Przetargi.pl
Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących oddziałów: TO Kamień Pomorski, TO Szczecin.

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-421 Szczecin, ul. Wyzwolenia 105
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 440 51 00 , fax. 91 440 51 01
 • Data zamieszczenia: 2016-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
  ul. Wyzwolenia 105 105
  71-421 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 440 51 00, fax. 91 440 51 01
  REGON: 00103633600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących oddziałów: TO Kamień Pomorski, TO Szczecin.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  11.2. Miejsce realizacji: Zadanie częściowe nr 1: Powiat Grodzki Świnoujście, województwo zachodniopomorskie - Oddział Terenowy Kamień Pomorski. Zadanie częściowe nr 2: Powiat Policki, województwo zachodniopomorskie - Oddział Terenowy w Szczecinie. 1.3. Zakres przedmiotu zamówienia. Wykaz zadań częściowych objętych zamówieniem: 1. Zadanie częściowe nr 1 (TO Kamień Pomorski): Uregulowanie geodezyjne nieruchomości na terenie miasta Świnoujście, Obręb Przytór - 18. 2. Zadanie częściowe nr 2 (TO Szczecin): Uregulowanie geodezyjne nieruchomości na terenie gminy Police, obręb Przęsocin, powiat Policki. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących oddziałów: TO Kamień Pomorski, TO Szczecin, powiat grodzki Świnoujście, powiat Policki. Zakres usług geodezyjnych obejmuje: a) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów i wydzieleń działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów, b) aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1m2, c) wznowienie oraz stabilizacja granic nieruchomości wraz z okazaniem ich stronom, d) przekazanie Zamawiającemu materiałów niezbędnych do ujawnienia podziałów, zmian powierzchni działek, opatrzonych klauzulą o przeznaczeniu do ksiąg wieczystych: wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz pozostałej niezbędnej dokumentacji w tym w szczególności zawierającej wszelkie zgody i uzgodnienia pozwalające na przeprowadzenie postępowania w zakresie podziałów, wydzieleń nieruchomości, e) przekazanie Zamawiającemu materiałów dokumentujących wykonanie zleconych prac geodezyjnych opatrzonych klauzulą o przyjęciu do zasobu: - dla podziałów w trybie gospodarki nieruchomościami (mapa podziału nieruchomości i wykaz zmian danych ewidencyjnych), - dla podziału w trybie kodeksu cywilnego (mapa podziału i wykaz zmian danych ewidencyjnych), - dla ustalenia linii brzegu (mapę projektu linii brzegu lub mapę z projektem rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych i wykaz zmian danych ewidencyjnych), - dla wznowionych granic (wykaz zmian danych ewidencyjnych), - przeprowadzenie w razie konieczności rozpraw wodnoprawnych. f) dostarczenie Zamawiającemu informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków. 1.4. Szczegółowy przedmiot zamówienia dla: Zadanie częściowe nr 1 (TO Kamień Pomorski) Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.1 do SIWZ. Zadanie częściowe nr 2 (TO Szczecin) Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.2 do SIWZ. Zakres prac i obowiązków Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach