Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-804 Gdańsk, ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 326 18 88 , fax. 58 326 18 89
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19 9/19
  80-804 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 326 18 88, fax. 58 326 18 89
  REGON: 19053664100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.rzgw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych: tonerów i tuszy do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych w roku 2014r. 2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający typ sprzętu, jakim dysponuje Zamawiający oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem, został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Część III SIWZ. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne, spełniające równoważne parametry. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku, szybszy czas schnięcia) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. 3. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca gwarantuje, że dostarczone tonery i wkłady drukujące będą wysokiej jakości oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie. 2) Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego wkładów drukujących nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. 3) Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (mailem lub faksem). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu. 4) Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy urządzenia, gdy jego uszkodzenie powstało w wyniku stosowania tonera lub tuszu dostarczonego przez Wykonawcę. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy urządzenia (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta urządzenia. Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia (faksem) Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą ponosi Wykonawca. 5) Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, termin przydatności do użycia. 6) Okres gwarancji na materiały eksploatacyjne nie może być krótszy niż 2/3 terminu podanego przez producenta na opakowaniu. 7) Ilości wskazane w Części III SIWZ są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w tabeli (Część III SIWZ). Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 70% ceny podanej w formularzu ofertowym. 8) Materiały eksploatacyjne będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb, od dnia podpisania umowy do 31.12.2014r. 9) Wielkość dostarczenia każdej partii materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy. 10) Wykonawca dostarczy zamówione materiały eksploatacyjne swoim transportem, w ciągu 3 dni roboczych do siedziby Zamawiającego, w godz. 8:00 - 15:00 poniedziałek - piątek. 11) Przy oferowaniu przez Wykonawcę materiałów równoważnych Zamawiający żąda dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających równoważność każdego z oferowanych materiałów, tj. zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że produkty równoważne odpowiadają określonym normom: ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych i ISO/IEC 24711 dla wkładów atramentowych. Przez podmiot uprawniony do kontroli jakości Zamawiający rozumie podmiot zewnętrzny uprawniony do kontroli jakości, który powinien posiadać stosowną akredytację, pod kątem wymogów norm: ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798, ISO/IEC 24711. 12) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu cenowym tylko jednego producenta danego artykułu. 4. Miejsce dostawy: 1) siedziba RZGW Gdańsk, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk ; 2) RZGW Gdańsk Zarząd Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibą w Tczewie, ul. Wodna 14, 83-110 Tczew; 3) RZGW Gdańsk Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej z siedzibą w Toruniu, ul. Klonowica 7, 87-100 Toruń. 5. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego pojemników po tuszach, tonerach i taśmach. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach