Przetargi.pl
Opracowanie operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą dla nw. obiektów zrealizowanych w ramach projektu Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów - w ramach programu LIFE+ (Projekt współfinasowany ze środków Wspólnoty Europejskiej Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz NFOŚiGW) dla zadań nr 7 - Ina - przed Rybakami i nr 27 - Wardynka - Chełpa.

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-421 Szczecin, ul. Wyzwolenia 105
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 440 51 00 , fax. 91 440 51 01
 • Data zamieszczenia: 2016-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
  ul. Wyzwolenia 105 105
  71-421 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 440 51 00, fax. 91 440 51 01
  REGON: 00103633600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą dla nw. obiektów zrealizowanych w ramach projektu Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów - w ramach programu LIFE+ (Projekt współfinasowany ze środków Wspólnoty Europejskiej Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz NFOŚiGW) dla zadań nr 7 - Ina - przed Rybakami i nr 27 - Wardynka - Chełpa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  11.2. Miejsce realizacji: 1. Przepławka Zadanie nr 7 Life+ Ina - przed Rybakami Inwestycja zlokalizowana na rzece Ina w km 106+000 na działkach o numerach ewidencyjnych 214/9 i 62/2 obręb Rybaki gm. Recz (aktualne numery działek po ustaleniu linii brzegowej rzeki Iny wykonanym na zlecenie w 2015 roku). W związku z wykonaniem map w ramach zadania pn.: Wykonanie przekrojów podłużnych i poprzecznych rzeki Ina od km 0+000 do km 129+960 z stabilizacją oznakowania słupków kilometrażowych (TO Goleniów, TO Stargard Szczeciński, TO Choszczno), należy przyjąć lokalizację inwestycji nie w km 106+000 lecz w km 107+966 rzeki Ina.; 2. Przepławka - Zadanie nr 27 Life+ Wardynka Chełpa Inwestycja zlokalizowana na rzece Wardynka w km 1+700 na działkach o numerach ewidencyjnych 202/1, 203 i 283/6 obręb Chełpa, gm. Choszczno. (aktualne numery działek po ustaleniu linii brzegowej rzeki Wardynki). W ramach zadania wybudowano przepławkę techniczną szczelinową połączoną z odcinkiem bystrza kamiennego przy istniejącym stopniu w miejscowości Chełpa na rzece Wardynka w km 1+700; 1.3. Zakres przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: Opracowanie operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania na szczególne korzystanie z wód dla przepławek w lokalizacjach: Ina - przed Rybakami na rzece Ina w km 106+000, Wardynka - Chełpa na rzece Wardynka w km 1+700, realizowanych w ramach projektu Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach programu LIFE+. Projekt współfinansowany ze środków Wspólnoty Europejskiej Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz NFOŚiGW. Operat wodnoprawny wraz z instrukcją gospodarowania wodą, niezbędnymi uzgodnieniami i opracowaniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód powinien zostać wykonany oddzielnie dla każdego z obiektów. Operaty wodnoprawne należy opracować zgodnie z przepisami Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.469.). Instrukcję gospodarowania wodą zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. z 2006r. nr 150, poz. 1087). Dokumentację należy sporządzić w liczbie 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formach odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS9*mbdd,shp, AutoCAD *dxf,*pdf, dla plików tekstowych w formach plików nieedytowalnych (*pdf), dla plików tekstowych w formach plików edytowalnych (*doc, docx). Operat wodnoprawny powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności: - ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.469.), - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016, poz. 672) - ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 poz. 1651 z późn. zm.). W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie także do uczestniczenia w procedurze uzyskiwania przez Inwestora decyzji administracyjnych związanych z przedmiotowymi zadaniami. Wykonawca zobowiązany będzie także do współpracy z Zamawiającym przy usuwaniu braków i wad stwierdzonych przez organ administracji publicznej w trakcie postępowania przy wydawaniu pozwolenia wodnoprawnego, dla każdego zadania. Wszystkie uzgodnienia ze stronami postępowania leżą w gestii Wykonawcy. W ramach umowy Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zarządu w postępowaniu administracyjnym. Przy podpisywaniu Umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy operaty wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych dla powyższych urządzeń. Na stronie tytułowej należy wskazać odniesienie do nazwy projektu wraz ze wskazaniem źródła finansowania: Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach programu LIFE+. Projekt współfinansowany ze środków Wspólnoty Europejskiej Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz NFOŚiGW. 1.4. Wykaz zadań objętych zamówieniem: 1.4.1. Zadanie nr 1 - Przepławka - Zadanie nr 7 Life+ Ina przed Rybakami W ramach zadania wybudowano przepławkę dziesięciokomorową o konstrukcji żelbetowej z narzutem kamiennym o parametrach: - długość przepławki: 21,60m - ilość komór: 10 - szerokość komory przepławki: 1,20m - długość komory przepławki: 2,00m - rzędna dna wlotu do przepławki: 45,70m n.p.m. - rzędna dna wylotu z przepławki: 44,10m n.p.m. - rzędna zwierciadła wody górnej: 46,70m n.p.m. - rzędna zwierciadła wody dolnej: 44,60m n.p.m. W ramach przedmiotu zamówienia należy opracować operat wodnoprawny dla przepławki dla ryb, instrukcję gospodarowania wodą dla zespołu budowli piętrzących tj. jazu i przepławki z uwzględnieniem innych użytkowników wód (tj. użytkowników stawów rybnych), kompletny wniosek na szczególne korzystanie z wód rzeki Iny obejmujący pobór wód powierzchniowych na potrzeby przepławki dla ryb oraz piętrzenie wód powierzchniowych wraz z opisem w języku nietechnicznym w celu złożenia go przez tut. Zarząd. Operat winien zawierać analizę wielkości przepływów w rzece Inie uwzględniającą rozdział wody pomiędzy rzekę Inę, a rzekę Pęzinkę (powyżej miejscowości Bytowo powiat Stargard) oraz pobór wody dla stawów rybnych w Bytowie (ilość wody w rzece poniżej stawów limituje przepływ nienaruszalny określony w pozwoleniu wodnoprawnym dla tych stawów). Jeżeli przeprowadzona analiza wykaże, że dla zapewnienia dla przepławki wody w ilości wynikającej z ustanowionych warunków korzystania z wód regionu wodnego koniecznym jest ograniczenie lub cofnięcie pozwoleń wodnoprawnych udzielonych pozostałym użytkownikom wód, operat winien zawierać zakresy tych ograniczeń, aby na podstawie art. 136 ust. 1 pkt 7 zgodnie z art. 136 ust. 4 ustawy prawo wodne organ wydający pozwolenie wodnoprawne mógł z urzędu cofnąć lub ograniczyć udzielone pozwolenia bez odszkodowania. Projekt instrukcji gospodarowania wodami rzeki Iny w km 106+000 musi zawierać opis sposobu zachowania przepływu nienaruszalnego w rzece Inie poniżej budowli piętrzącej przy zapewnieniu dla przepławki wody w ilości wynikającej z ustanowionych warunków korzystania z wód regionu wodnego w okresach przepływów mniejszych oraz równych lub większych od sumy potrzeb dla przepławki i pozostałych użytkowników wód, stosownie do wymagań art. 131 ust.2a Prawa wodnego. Podczas realizacji opracowania należy uwzględnić fakt, iż: Starosta Choszczeński wydał następujące decyzje: - OŚ.6341.64.2012.II z dnia 28.08.2012 udzielającą ZZMiUW w Szczecinie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na działkach nr 214/1 i 62 obręb Rybaki i działce nr 1/1 w obrębie Recz gm. Recz przy istniejącym jazie na rzece Inie w km 106+000* dziesięciokomorowej przepławki dla ryb o konstrukcji żelbetowej z narzutem kamiennym - OŚII-6223/41/06 z dnia 06.09.2006 r. udzielającą Panu Adamowi Wojtuszko pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Iny dla potrzeb stawów rybnych pstrągowych, - OŚII-6223/12/10 z dnia 09.03.2010 r. udzielającą Panu Henrykowi Wojtuszko pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Iny dla potrzeb stawów rybnych karpiowych, - OŚII-6223/11/10 z dnia 09.03.2010 r. udzielającą Panu Andrzejowi Basiakowi pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Iny dla potrzeb stawów rybnych karpiowych, - OŚII-6223/9/04 z dnia 22.03.2004 r. udzielającą Panu Bogdanowi Owsickiemu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Iny dla potrzeb stawów rybnych karpiowych, Starosta Stargardzki wydał następującą decyzję: - GNŚ.LG.6223-8-8-05 z dnia 19.07.2005 r. udzielającą Gospodarstwu Rolnemu Bytowo Jadwiga i Jerzy Galaś w Bytowie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Iny dla potrzeb stawów rybnych karpiowych Zamawiający dysponuje decyzją OŚ.6341.64.2012.II z dnia 28.08.2012, pozostałe materiały Wykonawca zobowiązany jest pozyskać we własnym zakresie. Zapisy proponowane w projekcie operatu wodnoprawnego i instrukcji gospodarowania wodą należy przedstawić do uzgodnienia Zarządowi oraz pozostałym użytkownikom wód. W przypadku konieczności wprowadzenia ograniczeń udzielonych pozwoleń należy uzasadnić zakres tych ograniczeń i zaproponować użytkownikom wód możliwe do prowadzenia przez nich działania kompensujące (np. zmniejszenie wielkości przepływu nienaruszalnego poprzez stosowanie przepływu zwrotnego, dodatkowy pobór wody z rzeki poniżej przepławki itp. rozwiązania). Należy także uzgodnić z ww. osobami odpowiedzialnego za gospodarowanie wodą oraz jej piętrzenie (przy równoczesnym poborze wody na stawy nie może to być Zarząd). Operat wodnoprawny na piętrzenie i szczególne korzystanie z wód uwzględniać musi wszystkie strony postępowania wraz z określeniem możliwego poboru wody dla ich celów. 1.4.2. Zadanie nr 2 - Przepławka Zadanie nr 27 Life+Wardynka Chełpa W ramach zadania wybudowano przepławkę techniczną szczelinową połączoną z odcinkiem bystrza kamiennego przy istniejącym stopniu w miejscowości Chełpa na rzece Wardynka w km 1+700 o parametrach: - długość przepławki: 25,70m - szerokość wewnętrzna przepławki: 1,80m - długość komór przepławki: 3,15-2,53m - ilość komór: 6 - długość odcinka technicznego: 18,00m - długość bystrza kamiennego: 7,70m - rzędna dna wlotu do przepławki (rzędna progu stopnia): 44,50m n.p.m. - rzędna dna wylotu przepławki: 42,80m n.p.m. - konstrukcja przepławki technicznej szczelinowej połączonej z odcinkiem bystrza kamiennego o spadku 7,40% - rzędna zwierciadła wody górnej: 45,32m n.p.m. - rzędna zwierciadła wody dolnej: 43,20m n.p.m. W ramach przedmiotu zamówienia należy opracować operat wodnoprawny dla przepławki dla ryb, instrukcję gospodarowania wodą dla zespołu budowli piętrzących tj. jazu i przepławki w km 1+700 rzeki Wardynka z uwzględnieniem innych użytkowników wód (tj. użytkowników stawów rybnych), kompletny wniosek na szczególne korzystanie z wód rzeki Wardynka obejmujący pobór wód (piętrzenie wód) powierzchniowych na potrzeby przepławki dla ryb wraz z opisem w języku nietechnicznym w celu złożenia go przez tut. Zarząd. Operat winien zawierać analizę wielkości przepływów w rzece Wardynce uwzględniającą pobór wody dla stawów rybnych w Korytowie (ilość wody w rzece poniżej stawów limituje przepływ nienaruszalny określony w pozwoleniu wodnoprawnym dla tych stawów) oraz stawów w Chełpie. Jeżeli przeprowadzona analiza wykaże, że dla zapewnienia dla przepławki wody w ilości wynikającej z ustanowionych warunków korzystania z wód regionu wodnego koniecznym jest ograniczenie lub cofnięcie pozwoleń wodnoprawnych udzielonych pozostałym użytkownikom wód, operat winien zawierać zakresy tych ograniczeń, aby na podstawie art. 136 ust. 1 pkt 7 zgodnie z art. 136 ust. 4 ustawy prawo wodne organ wydający pozwolenie wodnoprawne mógł z urzędu cofnąć lub ograniczyć udzielone pozwolenie bez odszkodowania. Projekt instrukcji gospodarowania wodami rzeki Wardynki w km 1+700 musi zawierać opis sposobu zachowania przepływu nienaruszalnego w rzece Wardynce poniżej budowli piętrzącej przy zapewnieniu dla przepławki wody w ilości wynikającej z ustanowionych warunków korzystania z wód regionu wodnego w okresach przepływów mniejszych oraz równych lub większych od sumy potrzeb dla przepławki i pozostałych użytkowników wód stosownie do wymagań art. 131 ust.2a Prawa wodnego. Podczas realizacji opracowania należy uwzględnić fakt, iż Starosta Choszczeński wydał następujące decyzje: - OŚ.6341.53.2014.II z dnia 14.07.2014 udzielającą ZZMiUW w Szczecinie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na działce nr 203 obręb Chełpa gm. Choszczno przepławki szczelinowej połączonej z odcinkiem bystrza kamiennego przy istniejącym stopniu w Chełpie w km 1+700 rzeki Wardynki - OŚII-6223/22/10 z dnia 01.06.2010r. udzielającą Panu Bogdanowi Winiarskiemu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Iny dla potrzeb stawów rybnych pstrągowych, - Z wód powierzchniowych rzeki Wardynki korzysta Dominik Gronowski dla pokrycia potrzeb wodnych stawów karpiowych w miejscowości Korytowo, na podstawie decyzji Starosty choszczeńskiego OŚII-6223/3/04 z dnia 16.03.2004r.. Zamawiający dysponuje decyzją OŚ.6341.53.2014.II z dnia 14.07.2014, pozostałe materiały Wykonawca zobowiązany jest pozyskać we własnym zakresie. Zapisy proponowane w projekcie operatu wodnoprawnego i instrukcji gospodarowania wodą należy przedstawić do uzgodnienia Zarządowi oraz pozostałym użytkownikom wód. W przypadku konieczności wprowadzenia ograniczeń udzielonych pozwoleń należy uzasadnić zakres tych ograniczeń i zaproponować użytkownikom wód możliwe do prowadzenia przez nich działania kompensujące (np. zmniejszenie wielkości przepływu nienaruszalnego poprzez stosowanie przepływu zwrotnego, dodatkowy pobór wody z rzeki poniżej przepławki itp. rozwiązania). Należy także uzgodnić z ww. osobami odpowiedzialnego za gospodarowanie wodą oraz jej piętrzenie (przy równoczesnym poborze wody na stawy nie może to być Zarząd). Operat wodnoprawny na piętrzenie i szczególne korzystanie z wód uwzględniać musi wszystkie strony postępowania wraz z określeniem niezbędnego możliwego poboru wody dla ich celów. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisaniu umowy, przedłoży Zamawiającemu polisę od odpowiedzialności cywilnej wraz z umową ubezpieczeniową, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, ważną na cały okres realizacji niniejszego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach