Przetargi.pl
Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: Budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni

Gmina Miasta Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2016-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdyni
  Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 52/54
  81-382 Gdynia, woj. pomorskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: Budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: Budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowany przez Wykonawcę robót będzie obejmował: 1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ; 2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym, zgodnie z punktem 1), od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót, zarówno w zakresie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, jak i dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego; 3) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót w związku z niewykonywaniem odcinków ścieżki rowerowej oraz przedłożenie Zamawiającemu uzyskanego pozwolenia; Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie. Przedmiot zamówienia w zakresie realizowanym przez Wykonawcę robót obejmuje: 1) Roboty drogowe w tym: a) rozbiórki fragmentów istniejących jezdni, chodników oraz innych budowli kolidujących z zakresem planowanych robót b) nawierzchnie bitumiczne z warstwą ścieralną z SMA 8 c) nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm. d) nawierzchnie z betonu e) nawierzchnie z kostki kamiennej gr. 18cm. f) nawierzchnia pod kontener socjalny dla kierowców 2) Budowę kanalizacji deszczowej 3) Budowę i przebudowę wodociągu wraz z przyłączem do kontenera socjalnego dla kierowców 4) Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do kontenera socjalnego dla kierowców 5) Oświetlenie uliczne 6) Budowę punktu ładowania trolejbusów 7) Przebudowę urządzeń elektroenergetycznych wraz z budową przyłącza zasilającego kontener socjalny dla kierowców 8) Przebudowę urządzeń teletechnicznych 9) Budowę skarpy 10) Demontaż i montaż drewnianej altanki 11) Ogrodzenie 12) Wiatę przystankową 13) Zieleń, w tym: a) wycinka drzew i krzewów b) zabezpieczenie drzew na czas budowy, c) wykonanie i odtworzenie istniejących trawników wraz z pielęgnacją przez okres 1 roku po odbiorze końcowym. 14) Tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót 15) Docelową organizację ruchu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 43 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100). Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu przelewem na konto bankowe: PKO BP S.A. PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236 b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. Nr 42 z 2007r., poz. 275 z późniejszymi zmianami)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: jakość wykonania usługi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gdynia.pl/bip/uslugi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach