Przetargi.pl
NADZÓR INWESTORSKI NAD BUDOWĄ KOMUNALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. CZECHA W LĘBORKU

Gmina Miasto Lębork ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 862 42 80 , fax. 59 862 24 27
 • Data zamieszczenia: 2016-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Lębork
  ul. Armii Krajowej 14 14
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 59 862 42 80, fax. 59 862 24 27
  REGON: 77097973700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lebork.pl, www.wybierzlebork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  NADZÓR INWESTORSKI NAD BUDOWĄ KOMUNALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. CZECHA W LĘBORKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad kompleksową realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Czecha w Lęborku, wraz z zagospodarowaniem terenu (działki nr 153/35 i 153/36 obręb 11). 1.1. Podstawowe dane budynku: a) Liczba kondygnacji - 5 (4 naziemne + piwnice); b) Liczba mieszkań - 22; c) Powierzchnia zabudowy - ok. 423 m2; d) Powierzchnia użytkowa - ok. 1.200 m2; e) Kubatura - ok. 4.364 m2. 1.2. Podstawowe dane dot. zagospodarowania terenu przy budynku: a) Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm - ok. 362 m2; b) Dojazd utwardzony i miejsca parkingowe z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm - ok. 703 m2 + kostka z odzysku ok. 93,5 m2; c) Plac zabaw - zakup i montaż urządzeń zabawowych na nawierzchni piaszczystej na fundamentach betonowych; d) Oświetlenie zewnętrzne - 6 nowych latarń + zmiana lokalizacji 2 latarń; e) Poszerzenie wjazdu od strony północnej - nawierzchnia bitumiczna (ok. 7 m2). 1.3. Przyłącza: a) wodociągowe o długości ok. 77,2 m; b) kanalizacji sanitarnej o długości ok. 12,4 m; c) kanalizacji deszczowej o długości ok. 13,2 m. 2. Nadzór inwestorski obejmuje następujące branże: - konstrukcyjno-budowlaną; - sanitarną; - elektryczną; - drogową. 3. Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej Inspektorem, obejmuje: 3.1. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 3.2. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego. 3.3. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu i przekazanie go do użytkowania. 3.4. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez wykonawcę robót budowlanych zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w szczególności w zakresie zgodności założeń przyjętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawiania faktur przez wykonawcę robót budowlanych. 3.5. Sprawdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego dostarczonego przez wykonawcę robót w zakresie zgodności przyjętych założeń z dokumentacja projektową i kosztorysem inwestorskim, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dostarczenia HRF przez Zamawiającego. 4. Ponadto Inspektor przyjmuje do wykonania następujące czynności: 4.1. Obowiązkowa obecność na placu budowy - liczba wizyt w tygodniu wskazana w ofercie (w przypadku przestoju robót budowlanych - do uzgodnienia z Zamawiającym) - potwierdzona przez wpis w dziennik budowy. Przez pobyt (obecność) na budowie należy rozumieć obecność Inspektora (lub odpowiednich inspektorów branżowych w zależności od potrzeb) w trakcie faktycznie wykonywanych prac na budowie. W przypadku nieprzewidzianych i alarmowych sytuacji - obowiązkowa obecność doraźnie na terenie budowy - na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego. 4.2. Udział w naradach roboczych na etapie realizacji inwestycji mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy. 4.3. Udział w procesie przygotowania i kompletowania wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych obiektów. 4.4. Udział w pracach komisji powołanych do przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji, a także, o ile zajdzie taka potrzeba, udział w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanych i przekazanych do użytkowania obiektach oraz kontrolowania ich usunięcia w okresie trwania gwarancji. 4.5. W przypadku konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, Inspektor zobowiązany jest do uzgodnienia rozwiązań wraz z naniesieniem niezbędnych poprawek w terminach ustalonych każdorazowo dla poszczególnych rozwiązań (terminy te ujęte będą w protokołach ze spotkań roboczych dotyczących realizacji robót). 4.6. Opiniowanie rozwiązań zaproponowanych przez wykonawcę robót budowlanych jako równoważne dla przedstawionych w dokumentacji projektowej, w szczególności w zakresie używanych materiałów, urządzeń i technologii. 4.7. Weryfikacja, analiza i opiniowanie dokumentacji projektowej na żądanie i w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, w tym dokonywanie, opiniowanie, akceptowanie korekt w dokumentacji. 5. Zakres praw i obowiązków Inspektora - zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). 6. Zakres zadania określa szczegółowo projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 7. Przed złożeniem oferty należy przeanalizować materiały związane z zamówieniem, tj. 7.1. Dokumentacja projektowa - Załącznik nr 8 do SIWZ: a) Projekt budowlany zawierający branże: architektoniczną, konstrukcyjną, elektryczną, instalacje wod.-kan., c.o., gaz; b) Załączniki do projektu budowlanego, tj. charakterystyka energetyczna, informacja BIOZ, dokumentacja geotechniczna, warunki techniczne, uzgodnienia; c) Projekt budowlany przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej; d) Projekt budowlany przyłącza ciepłowniczego z węzłem ciepłowniczym (przyłącze zostanie wykonane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, węzeł - przez wykonawcę robót budowlanych); e) Projekt budowlany kanalizacji deszczowej; f) Projekt wykonawczy - architektura; g) Projekt wykonawczy konstrukcyjny; h) Projekt wykonawczy branży elektrycznej; i) Projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji c.o., instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej; 7.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - Załącznik nr 9 do SIWZ: a) STWiORB Wymagania ogólne; b) STWiORB - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; c) STWiORB - Instalacje elektryczne; 7.3. Przedmiary robót - Załącznik nr 10 do SIWZ: a) Przedmiar branży konstrukcyjno-budowlanej; b) Przedmiar robót - zagospodarowanie terenu; c) Przedmiar robót - wewnętrzne instalacje c.o., gazowe, wodociągowe, zewnętrzne i wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej; d) Przedmiar robót - branża elektryczna. 7.4. Decyzja nr 121/15 z dnia 27.02.2015 r. - pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu - Załącznik nr 11 do SIWZ; 7.5. Uwagi zawarte w SIWZ na budowę komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Czecha w Lęborku, wyszczególnione w Załączniku nr 12 do SIWZ. 8. Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ lub którzy wypełnili formularz na stronie internetowej. Zmiana treści SIWZ zostanie zamieszczona również na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100), przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. - 3.1. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S. A. 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 z dopiskiem: Nadzór inwestorski nad budową komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Czecha w Lęborku. 3.2. W razie wniesienia wadium w pieniądzu, wpłata na konto powinna być wniesiona z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej w dniu 24.06.2016 r. do godziny 1145, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. 3.3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4. Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji wnosi się w oryginale dołączając do przygotowanej oferty w osobnej, odpowiednio opisanej kopercie. Kopię gwarancji należy włączyć do oferty. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 5.1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5.2. wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6. Zamawiający zwróci wadium: 6.1. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp; 6.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia; 6.3. niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. W przypadku wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Art. 46 ust. 3 ustawy stanowi, że Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W tym przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Liczba proponowanych pobytów na budowie w tygodniu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.lebork.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach