Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wierzbowej w Koszalinie realizowaną w ramach zadania pn. Osiedle Topolowe - drogi w Koszalinie

Gmina Miasto Koszalin ogłasza przetarg

 • Adres: 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3488600 , fax. 094 3488625
 • Data zamieszczenia: 2016-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Koszalin
  Rynek Staromiejski 6-7 6-7
  75-007 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3488600, fax. 094 3488625
  REGON: 00059065100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wierzbowej w Koszalinie realizowaną w ramach zadania pn. Osiedle Topolowe - drogi w Koszalinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wierzbowej w Koszalinie realizowaną w ramach zadania pn:Osiedle Topolowe - drogi w Koszalinie. I. Zakresem zlecenia objęte jest wykonanie dokumentacji projektowej: - ulicy Wierzbowej na odcinku od ulicy Dębowej do skrzyżowania z ulicą Mahoniową wraz ze skrzyżowaniem Wierzbowa - Mahoniowa, - odwodnienia ulicy Wierzbowej, - oświetlenia ulicy Wierzbowej. II. W ramach opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do: 1) Opracowania projektu budowlanego i wykonawczego drogi wraz z odwodnieniem pasa drogowego i przyległych terenów, wraz z oświetleniem ulicy oraz kanałem technologicznym. 2) Dokumentacja projektowa powinna obejmować ścieżkę rowerową w ulicy z dowiązaniem do istniejącego i projektowanego układu ścieżek oraz chodniki jedno lub dwustronne w zależności od możliwości terenowych. 3) Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych rozwiązania kolizji istniejących sieci z projektowanym układem drogowym wraz z uzbrojeniem. Projekty rozwiązania kolizji powinny być wykonane jako odrębne opracowania dla każdej branży. 4) Opracowanie projektu zagospodarowania pasa drogowego zielenią . 5) Wykonanie inwentaryzacji zieleni w pasie drogowym objętym dokumentacją projektową z zaznaczeniem drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki wraz z wyliczeniem ilości drewna. 6) Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla układu drogowego objętego projektem branży drogowej. 7) Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w zakresie dokumentacji projektowej. 8) Projekt należy opracować zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 9) Ulicę należy zaprojektować w wyznaczonym pasie drogowym. 10) Przed podjęciem prac projektowych Projektant winien uzyskać w Zarządzie Dróg Miejskich w Koszalinie szczegółowe wytyczne do projektowania. 11) Po przyjęciu rozwiązań projektowych dokumentację należy uzgodnić w Zarządzie Dróg Miejskich w Koszalinie. 12) Projekt powinien przewidzieć budowę lub przebudowę zjazdów do wszystkich działek przyległych zapewniających obsługę z projektowanej drogi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Skrócenie terminu realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koszalin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach