Przetargi.pl
Usługa obsługi serwisowej i wsparcia technicznego urządzeń firmy Medtronic 05/PN/2014

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Profesora Lotha 26
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8460620, 8460621 , fax. 59 8460621
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku
  ul. Profesora Lotha 26 26
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 8460620, 8460621, fax. 59 8460621
  REGON: 77090151100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.slupsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa obsługi serwisowej i wsparcia technicznego urządzeń firmy Medtronic 05/PN/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest naprawa, wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji, obsługa serwisowa i wsparcie techniczne niżej wymienionych urządzeń firmy Medtronic pracujących na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. - Aparat O-Arm, - Zestaw do neuronawigacji Stealth Station S7 oraz S7 Planning Station; - Napęd neurochirurgiczny Legand EHS
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504210002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 20 000, 00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.slupsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach