Przetargi.pl
Usługa przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa oraz napraw aparatury medycznej w 34 pakietach (20/2016)

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała Wiesława Łasińskiego w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-305 Gdańsk, ul. Polanki 117
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 5526407
 • Data zamieszczenia: 2016-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała Wiesława Łasińskiego w Gdańsku
  ul. Polanki 117 117
  80-305 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 5526407
  REGON: 19059495700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.7szmw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa oraz napraw aparatury medycznej w 34 pakietach (20/2016)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa oraz napraw aparatury medycznej w 34 pakietach (20/2016) dla 7 SZPITALA MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ IMIENIA KONTRADMIRAŁA PROFESORA WIESŁAWA ŁASIŃSKIEGO W GDAŃSKU, wyszczególnionych w załączniku Nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504210002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin rozpoczęcia naprawy w ciągu 1 dnia roboczego od daty wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.7szmw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach