Przetargi.pl
OCHRONA OSÓB I MIENIA DLA EKO DOLINA SP. Z O. O.

"EKO DOLINA" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 84-207 Koleczkowo, Al. Parku Krajobrazowego 99, Łężyce
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6725000 , fax. 058 6727474
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "EKO DOLINA" Sp. z o.o.
  Al. Parku Krajobrazowego 99, Łężyce
  84-207 Koleczkowo, woj. pomorskie
  tel. 058 6725000, fax. 058 6727474
  REGON: 19168071300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekodolina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OCHRONA OSÓB I MIENIA DLA EKO DOLINA SP. Z O. O.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu stałej ochrony fizycznej osób i mienia przedsiębiorstwa Zamawiającego tj. Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK, położonej w Łężycach, gmina Wejherowo, w zakresie: a) Ochrony ciągłej, wykonywanej całodobowo, ogrodzonego (siatką ogrodzeniową, długość ogrodzenia ok. 4000 mb) terenu RIPOK, o powierzchni ok. 35 ha, zwanego dalej jako strefa A. Wejście na teren strefy A realizowane jest poprzez 2 bramy z napędem elektrycznym oznakowane symbolami 1A, 1B, b) Ochrony okresowej oraz doraźnej (interwencyjnej), której podlegać będą również tereny ogrodzone i nieogrodzone RIPOK, lecz przylegające bezpośrednio do terenu strefy A, zwane dalej jako strefa B, c) Konwojowania środków pieniężnych Zamawiającego, d) Zabezpieczania imprez spotkań organizowanych przez Zamawiającego na terenie RIPOK i poza nim, na terenie województwa pomorskiego - maksymalnie 4 razy w roku. Strefa B, o której mowa w lit. b) powyżej podzielona jest na 4 obszary: 1) Obszar 1 - zamknięta kwatera składowa - tzw. stare składowisko - na której zlokalizowane są studnie odgazowujące w ilości 75 szt. oraz zbiorcza stacja odgazowania SZ 4. Wejście poprzez bramy nr SK1, SK2 oraz furtkę osobową SK3. 2) Obszar 2 - teren zlokalizowany na północ od strefy A, wejście poprzez bramę nr B5 i nr B6. 3) Obszar 3 -rezerwa gruntowa pod przyszłą kwaterę składową odpadów B3, wejście na teren przez bramy nr B3 i B4. 4) Obszar 4 - teren bezpośrednio przylegający do budynku administracyjnego od strony południowej i wschodniej, wejście na teren przez furtkę osobową nr F1. Teren ogrodzony (strefa A) oraz wskazane tereny przyległe (strefa B) będą zwane w dalszej części niniejszej SIWZ terenem chronionym. Strefa A oraz strefa B przedstawione zostały na mapce sytuacyjnej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. Przez ochronę mienia i osób rozumie się działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu i lub osobom, a także przeciwdziałające jego utracie, powstawaniu w nim szkody oraz działania nie dopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Wykonawca działający w obrocie jako profesjonalista w zakresie ochrony osób i mienia zobowiązuje się wykonywać niniejszą umowę ze szczególną starannością wymaganą od podmiotów świadczących profesjonalne usługi na rynku, zachowując najwyższą jakość wykonywanych usług i należycie wypełniać obowiązki wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, dotyczących ochrony osób i mienia oraz przestrzegać przepisów BHP i ppoż., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, oraz wymagań systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z PN-EN ISO 14001:2005, które dostępne są w biurze Zamawiającego w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99 oraz na stronie internetowej www.ekodolina.pl. 2. Do zadań Wykonawcy będzie należało: a) Ochrona obiektów technologicznych, budynków, maszyn, urządzeń oraz infrastruktury technicznej i drogowej wraz z ochroną pracowników spółki Eko Dolina znajdujących się na terenie chronionym oraz wypełnianie zadań wynikających z treści niniejszej specyfikacji. Wykonawca w swojej ofercie zobowiązuje się do realizacji sposobu wykonywania ochrony fizycznej wymaganej przez Zamawiającego w sposób zapewniający należyte zabezpieczenie osób i mienia; b) konwojowanie środków pieniężnych do banku wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego, na zgłoszenie zamawiającego (maks. 4 razy w miesiącu), złożone w dniu poprzedzającym c) posiadanie w odwodzie co najmniej dwóch Grup Interwencyjnych, z których przynajmniej jedna, w przypadku wezwania przez dyżurujących Pracowników Ochrony dojedzie w czasie do Zamawiającego w czasie nieprzekraczającym 15 minut w celu udzielenia wsparcia osobowego obsłudze Ochrony. Załoga grupy interwencyjnej to zespół umundurowanych pracowników ochrony fizycznej, składający się z co najmniej dwóch osób, wyposażony w oznakowany samochód patrolowy, niezbędne środki łączności, środki przymusu bezpośredniego d) zapewnienie dodatkowej obsady Pracowników Ochrony do zabezpieczenia imprez, spotkań organizowanych przez Zamawiającego na terenie zakładu i poza nim, na terenie województwa pomorskiego (np. Dni Otwarte EKO DOLINY) - maksymalnie 4 razy w roku, każdorazowo maks. 10 dodatkowych Pracowników Ochrony. e) niesienie pierwszej pomocy przedmedycznej. Wykonawca przy opracowaniu oferty będzie musiał uwzględnić wykorzystanie posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury technicznej, jak np. szlaban wjazdowy, systemy telewizji przemysłowej (kilkadziesiąt kamer stałych oraz kilka obrotowych), systemy sygnalizacji włamania (ob. nr 18, 7, 14, 15 i 19), systemy sygnalizacji pożaru, systemy monitoringu instalacji technologicznych pracujących w sposób ciągły, oświetlenie terenu, układ dróg wewnętrznych oraz zaproponuje własne (Wykonawcy) środki i urządzenia, które ewentualnie zamierza zainstalować lub wykorzystywać w celu usprawnienia oraz wzrostu jakości świadczonej na rzecz Zamawiającego usługi. Uwaga! Na zastosowanie urządzeń, instalacji i pojazdów własnych Wykonawca musi uzyskać każdorazowo akceptację Zamawiającego wraz z terminem jej obowiązywania. 3. Pracownicy Ochrony - Pracownicy Ochrony to osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji i będące pracownikami Wykonawcy. Pracownicy Ochrony swoje obowiązki wykonywać będą na podstawie ustalonych zasad i warunków wynikających z zapisów umowy (wraz z SIWZ) dotyczącej wykonywania ochrony fizycznej dla zakładu Eko Dolina Sp. z o. o. w Łężycach oraz zgodnie z Instrukcją Wykonywania Ochrony Zakładu (sporządzoną przez Wykonawcę z uwzględnieniem zapisów art. 7 ust. 2 pkt. 1,2,3,5,6 ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm. i zaakceptowaną przez Zamawiającego). Pracownicy Ochrony zobowiązani są do wypełniania swoich obowiązków w sposób rzetelny i uprzejmy. - Każdy Pracownik Ochrony musi posiadać ważną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej wydaną przez swojego pracodawcę. - Z uwagi na powierzchniowo duży, rozległy i trudny teren Pracownikami Ochrony nie mogą być osoby w wieku przekraczającym 60 lat oraz uprawnione do pobierania świadczenia rentowego. - Pracownicy Ochrony muszą posiadać ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. - Każdy pracownik ochrony musi posiadać znajomość podstawowej obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel). - Niedopuszczalne jest pełnienie służby przez pracowników Ochrony w pomieszczeniu przy wyłączonym oświetleniu wewnętrznym w czasie od zmroku do świtu. - W sytuacjach szczególnych (np. upały) Zamawiający będzie uprawniony do wydania polecenia Pracownikom Ochrony do otwarcia zaworów urządzeń zraszających zieleń - w max 5 wyznaczonych punktach na terenie chronionym. - Pracownikom Ochrony polecenia wydają ich bezpośredni zwierzchnicy, a ze strony Zamawiającego tylko uprawnione osoby podane w wykazie personalnym Zamawiającego. (Wykaz personalny zawiera imienny spis pracowników Eko Doliny z wyszczególnieniem osób uprawnionych do wydawania poleceń pracownikom Ochrony). - Każdy pracownik ochrony musi posiadać wyposażenie niezbędne do wykonania ustalonego umową zakresu usługi ochrony osób i mienia dla zakładu Eko Dolina Sp. z o. o. - Pracownicy ochrony zobowiązani są do należytego wyglądu - czyste umundurowanie z identyfikatorem imiennym ze zdjęciem. Brak umundurowania i lub identyfikatora dyskwalifikuje możliwość pełnienia służby przez danego Pracownika. W takiej sytuacji lub innej nie pozwalającej na wykonywanie pracy przez Pracownika Ochrony, Wykonawca w ciągu jednej godziny zobowiązany jest zastąpić tego Pracownika Ochrony innym. Ubiór pracowników ochrony musi odpowiadać wymogom określonym w art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) - Pracownicy Ochrony do pomieszczenia Ochrony nie wnoszą żadnych urządzeń elektronicznych niezwiązanych z wykonywaniem czynności służbowych np. odtwarzaczy MP3, odbiorników radiowych i telewizyjnych ani też informatycznych (typu laptop, notebook, tablet), jak również mebli (foteli) i innego wyposażenia oraz sprzętu. - W trakcie pełnienia służby niedopuszczalne jest także czytanie prasy, książek lub używanie jakichkolwiek urządzeń nie związanych bezpośrednio z wykonywaniem czynności Ochrony zakładu Eko Dolina. - Pracownikom Ochrony nie wolno przebywać w żadnych pomieszczeniach lub budynkach poza czasem niezbędnym do wykonania czynności służbowych. - pracownicy ochrony muszą mieć do dyspozycji przez 24h na dobę przynajmniej jeden, w pełni sprawny, dopuszczony do ruchu, gotowy do jazdy (napompowane koła, zatankowane przynajmniej pół baku paliwa, uzupełnione wszystkie płyny) wyglądający estetycznie (m.in. proste, nie pogięte blachy, nieodpadające warstwy lakieru, brak widocznych śladów rdzy itp.) oznakowany w logo Wykonawcy samochód służbowy, zaparkowany na terenie EKO DOLINA Sp. z o. o. w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym; Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania oprócz samochodu innych pojazdów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, zaakceptowanych przez Zamawiającego na piśmie. - czas pracy jednej zmiany Pracowników Ochrony może wynieść maksymalnie 12 godzin na dobę. 4. Zakres Ochrony Do zakresu ochrony strefy A należeć będzie: 1. otwieranie i zamykanie bram przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy zakładu dla obszaru strefy A, 2. otwieranie i zamykanie drzwi do obiektów ogólnodostępnych strefy A ściśle według poleceń uprawnionych osób oraz Instrukcji Wykonywania Ochrony Zakładu Eko Dolina, 3. kontrolowanie wejść i wyjść pracowników na teren zakładu (nie dotyczy budynku administracyjnego) - na podstawie identyfikatorów przepustek, w które będą wyposażeni przez Zamawiającego lub listy pracowników dostarczonej przez Zamawiającego, 4. kontrolowanie wejść (wjazdów) i wyjść (wyjazdów) gości i interesantów na teren zakładu (nie dotyczy budynku administracyjnego, wycieczek i grup udających się na teren zakładu pod opieką pracownika Eko Doliny oraz dostawców i klientów obiektu wagowego) przez wydawanie i odbieranie identyfikatorów (Visitor), dostarczonych przez Zamawiającego. Odnotowywanie wejść i wyjść interesantów w rejestrze gości, 5. całodobowa kontrola ruchu pojazdów (szlaban elektryczny) dostawców oraz klientów obiektu wagowego wraz z ich ewidencją, prowadzoną w systemie zapisu elektronicznego (Excel) wprowadzanego ręcznie przez Pracowników Ochrony do komputera. W przypadku braku zasilania lub awarii szlabanu wjazdowego kontrola ruchu wykonywana być musi bezpośrednio przez Pracownika Ochrony, 6. kontrola samochodów dostarczających odpady pod kątem stanu zabezpieczenia ładunków (siatki zabezpieczające). Brak siatki zabezpieczającej lub nieskuteczne zabezpieczenie wwożonych odpadów jest podstawą do zatrzymania samochodu i uniemożliwienie wjazdu na teren Eko Doliny - niedopuszczalne jest wywożenie przedmiotów niezgłoszonych przed wjazdem na teren EKO DOLINY. 7. kontroli ruchu pojazdów Zamawiającego zgodnie z wytycznymi osób uprawnionych do wydawania poleceń Pracownikom Ochrony i instrukcjami dostarczonymi przez Zamawiającego, 8. okresowe (co ok. 2 - 3 godziny), nieregularne obchody terenu zakładu (obiekty wraz z kwaterami, sprzęt, drogi, place, itd.) poza godzinami pracy kadry nadzorującej zakładu od 7:00 do 15:00 oraz w dni wolne od pracy przez całą dobę. Dokonanie każdego obchodu powinno być potwierdzane za pomocą urządzeń kontrolno - monitorujących będących własnością Wykonawcy i zainstalowanych przez Wykonawcę w minimum 6 punktach kontrolnych na chronionym terenie, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 9. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawiał uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w tygodniu bez żądania oraz na każdorazowe żądanie w ciągu 1 dnia roboczego od daty pisemnego przekazania żądania (faksem, drogą elektroniczną), wydruki z urządzeń kontrolno-pomiarowych pozwalające na kontrolę i egzekwowanie czasu pracy Pracowników Ochrony. Wydruki z ww urządzeń muszą zawierać czytelne zapisy obejmujące: datę i czas wykonania wydruku i czynności, numer punktu kontrolnego wraz z jego lokalizacją oraz identyfikację Pracownika Ochrony. Wykonawca musi przedstawić w/w wydruki Zamawiającemu także bez żądania w sposób regularny, nie rzadziej niż raz w tygodniu; fakt dokonania obchodu musi być każdorazowo wpisany do Dziennika Ochrony (dziennika zmiany) obiektu bezpośrednio po jego dokonaniu, 10. kontrola stanu ogrodzenia strefy A z częstotliwością raz na dobę. Dokonany obchód potwierdzany jest imiennym wpisem Pracownika Ochrony dokonującego tego obchodu do Dziennika Ochrony (dziennika zmiany), 11. monitorowanie na bieżąco obrazów dostępnych z kamer systemów telewizji przemysłowej terenów strefy A oraz strefy B, 12. Ciągła obserwacja i kontrola przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia przez co najmniej jednego Pracownika Ochrony, zainstalowanych w pomieszczeniu ochrony zwizualizowanych systemów sygnalizacji włamania, systemów sygnalizacji pożaru, systemów monitoringu instalacji technologicznych pracujących w sposób ciągły oraz systemów telewizji przemysłowej a także odbieranie przez Pracowników Ochrony obecnych na terenie Zakładu Zamawiającego oraz na stanowisku dyspozytorskim Wykonawcy wiadomości tekstowych (SMS) lub informacji przesłanych za pośrednictwem łączy modemowych wysyłanych przez te systemy i powiadamianie wskazanych osób o zaistniałych zdarzeniach. 13. Sprawdzanie, czy osoby przebywające na terenie Zakładu po godzinach pracy są do tego upoważnione. 14. Wzywanie osób do opuszczenia terenu Zakładu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionym lub stwierdzenia zakłócania przez nie porządku. Ujmowanie w granicach obszarów lub obiektów chronionych osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji. 15. Przyjmowanie i wydawanie upoważnionym pracownikom Zamawiającego kluczy do pomieszczeń Zakładu. 16. Ochrona środków pieniężnych (np. z obiektu wagowego) zgodnie z zakładową instrukcją Eko Doliny. 17. W przypadku stwierdzenia zmian od poprzedniego obchodu wokół granicy strefy A zakładu np. uszkodzenie ogrodzenia, urządzeń, naruszenia drzwi lub innej nieprawidłowości należy dokonać odpowiedniego wpisu do Dziennika Ochrony (dziennika zmiany), z jednoczesnym bezzwłocznym przekazaniem informacji o zaistniałym zdarzeniu upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego. 18. Obowiązkowe prowadzenie Dziennika ochrony (dziennika zmiany),ostemplowanego i z ponumerowanymi stronami przez Wykonawcę, który musi być każdorazowo przedstawiany do kontroli upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego. 19. Dziennik Ochrony (dziennik zmiany) jest dokumentem podstawowym dotyczącym wykonywania oraz rozliczania czynności związanych z usługą ochrony i powinien zawierać: i. Imienny skład osobowy każdej zmiany Ochrony. Fakt objęcia służby winien być wpisany w momencie jej rozpoczęcia tj. po dokonaniu wspólnego obchodu (budynki, obiekty, sprzęt) przez zmianę zdającą i przejmującą służbę. ii. Odnotowywanie wszelkich zdarzeń odbiegających od stanów normalnych. iii. Wszelkiego rodzaju pisemne informacje, uwagi Wykonawcy i Zamawiającego w tym uwagi do wykonywania obowiązków przez Pracowników Ochrony stwierdzane przez Zamawiającego, iv. Pozostałe wpisy o istotnych zdarzeniach. 20. Bezzwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wypadkach, zagrożeniach, awariach itp. (kontakt telefoniczny ze wskazanymi przedstawicielami Zamawiającego). 21. Udostępnianie na każde żądanie uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego kopii dzienników ochrony (zmiany) i innych dokumentów powstałych w trakcie realizacji Umowy w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego przekazania żądania. 22. W przypadku zaistnienia zdarzeń zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu Zakładu, mieniu lub zdrowiu pracowników stosowanie się Pracowników Ochrony do obowiązujących w danym zakresie na terenie Eko Doliny instrukcji i regulaminów. 23. W sytuacjach nie przewidzianych postępowanie Pracowników Ochrony musi być zgodne z ogólnymi zasadami postępowania np. w sytuacji wypadku, pożaru lub innego zagrożenia powiadomienie wyspecjalizowanych służb (Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego itp), oraz udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej. 24. Fizyczne zabezpieczenie miejsca zdarzenia (np. kradzieży), aby do czasu przybycia Policji, Straży Pożarnej i lub innych specjalistycznych służb nie dopuścić do zwiększenia powstałych skutków lub zatarcia śladów niezbędnych do ustalenia okoliczności i przyczyn zaistniałego zdarzenia. 25. Wykonawca musi posiadać w odwodzie własne co najmniej dwie 2 osobowe Grupy Interwencyjne, z których przynajmniej jedna, w przypadku wezwania przez dyżurujących Pracowników Ochrony dojedzie w czasie nie przekraczającym 15 minut, w celu udzielenia wsparcia osobowego obsłudze Ochrony. 26. Grupa Interwencyjna lub mobilny patrol przynajmniej dwa razy na dobę jest zobowiązany dokonać kontroli pracy pracowników ochrony danej zmiany, a fakt dokonania kontroli odnotowuje w Dzienniku Ochrony (dzienniku zmiany). 27. Każda Zmiana pracowników ochrony musi być wyposażona przynajmniej w sprawne latarki, pałkę typu tonfa i kajdanki oraz posiadać na stanie przynajmniej jeden sprawny aparat cyfrowy (jako osobne urządzenie - nie w telefonie komórkowym) z możliwością zgrania zapisu z tego aparatu do komputera PC na miejscu u Zamawiającego. 28. Obligatoryjne jest posiadanie niezależnej całodobowej łączności teletechnicznej na koszt Wykonawcy (każdy pracownik ochrony musi być wyposażony w przynajmniej jeden telefon komórkowy), umożliwiającej łączność Ochrony na zewnątrz oraz możliwość kontaktu z Ochroną z zewnątrz a także odbieranie wiadomości SMS wysłanych przez systemy Zamawiającego. 29. Wykonawca musi zapewnić łączność pomiędzy pracownikami danej zmiany ochrony oraz kierownictwem Wykonawcy i Grupą interwencyjną. 30. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na zasadach wynikających z zapisów umowy oraz z Kodeksu cywilnego, 31. Ujawniony lub udokumentowany monitoringiem brak wykonywania przez Pracowników Ochrony wymaganych czynności z zakresu obowiązków, będzie skutkował odmową zapłaty za dany okres (godziny niewykonywania), a w przypadkach rażącego naruszenia wymagań Zamawiającego co może skutkować zagrożeniem dla zdrowia ludzi i/lub mienia Zamawiającego może być podstawą do rozwiązania umowy. Zakres ochrony strefy B polegać będzie na: 1) Obligatoryjnej codziennej (przed rozpoczęciem zmiany dziennej) kontroli stanu kontenerowej stacji zbiorczej biogazu SZ4 na obszarze 1 strefy B. Obchód musi być potwierdzony imiennym wpisem Pracownika Ochrony dokonującego tej kontroli do Dziennika Ochrony (dziennika zmiany). 2) Okresowym (raz w tygodniu), odnotowywanym w Dzienniku Ochrony (dzienniku zmiany), przeglądzie stanu tzw. ogrodzeń leśnych na obszarach 2 i 3. 3) Doraźnych interwencjach w przypadku zauważenia naruszenia tych obszarów przez osoby nieuprawnione. 4) Otwieraniu i zamykaniu bram do obszarów strefy B ściśle według poleceń osób uprawnionych do wydawania poleceń Pracownikom Ochrony oraz Instrukcji Wykonywania Ochrony Zakładu Eko Dolina. Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy: 1. Wykonawca zawrze na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu realizacji niniejszej umowy (dedykowana umowa), gdzie: 1) ubezpieczony: Wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, 2) okres ubezpieczenia: okres trwania umowy. Ubezpieczenie winno obejmować wszelkie szkody powstałe w okresie ubezpieczenia bez względu na termin ich ujawnienia z uwzględnieniem okresów przedawnienia wynikających z uregulowań w Kodeksie cywilnym. 3) Minimalny zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa w związku z prowadzeniem działalności w zakresie ochrony mienia i osób oraz transportu i konwoju wartości pieniężnych oraz posiadaniem i lub wykorzystywaniem mienia, za szkody rzeczowe i osobowe obejmująca stratę rzeczywistą damnum emergens oraz utracone korzyści lucrum cessans w związku z realizacją umowy jakich mogą doznać osoby trzecie lub Zamawiający. 4) Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej winno obejmować ponadto klauzule dodatkowe: - szkody w mieniu kontrolowanym lub chronionym z uwzględnieniem użytkowanej przez Wykonawcę przy wykonywaniu umowy, należącej do Zamawiającego mienia ruchomego (maszyny, pojazdy) i nieruchomego (nieruchomości zlokalizowane na terenie zakładu EKO DOLINA Sp. z o.o. - szkody w przewożonych wartościach pieniężnych. W żadnym przypadku ubezpieczenie nie może wykluczać ochrony za szkody spowodowane rażącym niedbalstwem, OC wykonawcy. 5) Suma gwarancyjna i limity dodatkowe w PLN Nie mniejsza niż 1.000.000 na jedno i wszystkie zdarzenia. Sublimit dla szkód w mieniu kontrolowanym, chronionym lub użytkowanym do wysokości limitu głównego sumy gwarancyjnej (do 1.000.000,00 zł). Sublimit dla strat w wartościach pieniężnych nie mniej niż 30.000,00 zł Sublimit dla OC Wykonawcy do wysokości limitu głównego sumy gwarancyjnej (do 1.000.000,00 zł). 6) Franszyza redukcyjna a) nie więcej niż 500 zł w szkodach rzeczowych b) nie więcej niż 10 procent szkody w klauzulach dodatkowych. 2. W terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisy lub inne dokumenty potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia wraz z dowodami opłacenia składki. W przypadku rozłożenia zapłaty składki na raty Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania dowodów opłaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalności. 3. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla ubezpieczyciela i proponowanej przez niego polisy. 4. Jeżeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartej umowy ubezpieczenia, lub nie przedstawi w wymaganym terminie dowodu zapłaty składki Zamawiający będzie upoważniony do zawarcia na koszt Wykonawcy stosownego ubezpieczenia i lub opłacenia wymaganej raty składki. Poniesione z tego tytułu wydatki Zamawiający może pokryć z udzielonego zabezpieczenia lub - wg. własnego wyboru - potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 5. Postanowienia niniejszych zapisów (pkt. 1. i 2. - dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy) nie umniejszają obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy lub ogólnie obowiązującego prawa. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia następujących warunków w celu umożliwienia należytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia: 1) zapewnienia ciągłości i szczelności (należyty stan techniczny) ogrodzenia terenu zakładu (przy prawidłowym nadzorze Wykonawcy) oraz naprawę ogrodzenia w terminie 3 dni roboczych (oprócz sobót, niedziel i świąt) od wykrycia faktu uszkodzenia, 2) udostępnienia oraz utrzymywania w sprawności technicznej zainstalowanych na terenie zakładu systemów sygnalizacji włamania, systemów sygnalizacji pożaru, systemów monitoringu instalacji technologicznych pracujących w sposób ciągły oraz systemów telewizji przemysłowej, umożliwiających monitorowanie większości istotnych obiektów zlokalizowanych w terenie chronionym, w tym pomieszczenia operacyjnego w obiekcie budynku wagowego oraz platform wag samochodowych, 3) utrzymania zimowego dróg dojazdowych do obiektów zlokalizowanych w terenie chronionym, 4) zapewnienia oświetlenia terenu wokół obiektów budowlanych, na placach manewrowych, głównych drogach dojazdowych i otwartych zbiornikach wodnych (ob.30, 34a, 34b, 35 i 35a), 5) zapewnienia pomieszczenia techniczno - socjalnego (kontener przy obiekcie nr 5, przy szlabanie wjazdowym) do realizacji wymaganych zadań określonych w niniejszej SIWZ. Kontener zawiera część techniczną oraz socjalną. Obiekt jest w części technicznej monitorowany w systemie online wraz z archiwizacją. 2. W pomieszczeniu Ochrony nie mogą przebywać żadne osoby postronne, w tym nieuprawnieni pracownicy Zamawiającego. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny, wyczerpujący, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, jednak pozostawia możliwość dokonania wizji wyborowi Wykonawców, jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty, a nie mającej wpływu na jej formalną ocenę. Brak przeprowadzenia wizji lokalnej nie powoduje żadnych skutków prawnych związanych z odrzuceniem oferty. W celu przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi złożyć na piśmie wniosek Zamawiającemu. Zamawiający na piśmie wyznaczy Wykonawcy termin dokonania wizji. Wizja lokalna obejmie Teren EKO DOLINY Sp. z o.o. i jej otoczenia. Podczas wizji lokalnej nie będą przyjmowane żadne zapytania ani udzielane żadne wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zapytania takie należy kierować do Zamawiającego zgodnie z zapisami p. IX. SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących na terenie zakładu Zamawiającego przepisów BHP, ppoż., regulaminów oraz wymagań systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z PN-EN ISO 14001:2005, które dostępne są w biurze Zamawiającego w Łężycach Al. Parku Krajobrazowego 99 oraz na stronie www.ekodolina.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł) Wykonawca wnosi wadium: - przelewem, w pieniądzu, sposób przekazania: na konto zamawiającego Bank Pekao S.A. III O. w Gdyni ul. Hutnicza 3a 81-212 Gdynia nr 28124035231111000043351129 - lub w jednej z poniżej podanych form: 1. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2. gwarancjach bankowych; 3. w gwarancjach ubezpieczeniowych; 4. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Wadium wnosi się przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Dokument w formie poręczenia i/lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem akapitu poniżej (art. 46 ust. 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.2013.907 z późniejszymi zmianami). Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późniejszymi zmianami), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późniejszymi zmianami), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 3. Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wiarygodność merytoryczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ekodolina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach