Przetargi.pl
Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego budowy placu zabaw przy ul. Chopina w sąsiedztwie budynków socjalnych w Darłowie

Gmina Miasto Darłowo ogłasza przetarg

 • Adres: 76-150 Darłowo, Plac Tadeusza Kościuszki 9
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3142223 do 26 , fax. 94 3142333
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Darłowo
  Plac Tadeusza Kościuszki 9 9
  76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3142223 do 26, fax. 94 3142333
  REGON: 33092093700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.darlowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego budowy placu zabaw przy ul. Chopina w sąsiedztwie budynków socjalnych w Darłowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - sporządzenie kompletnej dokumentacji technicznej - projektu budowlano wykonawczego placu zabaw dla dzieci w wieku od 0-14 lat - pozwalającego na uzyskanie przez Zamawiającego decyzji / pozwolenia na realizację od właściwego organu administracji publicznej zgodnie z ustawą Prawo budowlane, - sporządzenie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw na aktualnej mapie do celów projektowych; - sporządzenie projektu posadowienia urządzeń wraz ze strefami bezpieczeństwa; - sporządzenie projektu ogrodzenia terenu, na podstawie sporządzonego projektu zagospodarowania terenu (ilość bram i furtek do uzgodnienia z Zamawiającym), - sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót, - wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) w uzgodnieniu z inwestorem; Założenia Zamawiającego odnośnie wymagań do placu zabaw: - przedmiotowy plac zabaw zlokalizowany ma być na działce Nr 152 obręb 13 miasta Darłowo. - zakładana ilość urządzeń zabawowych na placu zabaw - 8 szt. (kpl) w tym: - urządzenia (zestawy) wspomagające u dzieci równowagę, koordynację ruchów, siłę rąk oraz balansowania własnym ciałem - 3 szt. (kpl); - urządzenia do bujania się rozwijające utrzymywanie równowagi, koordynację ruchów, a także siłę mięśni nóg, tułowia i ramion - 5 szt. (kpl). - na terenie placu zabaw należy zlokalizować ławki i kosze na śmieci w ilości min. 4 kosze i 4 ławki. - wszystkie zaprojektowane urządzenia placu zabaw muszą być zgodne z normą PN-EN 1176-1: 2009. - strefa bezpieczeństwa zgodna z normą PN-EN 1176-1: 2009, (rodzaj bezpiecznej nawierzchni do uzgodnienia z Zamawiającym), - dobór materiałów i elementów konstrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym wraz z informacją o kosztach realizacji i eksploatacji. Teren wyznaczony pod plac zabaw oznaczony jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Darłowo symbolem 3U - Tereny zabudowy usługowej ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu: 3U i powierzchni 1,5028 ha 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej - usługi oświaty; 2) zasady zagospodarowania przestrzennego i kształtowania zabudowy: a) istniejąca zabudowa do zachowania; dopuszcza się jej rozbudowę przy zachowaniu bryły obiektu głównego, przylegającego do ulicy Chopina - teren 11KDZ, b) dopuszcza się realizację obiektów kultury, sportu i rekreacji oraz zamieszkania zbiorowego na potrzeby usług oświaty, c) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych za wyjątkiem obiektów związanych z procesem budowlanym lub obiektów wynikających z etapowania realizacji inwestycji, d) dopuszcza się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej, e) zakaz budowy wolnostojących stacji transformatorowych, f) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, g) wskaźnik intensywności zabudowy działki: maksymalny 0,6 i minimalny 0,2, h) powierzchnia zabudowy do 25% powierzchni działki, i) wysokość zabudowy - nie przekraczająca wysokości istniejącego obiektu usytuowanego wzdłuż terenu 11KDZ; nie określa się wysokości dla obiektów sportowych, j) dachy o formie dowolnej; 4) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: nie określa się; 5) zasady ochrony środowiska i przyrody: a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki - 35%, b) nakaz nasadzeń szpalerów zieleni wysokiej i krzewiastej wzdłuż ulicy 17KDD i terenu elementarnego 5MW; 6) zasady obsługi komunikacyjnej: a) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic: 11KDZ (ul. Chopina) i 17KDD, b) miejsca parkingowe w granicach terenu elementarnego w minimalnej ilości 10 miejsc postojowych. Poniżej zdjęcia sytuujące zakładany plac zabaw na terenie Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie. 4.3. Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienie zawierać ma następujące dokumenty wykonane w ilościach: - projekt budowlano - wykonawczy - wersja papierowa - 5 egz. - przedmiary robót oraz kosztorys inwestorski - wersja papierowa - 2 egz. - szczegółowe specyfikacje techniczne SST - wersja papierowa - 2 egz. Wszystkie powyższe dokumenty powinny zostać również dostarczone Zamawiającemu w wersji elektronicznej celem udostępnienia dokumentacji przetargowej na stronie internetowej. Na żądanie Zamawiającego zespół projektowy na etapie prac projektowych zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu propozycji materiałów, które użyte zostaną podczas budowy. Zamawiający wymaga by propozycja zawierała porównanie wskazujące na późniejszy etap eksploatacji i kosztów z tym związanych. Zespół projektowy na etapie przetargu na wybór wykonawcy zobowiązany jest również do pisemnego udzielania odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania dot. projektu budowlano - wykonawczego. 4.4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, - Ustawą Prawo Budowlane, - Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw do sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, - Ustawą z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych, Uwaga! Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych sporządzając projekt budowlano - wykonawczy, który Zamawiający wykorzysta, jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych, zespół projektowy w szczególności zobowiązany jest do przestrzegania zapisów art. 29 pkt 1, 2, 3 oraz art. 30. - innymi przepisami mającymi zastosowanie w danym przedmiocie zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.darlowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach