Przetargi.pl
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad modernizacją boisk wielofunkcyjnych w Gminie Żukowo

Gmina Żukowo ogłasza przetarg

 • Adres: 83-330 Żukowo, ul. Gdańska 52
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 6858300 , fax. +48 58 6858300
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żukowo
  ul. Gdańska 52 52
  83-330 Żukowo, woj. pomorskie
  tel. +48 58 6858300, fax. +48 58 6858300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad modernizacją boisk wielofunkcyjnych w Gminie Żukowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad modernizacją boisk wielofunkcyjnych w Gminie Żukowo. Roboty budowlane podlegające nadzorowi inwestorskiemu: Część I - Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Żukowie (działka o nr ewid. gruntów 758/5 obręb Żukowo), Część II - Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Przyjaźni (działki o nr ewid. gruntów 140/3, 141/1 obręb Przyjaźń), Część III - Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Pępowie (działka o nr ewid. gruntów 26/3 obręb Pępowo). Nadzór inwestorski obejmuje branże: Część I - 1) konstrukcyjno - budowlaną, 2) elektryczną. Część II - 1) konstrukcyjno - budowlaną, 2) elektryczną. Część III - 1) konstrukcyjno - budowlaną, 2) sanitarną
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zukowo.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach