Przetargi.pl
Zagospodarowanie centrum Rytla - Etap III w ramach projektu Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec

Gmina Czersk ogłasza przetarg

 • Adres: 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3954860 , fax. 052 3954811
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czersk
  ul. Kościuszki 27 27
  89-650 Czersk, woj. pomorskie
  tel. 052 3954860, fax. 052 3954811
  REGON: 09235127400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czersk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie centrum Rytla - Etap III w ramach projektu Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie centrum Rytla - Etap III w ramach projektu Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec. Przedmiot zamówienia obejmuje. 1.Przebudowa ulicy Ostrowskiej w Rytlu wraz z budową oświetlenia ulicznego: a)roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, b)roboty ziemne, c)podbudowy, d)nawierzchnie, e)elementy ulic, f)zieleń drogowa, g)roboty inne, h)elementy BRD, i)budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego. 2.Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ostrowskiej w Rytlu: a)przykanaliki deszczowe, b)kanalizacja deszczowa roboty ziemne, c)kanalizacja deszczowa roboty montażowe. 3.Wykonawca przed wejściem na teren budowy przedstawi Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji. 4.Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarach robót stanowiących załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium: w kwocie 20.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały opisane w pkt 13 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czersk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach