Przetargi.pl
DZP/6/14 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, SZKIEŁEK DO BADAŃ HISTOCHEMICZNYCH ORAZ INNEGO ASORTYMENTU DLA ZAKŁADU PATOLOGII

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 83-400 Kościerzyna, ul. Piechowskiego 36
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 686 01 31 , fax. 58 686 01 19
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
  ul. Piechowskiego 36 36
  83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie
  tel. 58 686 01 31, fax. 58 686 01 19
  REGON: 19110303900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-koscierzyna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DZP/6/14 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, SZKIEŁEK DO BADAŃ HISTOCHEMICZNYCH ORAZ INNEGO ASORTYMENTU DLA ZAKŁADU PATOLOGII
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa: Zadanie 1 - Odczynniki do barwień histochemicznych; Zadanie 2 - Parafina histopatologiczna i klej do ręcznego zaklejania preparatów mikroskopowych; Zadanie 3 - Kasetki histopatologiczne; Zadanie 4 - filtry do cytowirówki; Zadanie 5 - szybkie zestawy diagnostyczne do barwień histochemicznych; Zadanie 6 - rozcieńczalnik AOB - 1; Zadanie 7 - Pudła kartonowe do archiwizacji; Zadanie 8 - Szkiełka podstawowe o podwyższonej adhezyjności do immunohistochemii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336963008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-koscierzyna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach