiedy decyzja właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego realizowanego na podstawie dokumentacji projektowej objętej niniejszą umową stała się ostateczna lub właściwy organ zostanie zawiadomiony o zakończeniu robót budowlanych i nie wniesie do powyższego uwag. O podpisaniu umowy o roboty budowlane Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. 4. Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie 3 okres sprawowania nadzoru autorskiego kończy się z datą upływu gwarancji na wykonany przedmiot umowy określonej w umowie - załącznik nr 3 do SIWZ. 1.6. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymogami przepisów zawartych w ustawach i rozporządzeniach w szczególności: ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), ustawie 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn.zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn.zm.), ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235), ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520), rozporządzeniu Mi-nistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowla-nych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz.462), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-dowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 ze. zm.), rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579), rozporządzeniu Nr 3/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2014.2431). 1.7. Zakres przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 1.8. Uszczegółowienie zakresu realizacji. Opis szczegółowy zakresu prac projektowych dla poszczególnych zadań stanowią załączniki nr 6.1, 6.2. i 6.3., wymagania technologiczne i organizacyjne - operaty wodno-prawne, załączniki nr 7.1, 7.2. i 7.3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. WADIUM: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach