Przetargi.pl
NADZÓR INWESTORSKI BRANŻY ELEKTRYCZNEJ NAD PRZEBUDOWĄ ULIC KUSOCIŃSKIEGO I MIESZKA I W LĘBORKU

Gmina Miasto Lębork ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 862 42 80 , fax. 59 862 24 27
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Lębork
  ul. Armii Krajowej 14 14
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 59 862 42 80, fax. 59 862 24 27
  REGON: 77097973700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lebork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  NADZÓR INWESTORSKI BRANŻY ELEKTRYCZNEJ NAD PRZEBUDOWĄ ULIC KUSOCIŃSKIEGO I MIESZKA I W LĘBORKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski branży elektrycznej nad realizacją zadania Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW214 (zwane dalej Przebudowa ulic Kusocińskiego i Mieszka I w Lęborku). Dokumentacja projektowa i roboty budowlane obejmować będą m. in.: 1.1. wykonanie robót budowlanych - droga powiatowa ul. Kusocińskiego od skrzyżowania z ul. Olimpijczyków (ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Władysława IV (ze skrzyżowaniem) - długość odcinka ok. 630 m, budowa dwóch minirond, budowa skrzyżowania wyniesionego, budowa i przebudowa chodników, budowa drogi rowerowej, budowa i przebudowa oświetlenia, budowa kanalizacji deszczowej - na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ. 1.2. zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - droga powiatowa ul. Kusocińskiego od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Olimpijczyków (bez skrzyżowania) - długość odcinka ok. 610 mb, w tym przebudowa ok. 170 mb, budowa ok. 440 mb, budowa trzech minirond, budowa chodników, budowa drogi rowerowej, budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej - na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z uwagami stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. 1.3. zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - droga powiatowa ul. Mieszka I od skrzyżowania z ul. Władysława IV (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Krzywoustego (bez skrzyżowania) - długość odcinka ok. 550 mb, skrzyżowanie wyniesione, chodniki, droga rowerowa, oświetlenie, kanalizacja deszczowa - na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z uwagami stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. 1.4. zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - droga wojewódzka 214 ul. Krzywoustego - od skrzyżowania z ul. Kościuszki (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Kaszubską (ze skrzyżowaniem) - długość odcinka ok. 315 mb, budowa małego ronda, budowa dwóch skrzyżowań skanalizowanych, budowa i przebudowa chodników, budowa drogi rowerowej, budowa zatok autobusowych, przebudowa oświetlenia, budowa kanalizacji deszczowej - na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z uwagami stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. 1.5. a. W zakres obowiązków Wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych wchodzi budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego, zgodnie z pismem ENERGA OŚWIETLENIE z dnia 07.01.2013 znak EOŚ-7175/NO3-MG/2013 - Załącznik nr 8.7 do SIWZ. b. Przebudowa sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR zgodnie z Warunkami Przebudowy Sieci nr 12/P83/03934 wystawionymi przez ENERGA OPERATOR w dniu 13.02.2013 - Załącznik nr 8.8 do SIWZ - wchodzi w zakres projektowania ale nie wchodzi w zakres robót budowlanych - zostanie przekazana do wykonania przez ENERGA OPERATOR lub zlecona wykonawcy robót budowlanych jako zamówienie uzupełniające. Roboty budowlane w tym zakresie nie są objęte nadzorem inwestorskim. 2. Zakres praw i obowiązków Wykonawcy - zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2010.243.1623 z późn. zm.) 3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy jako inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej obejmuje: 3.1. Reprezentowanie inwestora podczas prowadzenia prac projektowych i na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności prac projektowych i realizowanej inwestycji budowlanej z umową z wykonawcą dokumentacji projektowej i robót budowlanych, dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi; 3.2. Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w dokumentacji projektowej i na terenie budowy w związku z realizacją inwestycji oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności; 3.3. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 3.4. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych elementów i przekazywanie ich do użytkowania; 3.5. Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac projektowych i robót budowlanych oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez wykonawcę robót budowlanych zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w szczególności w zakresie zgodności z przyjętymi założeniami harmonogramu rzeczowo-finansowego, w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawiania faktur przez wykonawcę robót budowlanych; 3.6. Wymagana jest obecność Wykonawcy na budowie i naradach według potrzeb określonych przez Zamawiającego, jednak nie rzadziej niż raz dziennie w czasie prowadzenia robót elektrycznych. 4. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego przyjmuje do wykonania następujące czynności: 4.1. Udział w naradach roboczych na etapie realizacji inwestycji, mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy; 4.2. Udział w procesie przygotowania, kompletowania zawiadomienia o zakończeniu budowy dot. zrealizowanej inwestycji; 4.3. Udział w pracach komisji powołanych do przeglądów gwarancyjnych zrealizowanej inwestycji, o ile zajdzie taka potrzeba, w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek oraz kontrolowania ich usunięcia w okresie gwarancyjnym; 4.4. W przypadku konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w umowie z wykonawcą dokumentacji projektowej i robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do opiniowania rozwiązań w terminach ustalonych każdorazowo dla poszczególnych rozwiązań (terminy te ujęte będą w protokołach ze spotkań roboczych dotyczących realizacji robót); 4.5. Opiniowanie rozwiązań zaproponowanych przez wykonawcę dokumentacji projektowej i robót budowlanych jako równoważne dla przedstawionych w umowie z tym wykonawcą, w szczególności w zakresie używanych materiałów, urządzeń i technologii. 5. Zakres zadania określa szczegółowo projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. 6. 6.1. Obowiązkiem Wykonawcy będzie, bezpośrednio przed podpisaniem umowy, uzgodnienie z Zamawiającym podziału przedmiotu zamówienia na elementy rozliczeniowe, a następnie określenie kosztów i terminów wykonania poszczególnych elementów. Wzór tabeli elementów rozliczeniowych stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 6.2. Ustalona tabela elementów rozliczeniowych, jako Harmonogram rzeczowo-finansowy, będzie stanowiła Załącznik nr 1 do umowy. 7. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac zaleca się przeanalizować opis przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. 8. Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.lebork.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach