Przetargi.pl
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ADAPTACJA I ROZBUDOWA SKRZYDŁA Z.S.Z. NA POTRZEBY O.R.W.

Powiat Tczewski ogłasza przetarg

 • Adres: 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 7734 800
 • Data zamieszczenia: 2016-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Tczewski
  ul. Piaskowa 2 2
  83-110 Tczew, woj. pomorskie
  tel. 58 7734 800
 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat.tczew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ADAPTACJA I ROZBUDOWA SKRZYDŁA Z.S.Z. NA POTRZEBY O.R.W.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie branż: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja i rozbudowa skrzydła ZSZ na potrzeby ORW. 2.2 Adres obiektu, w którym prowadzone będą roboty budowlane, objęte nadzorem inwestorskim: Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 1. W strukturze organizacyjnej ww. placówki znajdują się oddziały, których dotyczy opis przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania przetargowego, a mianowicie (w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego) Zespół Szkół Zawodowych (zwany dalej ZSZ), a także Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy (zwany dalej ORW). 2.3 Szczegółowy zakres robót, które zostaną objęte nadzorem inwestorskim, określa dokumentacja projektowa autorstwa APA PROJEKT Pracownia Architektoniczna (ul. Sportowa 2/2, 83-110 Tczew), stanowiąca Załącznik Nr 3 do SIWZ - Dokumentacja dotycząca robót budowlanych, nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski, składająca się z następujących pozycji: 2.3.1 dokumentacja pn. Przebudowa budynku oświaty, Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb ORW, obejmująca: 1. Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu, 2. Projekt budowlany konstrukcyjny, 3. Projekt budowlany instalacji elektrycznych, 4. Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych, 5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 6. Przedmiar robót; 2.3.2 dokumentacja pn. Przebudowa i rozbudowa budynku oświaty, Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb ORW Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego, obejmująca (z wyłączeniem robót budowlanych związanych z wykonaniem zadaszenia dziedzińca): 1. Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu, 2. Projekt budowlany konstrukcyjny, 3. Projekt budowlany instalacji elektrycznych, 4. Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych, 5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 6. Przedmiar robót. 2.4 Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji następujących robót budowlanych w poszczególnych zakresach: 2.4.1 Zakres 1 - roboty budowlane na podstawie projektu budowlanego, o którym mowa w pkt 2.3.1 SIWZ: - skucie posadzek o gr. 1-3 cm celem wykonania nowych okładzin posadzek we wszystkich pomieszczeniach objętych projektem, z wyjątkiem posadzki wykonanej z płytek gresowych bądź wykładziny dywanowej w płytkach, - wzniesienie ścianek działowych z pustaków ceramicznych i płyt gips-kart na konstrukcji z profili aluminiowych wraz z wypełnieniem z wełny mineralnej, - wymiana istniejących drzwi wraz z ościeżnicami oraz montaż nowych drzwi w projektowanych otworach drzwiowych, - montaż drzwi przesuwnych z kasetami ościeży wraz z mechanizmem elektrycznego wspomagania otwierania drzwi przesuwnych, - prace wykończeniowe - szpachlowanie, cekolowanie, malowanie ścian, kafelkowanie w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do poziomu 2m od posadzki, kafelkowanie posadzek, montaż niepalnych wykładzin filcowych na ścianach w salach dydaktycznych do poziomu 1m od posadzki, wykończenie sufitów, - montaż poręczy asekuracyjnych w łazienkach - pochwyty systemowe z rur stalowych nierdzewnych szlifowanych (matowych), - pełne wyposażenie łazienek i toalet dla osób niepełnosprawnych (z wyłączeniem kozetki lekarskiej w pomieszczeniu nr 10 - łazienka), - montaż kominów wentylacji grawitacyjnej nad pomieszczeniami łazienek (4 szt.) oraz w trzech nowych salach dydaktycznych (3 szt.), - montaż wentylatorów wywiewnych zintegrowanych z włącznikiem światła w pomieszczeniach dwóch łazienek, - wykonanie instalacji elektrycznej (odbiorczej, oświetleniowej i gniazd wtykowych), - wykonanie wewnętrznej instalacji sanitarnej (wody zimnej-ciepłej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania); 2.4.2 Zakres 2 - roboty budowlane na podstawie projektu budowlanego, o którym mowa w pkt 2.3.1 SIWZ, w pozostałym zakresie niewymienionym w pkt 2.4.1 SIWZ, m.in.: - prace rozbiórkowe i demontażowe ścianek działowych, - prace rozbiórkowe związane z wykonaniem nadproży stalowo-ceramicznych nowych otworów drzwiowych i okiennych, - wymiana i montaż nowych okien i drzwi zewnętrznych z 2 sal dydaktycznych oraz 1 szt. z korytarza w miejscu istniejącego otworu okiennego do przystosowania pod wymiar otworu drzwiowego, - wyposażenie łazienki w kozetkę lekarską (1szt.); 2.4.3 Zakres 3 - roboty budowlane na podstawie projektu budowlanego, o którym mowa w pkt 2.3.2 SIWZ, m.in.: (UWAGA!!! Przedmiot zamówienia na roboty budowlane w niniejszym zakresie nie obejmuje zadaszenia dziedzińca. Z uwagi na powyższe Wykonawca Nadzoru nie powinien w swojej ofercie uwzględniać pełnienia nadzoru inwestorskiego nad ww. robotami) - prace rozbiórkowe posadzki z kostki betonowej dziedzińca istniejącego w miejscu planowanej rozbudowy, - prace rozbiórkowe związane z wykonaniem nadproży stalowo-ceramicznych nowych otworów drzwiowych i okiennych, - demontaż i zamurowania istniejących okien, - budowa ścian murowanych na nowym fundamencie żelbetowym, - wykonanie konstrukcji monolitycznej żelbetowej słupów i podciągów wraz z wieńcem okalającym dobudowaną części budynku - wykonanie stropodachu nad dobudowanymi pomieszczeniami, - termomodernizacja, remont połaci dachowych wraz ze zmianą spadków, wymianą i instalacją nowych rynien i rur spustowych, - wykonanie izolacji przeciwwodnych i termoizolacji pionowych ścian fundamentowych budynku istniejącego podlegającego przebudowie i adaptacji, nowoprojektowanej dobudowie oraz ścian budynku istniejącego wokół dziedzińca wewnętrznego przeznaczonego do zadaszenia, - montaż okien i drzwi wewnętrznych w części dobudowanej obiektu, - prace wykończeniowe, - montaż kominów wentylacji grawitacyjnej nad pomieszczeniami w 3 nowych salach dydaktycznych w części dobudowanej, - wykonanie instalacji elektrycznych (odbiorczej, oświetleniowej i gniazd wtykowych), - wykonanie instalacji wod.-kan. (wody zimnej-ciepłej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania). UWAGI: 1) Pod skuwaną posadzką korytarza znajdują się kanały technologiczne. 2) W części objętej opracowaniem znajduje się sprawna instalacja alarmowa - monitoring oraz sprawna instalacja teletechniczna. Wykonawca robót zobowiązany jest do ich demontażu i ponownego montażu ww. instalacji na własny koszt z zastrzeżeniem, że instalacja te musza pozostać sprawne. 3) Stolarka okienna i drzwiowa z demontażu pozostaje do dyspozycji zarządcy budynku. Stolarkę należy zdemontować i zeskładować w miejscu wyznaczonym przez zarządcę budynku. 4) Kostka z demontażu pod rozbudowywaną częścią budynku pozostaje do dyspozycji zarządcy budynku. Kostkę należy zdemontować i zeskładować w miejscu wyznaczonym przez zarządcę budynku. 5) Rynny i rury spustowe z demontażu pozostają do dyspozycji zarządcy budynku. Rynny i rury spustowe zdemontować i zeskładować w miejscu wyznaczonym przez zarządcę budynku. 2.5 Podstawowe parametry/dane robót budowlanych, nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski: 1) Powierzchnia zabudowy przed przebudową i rozbudową: 254,86 m2, 2) Powierzchnia zabudowy po przebudowie i rozbudowie: 313,01 m2, 3) Powierzchnia użytkowa przed przebudową i rozbudową: 199,61 m2, 4) Powierzchnia użytkowa po przebudowie i rozbudowie: 245,27 m2. 2.6 ZASTRZEŻENIA: 2.6.1 Zamawiający informuje, że udostępnione wraz z dokumentacją projektową przedmiary robót, z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe, pełnią funkcję wyłącznie pomocniczą i orientacyjną, a ich celem jest ułatwienie sporządzenia oferty przetargowej - zarówno dla Wykonawcy robót budowlanych, jak i dla Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego. Stanowią one część składową opisu przedmiotu zamówienia i nie mogą być jedyną podstawą do obliczenia ceny oferty. 2.6.2 Zadaniem Wykonawcy Nadzoru będzie m.in. nadzorowanie wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych pełnego zakresu robót budowlanych zawartych we wszystkich projektach (dla wszystkich branż), zarówno przedstawionych w formie rysunków, jak i w części opisowej tych projektów. Należy to rozumieć w taki sposób, że jeśli nawet jakaś uwaga zawierająca polecenie wykonania określonego zakresu robót budowlanych została zapisana w części opisowej projektu, a nie ma odzwierciedlenia na rysunku bądź w przedmiarze robót, to obowiązkiem Wykonawcy robót budowlanych będzie jej wykonanie. 2.7 Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie przed sporządzeniem oferty przetargowej. 2.8 W przypadku zatrudnienia podwykonawców, Wykonawcy będą ponosić pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak również za jakość wykonanych przez nich usług. 2.9 Wykonawca robót budowlanych w swojej ofercie zobowiązany został do zadeklarowania długości okresów gwarancji jakości i rękojmi za wady - w miesiącach, licząc od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót (oba te okresy muszą być identyczne i nie krótsze niż 60 miesięcy). Ponieważ długość okresu gwarancji jest jednym z kryteriów wyboru Wykonawcy robót budowlanych, wartość ta będzie znana dopiero po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane, niemniej jednak Zamawiający określił maksymalną długość dodatkowego okresu gwarancji na 180 miesięcy. Z uwagi zatem na powyższe długość okresu gwarancji będzie się zawierać w przedziale od 60 do 180 miesięcy. 2.10 Wykonawca robót budowlanych został uprzedzony, że w przypadku wyboru jego oferty - przed podpisaniem umowy - będzie musiał przedłożyć kosztorys rozliczeniowy, obejmujący pełen zakres robót niezbędnych do wykonania w celu realizacji zadania Adaptacja i rozbudowa skrzydła ZSZ na potrzeby ORW. Zadaniem Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego będzie sprawdzenie tego kosztorysu rozliczeniowego przed podpisaniem umowy z Wykonawcą robót budowlanych oraz późniejsze posługiwanie się tym kosztorysem w przypadkach określonych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych (w tym weryfikacja wprowadzania do niego zmian, np. w wyniku przyjęcia robót zamiennych lub dodatkowych). Z uwagi na fakt, iż pozytywna weryfikacja przedmiotowego kosztorysu będzie warunkiem zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych, Zamawiający będzie wymagać, aby Nadzór Inwestorski dokonał sprawdzenia i zatwierdzenia tego kosztorysu w możliwie najkrótszym czasie. 2.11 Zamawiający informuje, że do rozliczenia końcowego Wykonawca robót budowlanych zobowiązany będzie załączyć kosztorysy powykonawcze sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania, zaakceptowane przez inspektora nadzoru, jeżeli był ustanowiony lub Wnioskodawcę z zapisem Określony w kosztorysie zakres prac został wykonany (wymóg instytucji dofinansowującej zadanie - PFRON).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę 250,00 PLN (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt 100/00). 8.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w punkcie 11.1 SIWZ. 8.3 Wadium może być wnoszone w następujących formach: 8.3.1 pieniądzu, 8.3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.3.3 gwarancjach bankowych, 8.3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ((Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 ze zm.). 8.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu to należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Getin Noble Bank S.A.: 06 1560 0013 2226 4983 1000 0003. Wykonawca powinien dołączyć do oferty kserokopię wniesienia wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - przetarg nr ZP.272.10.2016. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy złożyć łącznie z ofertą. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium, o których mowa w punkcie 8.3 SIWZ muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 8.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, w treści tego dokumentu powinno znaleźć się, co następuje: 1) treść art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, określająca okoliczności zatrzymania wadium przez Zamawiającego, 2) jednoznaczny zapis o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie, 3) gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjantów) - informacja identyfikująca podmioty, których dotyczy zabezpieczenie wadialne oferty. Brak którejś z powyższych adnotacji w treści dokumentu wadialnego, będzie skutkować odrzuceniem oferty, w związku z wykluczeniem Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy, to jest z uwagi na nie wniesienie wadium. 8.6 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 8.4 SIWZ. 8.7 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa Ustawa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Częstotliwość pobytu na budowie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: przetargi.powiat.tczew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach